Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Study Estonia uute Eestis õppimist tutvustavate videode saamislugu

Kristina Piliste

Eelmise aasta lõpus korraldas Study in Estonia koostöös Eesti kõrgkoolide ja Work in Estoniaga YouTube live videoesitlused BFM Baltic Film, Media, Arts and Communication Schoolis Eesti koolide ja meil õppimis- ning töötamisvõimaluste kohta. Sessioonide ülesvõtted jäädvustati ka 100-sekundiliseks ülevaatlikuks klipiks “Making of Study Estonia video presentations”.

Videote tegemises osalesid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Lisaks tutvustavad videod stipendiumivõimalusi, eesti keelt ja kultuuri, Eestis töötamist ja üldinformatsiooni Eestis elamise ja õppimise kohta.

“Making of Study Estonia video presentations” video:

Kogu seeriat 13 videoga saab vaadata järgnevalt aadressilt:

Study Estonia on Eestit kui kvaliteetseid kõrgharidusvõimalusi pakkuvat riiki tutvustav koostööprojekt. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study Estonia tegevusi koordineerib Sihtasutus Archimedes programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.

Lisainfo:

Kristina Piliste
kristina.piliste@archimedes.ee
Study Estonia
Sihtasutus Archimedes

Populaarseimad postitused

Kaarel Adamberg: Projekti õnnestumisele aitab kaasa tegevusplaani detailne analüüs juba projekti planeerimise etapis

Sihtasutus Archimedes

NUTIKAS toetuse eesmärgiks on teadusasutuste ja ettevõtete koostöö. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Uurisime Kaarel Adambergilt, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse projektijuhilt, millisele ideele nemad toetust taotlesid ning milliste tulemustega lõppes üks esimesi NUTIKA toetusmeetme projekte.

 

Millega Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus igapäevaselt tegeleb?

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) on teadus- ja arendusasutus, kus uuritakse bio- ja toidutööstuse protsesse, töötatakse välja uusi tehnoloogiaid ning analüüsimeetodeid, rakendades kaasaegseid süsteemi- ja sünteetilise bioloogia põhimõtteid. Koostööpartneriteks on nii Eesti ettevõtted kui ka suured rahvusvahelised biotehnoloogiafirmad.

 

Kust kuulsite NUTIKA toetusvõimaluste kohta?

Teadusasutusena hoiame ennast igapäevaselt kursis erinevate rahastusvõimalustega. NUTIKA toetusvõimaluse kohta saime info Archimedese kaudu.

 

Kuidas leidsite omale projekti partneri?

Tervise Arengu Instituudi (TAI) võimekus planeerida toitumisuuringuid ja oskus analüüsida toitumis- ja terviseandmeid tegi neist parima võimaliku partneri Eestis. Oleme TAI-ga ka varasemalt teiste projektide raames koostööd teinud ja saime olla kindlad, et viime projekti läbi kogenud partneriga.

Teisest küljest võimaldavad Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadmised mikrobioomist ja selle ainevahetusest leida seoseid mikrobioomi ja toitumise vahel, andes toitumisuuringutele lisaväärtuse ning võimaldades saadud teadmisi laiemalt rakendada.

 

Mis ajendas teid projekti kirjutama ja ellu viima? Kust tuli idee?

Peamine ajend oli võimalus muuta inimeste toitumist ja elukvaliteeti paremaks. Uuring andis infot reaalsete inimeste toitumisharjumuste ja mikrobioomi seoste kohta.

On teada, et paralleelselt toidutehnoloogiate arenguga on paljude toiduainete tugev töötlemine (sh rafineerimine, kuumtöötlemine) kaasa toonud nende toiduainete toiteväärtuse vähenemise. Toit peab varustama meie organismi energia ja toitainetega, samas sisaldama vajalikus koguses kiudaineid, et toetada soole mikrobioota mitmekesisust. Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud toitumise uuring aga näitas, et keskmine kiudainete sisaldus meie toidus on 2-3 korda madalam riiklikest soovitustest. Ei ole juhus, et samal ajal kasvab mitmete heaoluühiskonna haiguste esinemissagedus, mis on suure tõenäosusega seotud ka jämesoole mikrobioota muutustega. Seega on toitumispäeviku ja mikroobikoosluse andmete analüüsi alusel võimalik välja pakkuda personaalseid soovitusi toitumise parandamiseks.

TFTAK on juba turule toonud mikroobikooslusi analüüsiva teenuse, mis põhineb DNA järjestuste sekveneerimisel (www.microbiome.ee). Väljaheiteproovide analüüs Illumina platvormiga annab ülevaate erinevate bakterite osakaalust soole mikrobiootas, sealhulgas põletike või muude haiguslike seisunditega seostuvate bakterite liigid ja hulga ning võimaldab hinnata valkude ja kiudainete tarbimise tasakaalu. Mikrobioomianalüüsi tellivate klientide soov on analüüsi tulemuste põhjal saada ka toitumissoovitusi, kuid tundsime, et mikroobikoosluste analüüsil põhinevad toitumissoovitused võiksid olla põhjalikumad ning kliendile lihtsamalt järgitavad.

 

Missugused olid projekti eesmärgid?

Antud projekti eesmärgiks oli koguda spetsiifilisi näiteid, kuidas mikrobioomianalüüsi põhjal toitumist muuta. Selleks oli vaja luua arvutusmeetodid ja tarkvara mikrobioomi ja toitumisandmete automaatseks analüüsiks, mis oleksid rakendatavad terviseedenduses (personaalne toitumine ja meditsiin), näiteks toitumisnõustajate töös või kliendil iseenda tulemuste mõistmisel.

Teaduslikust seisukohast oli oluline katseliselt kontrollida seni kasutatavaid, peamiselt teadusuuringutel põhinevaid soovitusi.

 

Mis valmis projekti tulemusel?

Projekti tulemusel loodi andmebaas toiduainetes sisalduvatest mikroobide poolt fermenteeritavatest polüsahhariididest ja koostati soovitused suurema kiudainete sisaldusega menüüde koostamiseks vastavalt soolemikroobide ainevahetusele (mikroobiandmebaaside alusel). Koostatud soovitusi testiti ja testitakse ka edaspidi erinevates uurimisgruppides (10-20 inimest), analüüsides dieetide mõju seedetrakti mikroobikooslusele ja teistele mõõdetavatele tervisenäitajatele (KMI, lipiidide sisaldus veres). Loodud lahendus võimaldab toitumispäevikute analüüsil arvutada lisaks Nutridata andmebaasi toitainete (valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide ja mineraalainete) sisaldutele ka erinevate kiudainete koguseid dieetides.

Projekti tulemusena saab kiudainevajaduse järgi soovitada inimestele toiduaineid ja selle abil parandada nende tervislikku seisundit (nt normaliseerides kehakaalu või mõjutades ainevahetust). Samuti loodi võrdlusraporti genereerimise vahend mitme (järjestikuse) proovi jaoks (koos graafikutega), mis toob esile bakterite koosluse ning nendega seostatud tervisehinnangute muutused ja muudab analüüsi tulemused kliendi jaoks veelgi paremini kasutatavaks.

 

Mis valmistas projekti juures raskusi? Missugused olid probleemkohad?

Arvestades Eesti olukorda, on taotlejal kolmelt erinevalt asutuselt (partnerilt) projekti pakkumise saamine keeruline. Toitumiskatsete planeerimine ja läbiviimine on keeruline ettevõtmine.

 

Missuguseid kogemusi ja õppetunde projekti elluviimine teile andis?

Tänu suure osalejate arvuga tehtud uuringule õppisime paremini mõistma kitsaskohti, mis kaasnevad uuritavatel katses osalemisega, nagu näiteks toitumispäevikute täitmine, juhiste järgmine jms. Selle tulemusel oleme oluliselt täiendanud mikrobioomianalüüsi teenuse ülesehitust ning arendanud raporteid selliselt, et need oleksid osalejatele paremini arusaadavad ja annaksid selgeid juhiseid, kuidas oma menüüd optimeerida ja toiduvalikuid teha.

Saime hea kogemuse proovide logistika korraldamisel, kus osapoolteks oli mitu asutust ja erinevad laborid.

 

Mis õnnestus projekti juures eriti hästi?

Projekti inimkatse kõik etapid läbiti edukalt, kogusime 95 osalejalt üle 400 mikrobioomi (kokku üle 100 miljoni bakteri 16S rDNA järjestuse) ja üle 100 vereproovi, mille kvaliteediga oleme väga rahul. Ka teiste partneritega (Synlab Eesti, Geenivaramu) sujus koostöö kokkulepitud tähtaegade piires.

 

Kuidas aitavad teie projekti tulemused n-ö tavainimest?

Projekti tulemusel loodi andmebaas toiduainetes sisalduvatest mikroobide poolt lagundatavatest kiudainetest, koostati vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele (mikroobiandmebaaside alusel) soovitused menüüde rikastamiseks kiudainetega. Lisaks Nutridata programmi toitainete sisalduste (valgud, rasvad, süsivesikud, vitamiinid, mikroelemendid) arvutustele saab “Dieedidisainis” arvutada spetsiifiliste kiudainete koguseid menüüdes ja vastavalt seedetrakti mikrobioomi koostisele soovitada inimestele sobivaid toiduaineid, mille tarbimise suurendamisel saab parandada inimeste tervislikku seisundit (nt. langetada kehakaalu või mõjutada ainevahetust). Samuti loodi mitme proovi/ajapunkti võrdlusraport (koos uute graafikutega), mis toob esile bakterite koosluse ning nendega seostatud tervisenäitajate muutused, annab ülevaate koosluse stabiilsusest ajas ning hinnangu muutuse iseloomu ja suuna kohta. Lisaks täiendati ja kohandati bakterite kirjeldusi, et anda lihtsalt mõistatav ülevaade nende funktsioonidest ning seostest tervisenäitajatega. Ühe näitena võib esile tuua konkreetsema alaprojekti tulemuse, kus menüüd optimeerides kaotasid ülekaalulised inimesed (N = 19) ühe kuuga keskmiselt 7,4 kg, keskmine kehamassiindeks langes 2,5 ühikut ning bakterikooslustes toimusid tervistumisele viitavad muutused.


Missugused on teie tulevikuplaanid seoses rakendusuuringu tulemustega?

Rakendusuuringu projekt oli meie töös suureks abiks, saime täiendust oma soolekoosluste andmebaasile, uusi teadmisi ja kogemusi toitumisuuringute läbiviimiseks ning efektiivseks andmete töötlemiseks.

TFTAK jätkab uute mikrobioomiteenuste turule toomist ja kuigi TFTAK ei plaani ise hakata pakkuma personaalset toitumisnõustamist, saavad toitumiskonsultandid (ja ka eraisikud) loodud teenust TFTAK-lt osta. Projekti tulem võimaldab mikrobioomi analüüsi teenust laiemalt tutvustada ja kahtlemata näitavad töö tulemused ja leitud seoste kinnitamine vajadust suuremamahulise jätkuprojekti elluviimiseks.

 

Mida soovitaksite tulevastele NUTIKA toetuse taotlejatele?

Soovitame kindlasti taotleda, et teostada häid ideid. Projekti õnnestumisele aitab kaasa tegevusplaani detailne analüüs juba projekti planeerimise etapis. Loodame, et NUTIKA toetustega luuakse Eestis palju huvitavaid lahendusi erinevatele probleemidele.

 

 • Projekti nimi: Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus
 • Toetuse saaja: AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
 • Uuringu läbiviija: Tervise Arengu Instituut
 • Projekti kestus: 01.03.2017-30.11.2017
 • Toetus: 70 000 eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist
 • III taotlusvoor avatakse hiljemalt 31. jaanuaril 2018 ning vooru maht on 15 miljonit eurot
 • Uuri NUTIKAS toetusvõimaluste kohta: http://archimedes.ee/nutikas/, http://www.etag.ee/nutikas/

 

Populaarseimad postitused

Ajaleht KesKus kirjutab: Erasmusest sai Erasmus+

Sihtasutus Archimedes

MASTAAPSELT ÜLE PIIRIDE.
Maailma kõige edukam tudengivahetusprogramm tähistas 2017. aastal oma 30. sünnipäeva ning seega soovis Eesti kultuurileht KesKus selle fenomeni mõjule nii Euroopas kui ka Eestis lähema pilgu heita.

Alates 1987. aastast on tudengivahetusprogramm kasvanud üheks Euroopa Liidu tuleviku tugitalaks ja pakkunud õppimisja praktikavõimalusi ligi kolmele miljonile üliõpilasele üle terve Euroopa – seega, kolm miljonit inimest tunnevad end kodusemalt vähemalt kahes kultuuris.
Keegi ei osanud ette näha, et programm osutub niivõrd edukaks. Selle üheks tõestuseks on fakt, et igasugune õpiränne nii hariduses kui ka noortevaldkonnas on aastateks 2014–2020 koondatud programmi Erasmus+ nime alla.

Kuidas sai Erasmusest Erasmus+

Erasmuse programmi loomine 1980-ndate lõpus tähendas õppekorraldusele suurt muutust. Euroopa Liidu liikmesriikide ülikoolides õppivatel tudengitel avanes võimalus tudeerida terve semester või koguni aasta mõnes teises Euroopa ülikoolis ja kanda kogutud ainepunktid koduülikooli õppekavale üle. Ja seda kõike tasuta, sest innovatsiooniks oli tingimus, et vastuvõttev ülikool õppemaksu koguda ei tohi.
Aastaks 2013 oli Erasmuse kaudu õpikogemuse saanud juba kolm miljonit tudengit. Itaallane oli õppinud Belgias, hispaanlane Rootsis ja hollandlane Soomes. Erasmusest oli kujunenud Euroopa Liidu eduloona niivõrd tugev kaubamärk, et Euroopa Komisjon otsustas igasugust õpirännet, olgu see siis üldhariduses, kutsehariduses, kõrghariduses, täiskasvanuhariduses, noorteprojektides või koguni Euroopa vabatahtlikus teenistuses toetada edaspidi uuest programmist nimega Erasmus+. Programmi raames on võimalik teha õpirännet kokku 33 Euroopa riigis (28 Euroopa Liidu riigis ning lisaks veel viies riigis – Türgis, Liechtensteinis, Norras, Islandil ja endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias. Sellised rahvusvahelised võimalused nagu ilma õppemaksuta väliskogemuse saamine ja ka stipendiumi või toetuse taotlemine oli muutunud normaalsuseks.

Kas mind huvitab, mida tehakse mujal?

Eestis hakati õpirände võimaluste vastu rohkem huvi tundma aastal 2004, kui ühinesime Euroopa Liiduga. Eestlased soovisid aina rohkem minna välismaale õppima ja praktikale ning ka noorteprojektidesse osalema. Ja ka Euroopa uus põlvkond hakkas huvi tundma väikeriigi Eesti vastu.

Kõigest kümme aastat tagasi oli seis juba selline, et Eestisse tuli Erasmuse programmiga õppima Euroopast 800 tudengit ja Eestist siirdus üliõpilasvahetusse ligi 900 üliõpilast. Rääkimata sadadest kutseõppijatest ning tuhandetest noorteprogrammides osalejatest. Huvitav on asjaolu, et tänaseks on just Eesti kujunenud õpirändurite seas väga populaarseks sihtkohaks. Viimaste mitteametlike andmete kohaselt läheb Eestist aastas välja õppima ligikaudu 1100 üliõpilast, Eestisse aga tuleb igal aastal õppima üle 1600 üliõpilase, mis on 500 inimest ehk pea poole võrra rohkem. Just välistudengid hindavad meie õpikeskkonda erakordselt kõrgelt. Ehk siin ongi see põhjus, miks Eestisse tuleb Erasmuse üliõpilasi rohkem, kui siit välja läheb. Traditsiooniliselt populaarsed on Eesti tudengite jaoks kolm piirkonda: naaberriigid Soome ja Rootsi, Euroopa suuremad majandusriigid Saksamaa ja Prantsusmaa ning Lõuna-Euroopas Hispaania ja Itaalia. Noortevaldkonnast võib tuua välja asjaolu, et viimase kolme aasta jooksul on iga viies Eesti noor läinud vabatahtliku teenistuse raames Prantsusmaale.

Õpirände kasulikkus Eesti haridus- ja noortevaldkonnale

Eesti noortele on andnud Erasmus+ programmi raames võõrsil omandatud oskused ja rahvusvaheline kogemus eelise töökoha leidmisel ning suurendanud ka nende enesekindlust, läbilöögivõimalusi ja konkurentsivõimet. Eelnev lause võib tunduda klišeelik, kuid vast suudame kõik meenutada esmakordset rahvusvahelist kogemust, kus tuli vanemale ja kogenumale Lääne-Euroopa kolleegile alt üles vaadata. Erasmus+ annab ka õppejõududele, haridus- ja noorsootöötajatele võimaluse võrrelda haridussüsteemi ning noortevaldkonna arengut välismaal ja tuua parimad mõtted koju nendele Eesti noortele, kellel pole võimalik mobiilsete programmidega välismaale minna.

Õpirände kasu Eestile

Eesti kui riigi kuvand ja tuntus sõltub sellest, kuidas me Eestit nii praegu kui ka edaspidi tutvustame uuele Euroopa põlvkonnale ehk teisisõnu noortele välismaalastele. Loomulikult levib info kõige paremini samaealiste sihtrühmade vahel – näiteks Eesti noore kaudu, kes läheb lühemaks ajaks välismaale reisima või pikemaks ajaks õppima, praktikale või vabatahtlikuks. Meie ise saame tutvustada oma koduriiki nii hästi kui oskame ja tahame. Aga kõige paremaks tõestuseks selle kohta, et tegemist on meeldiva maaga, on välismaalased, kes Eestisse pikemaks ajaks praktikale, vabatahtlikuks või kõrgkooli õppima tulevad. Kõige rohkem tulebki noori inimesi pikemaks ajaks Eestisse programmi Erasmus+ raames. Erasmus+ mõju on olnud meeletult suur kogu Euroopa ja loomulikult ka Eesti majandusele. Iga välismaalt tulnud vabatahtlik, kutseõppija, tudeng või õppejõud, kes on kaardi pealt Eesti üles leidnud ja meie juurde jõudnud, on kui lotovõit. Kui mujalt riigist tulnud inimesele meeldib meie kodumaa, keel, kultuur, keskkond ja inimesed, on nende puhul tegemist ideaalsete Eesti mitteametlike suursaadikutega ja konsulitega laias maailmas. Mida rohkem välismaalastele Eestis meeldib, seda kasulikum on see ka meie ettevõtjatele ja majandusele ning seeläbi juba ka ühiskonnale.

Kiirmeetodil tehtud analüüsi ja loogika abil võib öelda, et juba mõneks kuuks Eestisse jõudnud üks Euroopa noor on meie majandusele väärt rohkem kui kümme keskmist välisturisti.

Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammides on viimase 20 aasta jooksul saanud rahvusvahelise õpirändekogemuse 85 000 Eesti inimest.
Kui me kirjutame lahti selle arvu 85 000 – just niipalju on Eesti inimesi, kes on saanud õpirändekogemuse –, tähendab see umbes 15 500 üliõpilast, 7000 kutseõppijat, 26 000 noorteprojektides osalejat, 34 200 haridus- ja noorsootöötajat ja 1600 Euroopa vabatahtlikku.
Üleeuroopalise uuringu International Student Barometer viimaste tulemuste kohaselt (2015) on 89% Eestis õppivatest välistudengitest siinse kõrgharidusega rahul.
Erasmus+ programmi nii haridus- kui ka noortevaldkonnas viib aastail 2014–2020 ellu Sihtasutus Archimedes.
Seitsme aasta jooksul toetab Erasmus+ 14,7 miljardi euroga Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna tugevdamist. Ka vanade Euroopa Liidu koostööprogrammide „Euroopa elukestva õppe programm“ ning „Euroopa noored“ riiklikuks bürooks aastatel 2007–2013 Eestis oli Sihtasutus Archimedes.

Artikkel ilmus ajalehes KesKus 2017. aasta detsembris.
KesKus on mitmekülgne uurivat ajakirjandust esindav väljaanne, kus on tasakaalus ühiskondlikult olulised teemad ja kultuur nii laiemas kui kitsamas mõttes.
SA Archimedes kommunikatsiooniosakonna juhatajat Eero Loonurme intervjueeris ajakirjanik Aliis Tops.
Ajalehe KesKus koduleht: http://kes-kus.ee/

Populaarseimad postitused

Tartu Ülikooli kirjastuse peatoimetaja: kõrgkooliõpiku autor peab olema pisut hull!

Karol Sepik

Tartu Ülikooli kirjastuse peatoimetaja Ivo Volt rääkis konverentsil „Mitu sammu on terminitööst kõrgkooliõpikuni“, kuidas käsikirjast saab õpik.

Voldi sõnul algab kõik pisut hullust autorist. „Seda kõige paremas tähenduses. Tahe nii kolossaalse mahuga töö ette võtta väljendab tohutut muret ja hoolivust oma teadusharu ja selle käekäigu suhtes. See on austusväärne omadus,“ sõnas Volt.

Autori töö tulemusel sünnib käsikiri, mis Voldi sõnul ei saa kunagi valmis. „Trükki saadetav materjal on alati peaaegu nutuse autori käte vahelt ära rebitud. Seejärel viiakse parandusi sisse absoluutselt igas etapis. Kui raamat valmis saab, võtab autor veel trükisooja teose kätte ja leiab sealt kohe esimese vea.“

Tinglikult valmis saanud käsikiri rändab seejärel retsensendi kätte. Retsensent on töö arvustaja, kes on antud ainevaldkonda hästi tundev.  „Kui raamatul on 12-13 tipp-kompetentsi valdavat autorit, siis on mõnikord päris keeruline samal tasemel retsensenti leida.  Siinkohal tuleb eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi ja sihtasutust Archimedes kiita.“

Seejärel vajab sündiv kõrgkooliõpik toimetajat, kes ühtlustaks materjali kasutuse, viited, peatükkide mahu jms. Siin on Voldi sõnul veel arenguruumi, sest praegu täidab toimetaja rolli üks autoritest, kes teeb vabatahtlikult topelttööd.

Järg on keeletoimetaja käes ehk taas algab keeleinimeste ja spetsialistide lõputu vaidlus. „Paratamatult põrkuvad siin erialakeel ja üldkeel. Tihti koputatakse näpuga ÕS-ile ja teistele sõnaraamatutele, aga ka erialakeel vajab süsteemset arendamist ja suuremat tähelepanu,“ lisas ta.

Kui raamat küljendaja ja kujundaja kätte jõuab, esitatakse mõnikord tõeline väljakutse. Volt tõi näiteid, millist  materjali kujundajad  autorilt ei oota:

„Mul on 200 pilti, kopeerisin need ühest inglise õpikust. „

„Ma võtsin selle kusagilt internetist.“

Natuke teadlikum versioon – „Ma võtsin selle kusagilt internetist, joonistage ümber.“

“Teistpidi, kui kirjastus üritas ühe raamatu kõikidele piltidele ja joonistele autoriõigusi osta, kasvas summa kolossaalseks,” kirjeldas Volt tasakaalu otsimise rasket teed.

Eelvaade! Sedavõrd värvikas on peatselt trükki mineva semiootikaõpiku kujundus.

Kogu kirjeldatud töö tulemusena ja eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi toel on nüüdseks valmis saanud juba 62 eestikeelset kõrgkooliõpikut.

 

Populaarseimad postitused

Mis on täpsemalt Erasmus+ strateegiline koostöö hariduses ehk KA2?

Eero Loonurm

17.-20. septembril korraldas Sihtasutus Archimedes seminari “Digitaalsed kompetentsid” (ingl. k “Enhancing Digital Competences in Education and Training”), mille raames valmis ka ülevaatlik video strateegilise koostöö ehk KA2 põhimõtetest.

Tõime Eestisse üle 70 Euroopa eksperdi kirjutama valdkonnaüleseid (üld-, kutse-, täiskasvanu- ning kõrghariduse valdkonnas) projekte. 2016. aasta septembris läbi viidud sarnase seminari raames ette valmistatud ning taotletud projektidest said Euroopa Komisjoni rahastuse seitse projekti. Loodame, et ka sellel aastal toimunud seminari raames saame järgmisel aastal näha mitmeid edukaid projekte!

Strateegiline koostöö annab üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse asutustele võimaluse jagada häid ja vajalikke kogemusi ning töötada koostöös välja hariduses uuenduslikke lahendusi, mida hiljem igapäevaelus katsetada ja rakendada. Rahvusvahelist koostööd saab teha nii valdkonnasiseselt kui ka -üleselt.

“Loodetavasti aitab see video huvilistel saada visuaalselt kiire ja ülevaatliku pildi sellest, mis on strateegilise koostöö projektid. Alati ei ole kerge Euroopa Komisjoni veebilehelt ja arvukatest juhenditest leida kiirelt seda, millised on koostöövõimalused just minu koolile või õppeasutusele. See video peaks selles osas kindlasti aitama. Lisaks saab videost veel juhiseid, millest alustada ning millele kõige esimesena mõelda KA2 projekti tegemise juurde asumisel,” kommenteerin videokontseptsiooni projektijuht Hannelore Juhtsalu.

Video “Strateegiline koostöö hariduses ehk KA2” ingliskeelsete subtiitritega

Video “Strateegiline koostöö hariduses ehk KA2” eestikeelsete subtiitritega

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning edendab ennekõike rahvusvahelist koostööd. Erasmus+ on mõeldud kõigile elukestva õppe organisatsioonidele, kaasa arvatud üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidus ning noorsootöö valdkond.

Rohkem infot:

Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri koduleht:
http://haridus.archimedes.ee/erasmuspluss

Strateegiline koostöö:
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo

Euroopa Komisjoni koduleht “Programm Erasmus+”
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_et

Populaarseimad postitused

Mida me teame Usbekistanist?

Eero Loonurm

Sihtasutus Archimedes osales Usbekistani tegevustes Euroopa Komisjoni initsiatiivi Study in Europe partnerina selles aasta juunikuus toimuval haridusmessil, kus tutvustati stipendiume Eestis õppimiseks, meie ülikoolide ingliskeelseid õppekavasid ning Eesti hariduse ja e-ühiskonna edulugusid. Kesk-Aasia kõige rahvarohkemas riigis näeb Euroopa Liit suurt potentsiaali ning seetõttu otsustati ka korraldada “Study in Europe” haridusmess just Usbekistanis. Mida võiksime teada Usbekistani ja Euroopa Liidu suhetest haridusvaldkonnas?

1) Usbekistan on pea 450,000 km2 suurusega Eestist peaaegu et kümme korda suurema pindalaga riik, kus elab rohkem kui 32 miljonit elanikku. Sisemajanduslik kogutoodang elaniku kohta on üle 2000 USA dollari ning ostujõu pariteedi järgi üle 7000 USA dollari. Usbekistan on madalama keskmise sissetulekuga riik, mille majandus kasvab üle 8% aastas. Suurema osa riigi majandusest moodustavad teenindussektor (45%), tööstussektor (35%) ja põllumajandussektor (20%). Lausa 60% rahvastikust on vanusevahemikus 14-25. Usbekistan on üks kahest riigist maailmas, mis piirneb ainult merepiirita riikidega.

Picture2

Usbekistan on pea 450,000 km2 suurusega Eestist ligi kümme korda suurema pindalaga riik. Foto: Study in Europe 2017

2) Euroopa Liidu ja Usbekistani suhted on arenenud järjekindlalt alates viimase iseseisvumisest 1991. aastal. Esimeseks suuremaks sammuks Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahel võib pidada osapoolte vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis kirjutati alla 21. juunil 1996. aastal ja mis jõustus kolm aastat hiljem 1999. aastal.

Lepingus on tähelepanu all mitmed olulised valdkonnad nagu poliitiline dialoog, kaubavahetus, ettevõtlus ja investeeringud, õigusalane koostöö, majanduskoostöö, demokraatia- ja inimõigustealane koostöö, ebaseadusliku tegevuse ennetamine ning illegaalse immigratsiooni ennetus- ja kontrolltegevused, kultuurialane koostöö ning tehnilise toe valdkonna finantskoostöö.

Lepingu artikkel 51 (Haridus- ja koolitusvaldkond) nägi ette, et osapooled teevad koostööd Usbekistani üldhariduse ja ametialaste kvalifikatsioonide taseme tõstmiseks nii avalikus kui erasektoris. Lisaks lepiti kokku, et koostööd tehakse mitmetes valdkondades nagu kõrgharidus- ja koolitussüsteemide kaasajastamine (selle sees kõrgkoolidiplomite ja kõrgkoolitunnistuste andmise süsteem), avaliku ja erasektori juhtide ja avalike teenistujate koolitamine prioriteetsetes valdkondades, koolitajate ning ajakirjanike koolitamine, Euroopa õpingute valdkonnas õppetöö soodustamine, õpetajate, vilistlaste, tugitöötajate, noorteadlaste, teadlaste ja noorte mobiilsus ning mitmed muud valdkonnad. Koostöölepingus arutati juba siis ka võimalusi, mil viisil saaks Usbekistan osa võtta tollasest Euroopa ühenduste TEMPUS programmist.

3) Usbekistanis on esindatud 11 Euroopa Liidu liikmesriiki. Oma saatkonnaga on esindatud Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Ühendkuningriik. Euroopa Liidu esinduse juht on lätlane Eduards Stiprais.

4) Usbekistani kõrgharidussüsteemis tegutseb aktiivselt 64 kõrgkooli, nende seas 19 ülikooli. Sisseastumisprotsent on umbes 10% juures, mis tähendab, et keskmiselt kümnest keskkoolilõpetajast üheksa ei saa Usbekistani ülikoolides edasi õppida.
Rahvusvahelistest piiriülest õpet pakkuvaid ülikoole on kuus ning kõigi filiaalid asuvad pealinnas Taškendis: Moskva Riikliku Ülikooli filiaal, Plehhanovi Majandusülikooli filiaal, Torino Polütehnikumi filiaal, Westminsteri Rahvusvaheline ülikool Taškendis, Singapuri Juhtimisarendusinstituudi (MDIS) filiaal ning Gubkini nimeline Vene Riikliku Nafta ja Gaasi Ülikooli filiaal.

Kõige enam õpib usbeki tudengeid Venemaal (üle 10,000), Kasahstanis (üle 5,000), Ukrainas (üle 2,000) ja Kõrgõzstanis (üle 1,200). Euroopa Liidu riikidest on usbekkide jaoks esikolmikuks Saksamaa, Läti ja Tšehhi ülikoolid, kus aga õppijate arvud võrreldes eelpool nimetatud riikidega on kõigest kolmekohalised.

StudyinEurope_UZB_statistika_blog_Archimedes

Usbekistani tudengid õppimas välismaal. Statistika: British Council, Sihtasutus Archimedes 2017.

5) Usbekistani valitsus võtab rahvusvahelistumise protsessi tõsiselt ning seda näitab ka riiklik haridussektori arengukava 2013-2017. Kohalikesse ülikoolidesse jõuab vaid iga kümnes tudeng ning seega otsitakse kõikvõimalikke viise pakkuda oma noortele ka rahvusvahelist õpikogemust. Tudengimobiilsuse osas on Usbekistan seotud eelkõige märksõnadega nagu Erasmus+, Fulbright (USA), Chevening (Ühendkuningriik), DAADi (Saksamaa) stipendiumid ning mitmed riikidevahelised stipendiumid (tuntumad Jaapan, Prantsusmaa, Hiina, Hispaania ja Venemaa).

6) Erasmus+ programmi raames on Usbekistani ülikoolid aina enam tegemas koostööd Euroopa ülikoolidega. 22 Usbekistani kõrgkooli osaleb suutlikkuse suurendamise projektides 23 EL kõrgkooliga, mis põhinevad peamiselt programmiriikide ja osalemiskõlblike partnerriikide kõrgkoolide mitmepoolsetel partnerlustel.
Lisaks on sealsed kõrgkoolid hakanud aktiivselt osalema ka kõrgkooli töötajate ja üliõpilaste üleilmse õpirände projektides – 38 Usbeki ülikooli teevad 67 partnerluse raames koostööd 28 Euroopa ülikooliga 13 eri EL riigist.

7) Pärast suuremaid muudatusi riigi poliitilises elus on viimase poole aasta jooksul toimunud väga palju arenguid. Uusimatest arengutest on värskeim teade selle aasta aprillist, mil Maailmapank ja Usbekistani valitsus allkirjastasid üle 40 miljoni USA dollari väärt leppe moderniseerimaks sealset kõrgharidust (rõhk juhtimiskompetentsi tõstmisel ja kvaliteedi parandamisel). Lisaks on Usbeki valitsus aina enam avamas uksi välismaailmale, sest lihtsustatud on ka senini väga keerulist viisataotlusprotseduuri. Riigi külastamine on tehtud lihtsamaks 27 riigi kodanikele. Nimelt on 15 riigi kodanikel õigus külastada riiki turismi eesmärkidel viisavabalt kuni 30 päeva jooksul. Nendeks riikideks on Austria, Austraalia, Suurbritannia, Kanada, Taani, Soome, Saksamaa, Jaapan, Itaalia, Põhja-Korea, Luksemburg, Holland, Singapur, Hispaania ja Šveits. Lisaks on võimalik vähemalt 55aastastel 12 riigi kodanikel külastada Usbekistani samuti viisavabalt – nendeks riikideks on USA, Belgia, Hiina, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Ungari, Indoneesia, Iisrael, Malaisia, Poola, Portugal ja Vietnam.

8) Eestis õpib Usbekistanist hetkel 6 tudengit ja neid on nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppes. Valdkondadest õpivad usbeki tudengid nii ärindust, tehnikaeriala kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.
Usbekistani tudengid õpivad Estonian Business Schoolis, Euroakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis.

 

Study in Europe mess toimus 11. mail ja sellest võttis osa üle 25 eksponendi 16-st Erasmus+ riigist. Kokku külastas messi ligi 3000 külastajat.  Eesti sisenes riiklikul tasandil haridusvaldkonnaga Usbekistani turule esmakordselt ning sihtasutuse peamised eesmärgid on aidata kaasa Euroopa haridust tutvustava haridusmessi korraldustöödele ning tutvustada Eesti ülikoolide ingliskeelseid õppekavasid, stipendiume, Erasmus+ mobiilsusskeeme ning Eesti ja e-ühiskonna edulugusid. Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud hanke Euroopa kõrghariduse ülemaailmseks turundamiseks võitis kuueliikmeline konsortsium, kuhu kuulub ka sihtasutus Archimedes. Sihtasutus osales Usbekistani tegevustes Study in Europe projekti raames. Lisaks Eestile viivad projekti “Study in Europe” läbi veel teiste seas Ühendkuningriik, Holland, Saksamaa, Prantsusmaa ja Brüsselis resideeruv üle-Euroopaline mõttekoda ACA.

20170511_111946_AF_Eero 20170511_115339_AF_2017_Tashkent 20170511_145041_AF_Kaidi 20170511_145650_Archimedes_foto2

 

Lisamaterjal ja allikad:

 1. Usbekistani tudengite õppimine välismaal. Statistika Euroopa Komisjoni esindajatelt.
 2. Maailmapank: World Bank Supports Improvement of Higher Education in Uzbekistan
 3. European Union External Action: Study in Europe fair in Tashkent
 4. Global Partnership for Education. Uzbekistan Education Sector Plan 2013-2017
 5. Välisministeerium. Kahepoolsed suhted. Usbekistan.
 6. Radio Free Europe/Radio Liberty. Uzbekistan Introduces Visa-Free Travel For 27 Countries
 7. Fotod: Study in Europe haridusmess Tashkendis (mai 2017)
 8. Eesti Päevaleht. Eesti sihtasutus reklaamib Euroopa kõrgharidust
 9. SA Archimedes. Sihtasutus Archimedes tutvustab esmakordselt Eesti kõrgharidust Usbekistanis
 10. Kun.Uz. Фоторепортаж: Тошкентда Study in Europe кўргазмаси
Populaarseimad postitused

Nordplusiga saame tisleri, koka ja majutusteenindaja koos tegutsema!

Karol Sepik

Sihtasutus Archimedese värskes aastaraamatus ilmus lugu, kuidas 2016. aasta novembris võõrustas Haapsalu kutsehariduskeskus viie riigi õpilasi, et üheskoos arutleda, kuidas ühiskonnas tolerantsust kasvatada. Eesti kool lööb kaasa Nordplus Juniori projektis “Promote Tolerance – Celebrate Diversity”.

Foto: Laura Vaher, Haapsalu kutsehariduskeskuse õpilane

Kutsehariduseskuse välissuhete koordinaatori Heli Heimo sõnul arutlesid Eesti, Soome, Rootsi, Islandi, Taani ja Leedu kutseõpilased Haapsalus puuetega inimeste märkamise ja kogukonda kaasamise teemal.

„See on meil juba neljas kord Nordplus Juniori projektis kaasa lüüa. Nordplus lubab õpilased natuke teise rolli panna. Kui Erasmusega käiakse oma erialast praktikat tegemas ja kõik on väga kutseõppe põhine, siis Nordplusiga saame neid nii-öelda kastist välja vaatama. Saame tisleri, koka ja majutusteenindaja koos tegutsema panna, muidu nad üldiselt ei kohtugi omavahel. …ja seda kõike huvitavatel teemadel, millega noor inimene võiks kokku puutuda,” räägib Heimo.

Loe artiklit täies mahus ja vaata pilte Archimedese aastaraamatust.

Populaarseimad postitused

Erasmuslased Terevisioonis: te tulete tagasi tohutu pagasiga!

Karol Sepik

Täna hommikul rääkisid Terevisioonis oma kogemusest erasmuslased Eero Loonurm ja Sander Raudauk. Vaata videost, millise pagasiga nad tagasi tulid!

Maailma suurim õpirändeprogramm Erasmus+ tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva. Laupäeval (6. mail) tähistatakse seda Euroopa Päeva raames Vabaduse väljakul. Tutvu päeva programmiga.

Populaarseimad postitused

VIDEO: Milline on õnnestunud Erasmus+ projekt? Siin on hea näide!

Karol Sepik

Kui sul on häid koostööpartnereid välismaal ning mõtteid, mida üheskoos täiskasvanuhariduses ära teha, siis uuri lähemalt Erasmus+ strateegilise koostöö võimaluste kohta. Projektide esitamise tähtaeg on 29.märts.

Siin on hea näide projektist, mis illustreerib kogemuste ja teadmiste vahetust Eestist, Hispaaniast ja Portugalist pärit partnerite vahel.

OÜ Säästvad Ehituslahendused Erasmus+ projekt tegeles loodusehituse tehnikate õpetamismeetoditega, eelkõige keskenduti traditsioonilise veekindla krohvimistehnika tadelakti õpetamisele. Koos partneritega Hispaaniast ja Portugalist vahetati kogemusi loodusehituse eri stiilide õpetamises, jälgiti ja osaleti üksteise koolitustel ja meistriklassides, omandati uusi õpetamise- ja töömeetodeid. Koostöös valmis Tadelakti Kasutusjuhend, mida saab edaspidi kasutada nii tadelakti koolitustel kui ka iseseisva õppematerjalina kõigil asjahuvilistest kodukaunistajatel. Juhend on internetis vabalt kättesaadav, nii eesti, inglise, portugali kui ka hispaania keeles.

Projektijuht Gerda Kättmann räägib oma projektist:

Huvi korral leiad veebist ka projekti käigus valminud tadelakti paigaldusjuhendi.

Populaarseimad postitused
noored

Noorte rahulolu noorsootööga

Sihtasutus Archimedes

Noortevaldkonna arengu planeerimine riiklikul tasandil on oluline, et kindlustada Eesti noortele parim võimalik ettevalmistus, et meie ühiskonna ees seisvate väljakutsetega edukalt toime tulla. Eesmärgipärase ja koordineeritud noortepoliitika teostamiseks on loodud „Noortevaldkonna arengukava 2014–2020”, mille üheks põhifookuseks on kvaliteetne noorsootöö.

Viimase tagamiseks on oluline kaardistada noorte rahulolu noorsootööga, mis võimaldaks edasise tegevuse planeerimiseks potentsiaalsed murekohad välja selgitada ja objektiivselt jälgida, kuivõrd liigutakse eesmärkide täitmise suunas. Kuna varasemalt puudus antud teemal terviklik ja üleriigiline analüüs, viis konsultatsioonifirma Ernst & Young Baltic Eesti Noorsootöö Keskuse tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk oli koostada ulatuslik ülevaade 2015. aastal noorsootöös osalenud 7–26-aastaste noorte rahulolust, vaadeldes tegevusi, kus nad osalesid.

Uuringus võeti luubi alla kaheksa noorsootöö valdkonda:

 • huvihariduses osalemine
 • huvitegevuses osalemine
 • avatud noorsootöös osalemine (st noortekeskustes ja -tubades käimine)
 • noorteinfo teenuse kasutamine (st Rajaleidja keskuses, teavitus- ja nõustamiskeskustes käimine)
 • noortemalevas osalemine
 • noortelaagris osalemine
 • noorteühingus osalemine
 • noorte osaluskogus osalemine

 

Täismahus uuringuga saad tutvuda siin:

uuringcover

Noorsootööga rahulolu mõõtmiseks küsiti noortelt viiepallisüsteemis ühte üldist kokkuvõtlikku rahulolu hinnangut. Seejuures loeti üldise rahulolu indikaatori (mitu % noortest on noorsootöö tegevusega rahul) arvutamisel rahuloluks hindeid 4 ja 5 (st variandid „pigem rahul” või „väga rahul”). Lisaks keskenduti uuringus neljale spetsiifilisemale teemale, et saada detailsem ülevaade rahulolu aspektidest. Täpsemalt kaardistati, milline on noorte endi hinnangul noorsootöö vastavus nende vajadusele, kasulikkus, füüsiline ja sotsiaalne keskkond. Detsembris (2015) ja jaanuaris (2016) kuue nädala vältel toimunud veebiküsitlusest võeti aktiivselt osa – kokku avaldas arvamust 2859 noort, mis on piisav (arvestades 95% usaldusnivood ja 5% veapiiri), et teha usaldusväärseid järeldusi üldkogumi (st kõikide Eesti noorte) kohta. Ent millised olid uuringu peamised tulemused ja järeldused?

Noored on noorsootööga üldiselt rahul

Uuringus selgus, et 87% noortest olid rahul noorsootöö tegevustega, kus nad 2015. aastal osalesid. Seejuures oli kõige suurem rahulolevate noorte osakaal noortemaleva (95%) ja noorte osaluskogude (90%) puhul ning kõige rohkem väga rahul olevaid noori oli osalenud noortelaagrites ja huvihariduses (vastavalt 65% ja 64%). Veidi madalam rahulolu oli noorteinfo teenusega, mille puhul 32% vastanutest olid väga rahul ja iga teine pigem rahul. Samas tuleb arvestada, et käesolevas uuringus käsitleti noorteinfot selle kitsamas tähenduses ja keskenduti vaid Rajaleidja keskuste ning teavitus- ja nõustamiskeskuste külastajate rahulolu mõõtmisele.

Suuremat tähelepanu tuleks pöörata noormeeste huvidele

Üldjuhul olid tüdrukud noorsootööga veidi enam rahul kui poisid – taoline trend ilmnes kõikide vaadeldud tegevuste osas, välja arvatud noortemalevad ja avatud noorsootöö. Huvihariduse ja -tegevuse tulemusi võrreldi eraldi ka 5 valdkonna kaupa: sport, loodus ja tehnika, kunst, muusika, üldkultuur (nt keeled, teater, tants jne). Ka valdkondade võrdluses ilmnes tüdrukute kõrgem rahulolu peaaegu igal pool. Ainsaks erandiks oli sport, kus poisid olid veidi enam rahulolevad. Seega tasub noorsootöötajatel enamike tegevuste arendamisel edaspidi fookuse alla võtta eelkõige just poiste vajadused ja soovid, et ka nende rahulolu jõuaks samale tasemele nagu tüdrukutel.

Noorsootöö kättesaadavuse probleem

Kuigi üle poolte (u 60%) noortest leidsid, et nende kodu läheduses on piisavalt võimalusi noorsootööst osa võtta, on oluline märkida, et peaaegu iga kümnenda noore hinnangul ei ole tema kodupiirkonnas üldse mingeid võimalusi vaba aega sisukalt veeta. Tähelepanuväärne on ka see, et noorsootöö piisavuse küsimustes varieerusid vastused Eesti eri piirkondade lõikes. Näiteks Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Valgamaal elavatest noortest leidis vastavalt koguni 17%, 15% ja 14%, et nende kodupiirkonnas ei ole üldse võimalusi vaba aega sisukalt veeta. Samas Eesti viies suuremas tõmbekeskuses (Tallinn, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu) hinnati võimalusi paremaks kui mujal. Lisaks sellele hindasid tõmbekeskuses elavad noored rahulolu noorsootöö tegevustega ka statistiliselt oluliselt kõrgemalt kui teistes piirkondades elavad noored.

Seega on oluline noorsootöö edasisel planeerimisel keskenduda väiksemate võimalustega piirkondades elavatele noortele. Üheks võimalikuks lahenduseks on tõhusamate (transpordi)ühenduste loomine lähivaldade, -linnade või tõmbekeskustega, kus noortele on loodud kvaliteetsed ja mitmekülgsed võimalused vaba aega sisukalt veeta nende soovidele vastavalt. Teiseks tasuks kaaluda võimalusi noorsootöö tegevuse mobiilsemaks muutmiseks, mis võimaldaks viia tegevusi ka väiksemate võimalustega piirkondades elavate noorteni.

Samas võib noorsootöö kättesaadavuse probleemi üheks tahuks olla madal rahulolu noorteinfoga. Nimelt, kui noorteinfo ei vasta noorte vajadustele (sh näiteks info sisu või -kanalite osas), siis on võimalik, et noored ei ole lihtsalt erinevate noorsootöö võimalustega piisavalt hästi kursis ja tegelikkuses leidub ka nende kodupiirkonnas noorsootöö tegevusi, milles osalemisest nad reaalselt huvitatud oleksid.

Noorsootöö on noorte arendamise seisukohalt efektiivne

Peaaegu kõik uuringus osalenud noored (kokku 95%) leidsid, et nad on noorsootöös osaledes väga palju või mõningal määral uusi teadmisi või oskusi omandanud. Seejuures tajuti kõige selgemini uute teadmiste omandamist just huvihariduses osaledes. Uuringust selgus ka, et nooremad osalejad (st 7–11-aastased) õpivad enda hinnangul noorsootöö tegevustes osalemise kaudu rohkem kui vanemad noorukid (st 12–26-aastased). Täpsemalt märkis 64% nooremast ja 56% vanemast vanusegrupist, et nad on väga palju uut õppinud. Arvestades aga sellega, et uudishimu ei ole iseloomulik ainult väikestele lastele, vaid kasvab vanusega (vähemalt vanuses 12‒18; McCrae et al., 2002), on uute asjade õpetamine ka vanema vanusegrupi puhul tähelepanu köitmiseks ja huvi hoidmiseks oluline. Seega tasuks teismelistele noortele suunatud noorsootöös panna suuremat rõhku uute teadmiste ja oskuste omandamisele, õpitu lahtimõtestamisele ning rakendamisvõimaluste väljatoomisele.

Üldine rahulolu on seotud tegevuse huvitavuse ja olulisusega

Noorte üldine rahuloluhinnang oli kõige tugevamini seotud sellega, kui huvitavaks või oluliseks noored antud tegevust pidasid. See tähendab, et rohkem ollakse rahul tegevustega, mida peetakse huvitavaks ja oluliseks. Üldine rahulolu oli väga nõrgalt seotud noorsootöö füüsiliste aspektidega, nagu ligipääsetavus või tegevuskoha ruumide ja -vahendite kvaliteet. Seega, kui tegevus kedagi tugevasti paelub, siis üldjuhul ei ole kehvemad tingimused (näiteks kulunud vahendid või remontimata ruumid) osalemisel takistuseks.

Noorsootöös mitteosalemise põhjused

Noortelt, kes 2015. aasta jooksul üheski noorsootöö tegevuses ei osalenud, küsiti veebiküsitluses ka põhjuseid, miks nad seda teinud ei ole.

12–26-aastased noored pole noorsootöös enda hinnangul osalenud peamiselt seetõttu, et neile huvipakkuvad tegevused kas puuduvad või ei olda nendest teadlikud (kokku 38% põhjendustest). Võrdlemisi sage põhjendus oli ka ajapuudus (30% põhjendustest oli „Pole aega, sest koolis/tööl on suur koormus”). Vabades vastustes toodi kõige sagedamini välja järgmisi põhjendusi: lapsega kodus olemine, tervislikud põhjused ja lemmikloomadega tegelemine vabal ajal. 7–11-aastased noored ei osanud sagedasti seletust anda (veerand kõikidest põhjendusest olid „Ma ei tea”) või põhjendasid noorsootöös mitteosalemist sellega, et neil on koolis palju õppida (19% põhjendustest).

Kokkuvõtteks võib antud uuringu põhjal öelda, et noorsootöötajad on oma tööd edukalt teinud, sest üldjuhul on noored noorsootööga rahul. Kuna hetkel pakutav noorsootöö on kvaliteetne, tulekski edaspidi keskenduda eelkõige sellele, kuidas luua kõikidele noortele võrdsed võimalused noorsootöös osalemiseks ning viia huvitavaid ja harivaid vabaajategevusi ka nende noorteni, kes elavad väiksemate võimalustega piirkondades ja pole seni veel noorsootöös osalenud. Teiseks võiks tähelepanu suunata just noormeeste rahulolule ja keskenduda selliste tegevuste arendamisele, mis vastaksid poiste huvidele ja vajadustele.

 

Allikas:
McCrae, R. R., Costa, P. T. jun, Terracciano, A., Parker, W. D., Mills, C. J., De Fruyt F., Mervielde, I. (2002) Personality trait development from age 12 to age 18: longitudinal, cross-sectional, and cross-cultural analyses. – Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1456–1468

 

Artikkel on kirjutatud 2016. aastal seoses Eesti noorsootööajakirja MIHUS nr. 20 teemaga “Noorte elu”.
Artikli autor on Kai-Riin Veromann. Kai-Riin osales uuringus Ernst & Young Balticu analüütikuna.

Olav Kersen
Sihtasutus Archimedes
MIHUS peatoimetaja
e-post: olav.kersen@archimedes.ee

noored

 

Kommentaar
Ave Kongo
Tartu noorte töömaleva koordinaator

Rõõmustav on teada saada, et noorte rahulolu noortemalevate osas on kõrge. Kuigi vastanute hulgas oli poiste ja tüdrukute hulgas võrdne rahulolu malevatega tuleb siiski tõdeda, et noortemalevas osaleb üldiselt vähem noormehi. Põhjuseid võib olla mitmeid – alternatiivsed ja tulusamad töövõimalused, malev ei paku piisavalt väljakutseid, ühistegevused ei ole köitvad. Arvan, et võimalusel tuleks malevas noormeestele rohkem rõhku pöörata küll. Seda siiski noorsootöö põhimõtteid ehk noorte võrdse kohtlemise printsiipi arvestades ning alaealiste töötamist reguleerivat seadusandlust järgides. Alustada tuleks aga sellest, et uurida malevas juba käinud noormeestelt täpsemalt, kuidas nemad näevad – kas nad tunnevad, et malevas on huvitav ja millest võib olla vajaka.

Üle Eesti on malevas osalemise võimalused üsna erinevad. Ilusti on malevateenusega kaetud mitmed suured keskused nagu Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Põlva jt ning väikesed keskused Saue, Rae, Ülenurme, Otepää jt. Paraku on palju kohalikke omavalitsusi, kus ei ole juba rohkem kui 3 aastat malevat korraldatud ning ei nähta selleks ka vajadust. Enamasti ei ole võimalik nende KOVide elanikuna registreeritud noortel osaleda mõne teise KOVi poolt korraldatud malevas. Seega hetkel ei ole see teenus Eestis noortele võrdselt kättesaadav.

Mitmed noored suvel malevas ei osale. Malevakorraldajana oskan välja tuua mõningaid põhjuseid. Mitmed 15-aastased ja vanemad noored on leidnud võimaluse teha suvel paremini tasustatavat tööd kui malev seda pakkuda suudab. Põhjusena on välja toodud ka seda, et tööd on vaja teha oma pere juures maal / kodus. Osad noored jällegi ei soovi teha töid (hooajatööd põllumajanduses), mida maleval on võimalik pakkuda ning osad ei soovi viibida sellega seoses kodust eemal. Viimase põhjusena saan välja tuua eelpoolmainitud teenuse kättesaadavuse – mitmete noorte kodukohas ei korraldata noortemalevat.

 

Kommentaar

Kuldar Adel
Osaluskogude koordinaator
Eesti Noorteühenduste Liit

Tänaseks on ligikaudu 210-st omavalitsusest osaluskogu 70-s omavalitsuses. See tähendab, et ligi 140-s kohalikus omavalitsuses ei ole üks kõrgeimat rahulolu pakkuvatest noorsootöö valdkondadest noortele kättesaadav – keegi ei kaasa neid ja nad ei saa otsustusprotsessides osaleda.

Noorte huvi ja aktiivne osalus saab tekkida vaid läbi efektiivse kaasamise. Noorte kaasamise all mõistetakse avaliku võimu tegevust, mille sihiks on anda noortele või neid esindavatele ühendustele võimalus osaleda otsuste tegemisel. Avaliku võimu tegevus noore kaasamisel mõjutab noore kasvamist aktiivseks kodanikuks – või vastupidi. Selleks, et noorest saaks aktiivne kodanik, peab tal olema juba varases eas võimalus enda elu puudutavaid otsuseid sobivas vormis mõjutada ning saada sellest tulemuslikke osaluskogemusi.

Eesti Noorteühenduste Liidu seisukoht on, et igas kohalikus omavalitsuses peab olema vastutava ametniku üheks tööülesandeks toetada noorte osalust (mh toetada osaluskogude tegevust ja kontrollida nende tegevuse eesmärgipärasust). Omavalitsused peavad tagama vastutava ametniku pädevuse läbi erialaste koolituste. Säärane pädev ametnik suudab tagada noorele tulemusliku osaluskogemuse ja seeläbi kasvatada aktiivseid kodanikke.

Tagamaks noorte kõrge rahulolu ka peale kohalike omavalitsuste liitumist suuremateks haldusüksusteks, on oluline tagada noorte kaasamine kõigis kohaliku omavalitsuse piirkondades, mitte vaid tõmbekeskus(t)es ja seda on kõige õigem tagama vähemalt üks kindel palgaline töötaja. Kui jalgpallitrenni veab eest treener, siis noori kaasab ja noorte osalust aitab arendada selleks palgatud ja pädev noorsootöötaja kohalikus omavalitsuses.

 

Kommentaar

Jane Koppel
Haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö peaspetsialist
Ida-Viru Maavalitsus

Ida-Virumaal on kahtlemata mõned eripärad, mida mujal Eestimaal ei ole – meie rahvas elab enamasti linnades ( Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe, Jõhvi, Kiviõli, Narva-Jõesuu) ja on mitme erineva kodukeelega. Linnanoortel on kahtlemata tunduvalt suuremad võimalused huvitegevuseks ja vaba-aja veetmiseks. Meie linnades on uhkeid kultuurikeskuseid, lastele ja noortele kunsti- ja muusikakoole, huvi- ja loomekeskusi. Ka spordiga tegelemiseks on loodud head võimalused. Kõikides linnades ning paljudes valdades töötavad  noortekeskused ning ka sinna jagub huvilisi. Ühelt poolt on justkui suur valikuvõimalus, kuid tihti ei leia linnades endale meelepärast tegevust eesti kodukeelega laps või noor, sest nende jaoks napib emakeelseid juhendajaid. Samas ei saa väita, et probleemiga ei tegeleta – kõik omavalitsused on siiralt huvitatud oma laste ja noorte heaolust ning püüavad olukorda parandada.  Eesti õppekeelega koolidel on Ida-Virumaal väga oluline missioon kanda, sest nad peavad  pakkuma peale koolitööd oma õpilastele nii meelepärast huvitegevust kui ka  võimalusi noorsootöös osalemiseks.

Meie maapiirkonnad on aga sama probleemi ees kui kogu Eesti – võimalikud huvitegevuse ja vaba-aja veetmise võimalused on heal juhul vaid vallakeskustes ning kaugemates külades elavatel noortel ei ole (põhiliselt aja- ja  transpordiprobleemide tõttu) võimalik meelepärasega tegeleda. Samas on meie noortekeskused , koolimajad ja rahvamajad alati pakkumas noortele erinevaid tegutsemisvõimalusi. Alati on olnud, on ja jääb olema noori, kes ei huvitugi ühistegevustest – nad veedavad oma vaba aega nt  arvuti taga istudes  ja mis seal salata, enamik neist on noormehed. Kui see on nende jaoks oluline tegevus, las nad siis olla ! Targaks ja ettevõtlikuks saab ju mitut moodi, mitte ainult aktiivselt  vaba aega veetes.  Rääkida  täna  infopuudusest ei ole meie arvates tõsiseltvõetav põhjendus – kes otsib, see leiab!

Maakonnas on palju tublisid ja aktiivseid noori, nt  Ida-Virumaa noortekogu on oma tegevusega suutnud ühendada nii maa-kui linna, nii eesti kui vene kodukeelega noori. Meie noortekeskused teevad üha tihedamat koostööd ning toimub meeldejäävaid ühisüritusi. Kahjuks ei saa lubada, et lähiajal saab iga laps ja noor oma kodu lähedal  tegeleda meelepärasega, aga kõik asjaosalised püüavad oma võimaluste piires olukorda parendada!

 

Kommentaar

Merle Maimjärv-Mirka
noorsootöö valdkonna spetsialist
Lääne-Viru Maavalitsus
ja
Aivi Must
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Lääne-Viru Maavalitsus

Kõige pealt juhime tähelepanu, et väide, nagu „peaaegu iga kümnenda noore hinnangul ei ole tema kodupiirkonnas üldse mingeid võimalusi vaba aega sisukalt veeta“, ei ole korrektne.  Lääne-Virumaa 13 290 noorest on küsitlusele vastanud 82 noort (0,62%), kui üldse mingeid järeldusi teha, siis korrektne oleks väide, et pea iga kümnes küsitluses osalenud noor ütles, et nende kodupiirkonnas ei ole üldse võimalusi vaba aega sisukalt veeta (nt Lääne-Virumaal selliselt vastanud 17% 82-st on 14 noort).

Ka uuringu läbiviijad viitavad, et kui üldiste järelduste tegemiseks on uuringu vastajate arv piisav (vastas 1,4% noortest), siis kõikides kategooriates ei ole vastuste arv piisavalt suur, et statistiliselt usaldusväärseid järeldusi teha (uuringus lk 12 p1). Kui vaadata vastanute arvu Lääne-Virumaal, siis paraku tuleb tunnistada, et tõsiseltvõetavaid järeldusi selle põhjal teha ei saa. Nt lk 45 5. järeldus väljendab meie maakonna kolme noore arvamust ( ~4% 82-st)!

Väga huvitav oleks siinkohal vaadata ja võrrelda sel aastal omavalitsustes juba läbi viidud või veel viidavaid kvaliteedi uuringuid, kus kvaliteedi kõrvalt tuleb välja ka noorte osalemine erinevates noorsootöö tegevustes. Usun, et nende põhjal saame andmestiku, mille põhjal on ka päriselt võimalik, midagi järeldada.

Olen nõus, et äärealade noortel on tõenäoliselt vähem võimalusi sisukalt vaba aega veeta ja noorsootöös osaleda, kuigi Lääne-Virumaa on noortekeskuste ja -tubadega suhteliselt hästi kaetud. Väikestes kohtades pakub vaba aja veetmise võimalusi kohalik kultuurimaja, selts või kool ise. EHIS-e  andmetel on 17-s registreeritud huvikoolis Lääne-Virumaa õpilasi kokku 1994, lisaks huvikoolidele tegutses 2015/2016 õppeaastal 593 huviringi vähemalt 8642 osalejaga.

Aga, et kui sellele uuringu juurde tagasi tulla, siis samast uuringust tuleb ühtlasi ka välja, et noorsootööga maakonnas on väga rahul või pigem rahul 82% vastanutest.

Populaarseimad postitused

Erasmus+ muudab maailma. Karli, Grete, Kadri ja Girli lood

Eero Loonurm

Euroopa Komisjoni 2014. aasta uuringu järgi usub 64% tööandjatest, et rahvusvaheline kogemus on töölevõtmisel oluline. Sama suur on tööandjate seas nende osakaal, kes usaldaks töökeskkonnas suurema vastutuse kõrgkooli lõpetajale, kel on rahvusvaheline taust. Seekord toome teie ette neli videolugu inimestest, kes räägivad rahvusvahelise kogemuse eelistest.

“Erasmus+ muudab maailma ja avardab karjäärivõimalusi,” ütleb Sihtasutuse Archimedes kõrghariduse valdkonna kommunikatsioonispetsialist Greta Roosaar.

Videolugude eesmärk oli Roosaare sõnul välja tuua erinevaid perspektiive sellest, kuidas Erasmuse kogemus hilisemas elus karjäärile kaasa aitab. “Otsustasime, et räägime mõlema poolega – nii tööandjatega (Swedbank ja Pipedrive) kui ka juba Erasmuse kogemuse saanud juba koolielust väljunud inimestega, kes on rahvusvahelisest kogemusest vahetustudengina kasu saanud.”

Ettevõtte pilgust rahvusvahelisele kogemusele andis hinnangu Swedbank ning müügitarkvaraga tegelev rahvusvahelise kollektiivi ning modernse töökeskkonnaga 2016. aasta parim tööandja Pipedrive. Erasmuslaste endi puhul said meie videote peategelasteks samuti erineva looga noored. Oma loo räägib disainer Karl Annus, kes täiendas eelkõige oma erialaseid oskusi ning Kadri Pikhof, kes leidis vahetusüliõpilasena õppides oma tõelise kutsumusena teletöö.

Karl Annus (Framed by Karl):
“Näiteks seesama tehnoloogiat, mida ma praegu kasutan oma igapäevatöös (puidupainutamine ja vineeripainutamine), seda ma esimest korda saingi katsetada Soomes Turku Ülikoolis õppides.”

Grete Kotkas (Swedbank):
“Ettevõttele annavad inimesed, kes on välismaal õppinud, väga väga palju juurde. Kui inimene on õppinud välisülikoolis, näiteks Erasmusega, siis kui selline inimene meile kandideerib ja tema CVs on see kirjas, siis tekitab see kindlasti huvi.”

Kadri Pikhof (TV3):
“Kui ma praegu mõtlen tagasi oma elule, siis ma võin öelda, et see Portugalis veedetud pool aastat on olnud minu elus üks ägedamaid aegu. Sain palju targemaks (nii elukool kui päris kool) ning leidsin oma tõelise kutsumuse (teleajakirjandus), ilma milleta ma oma elu enam ette ei kujuta. Arvan, et iga noor võiks siiski Erasmusega ära käia.”

Girli Kikkas (Pipedrive):
“Kuna meil on tööl inimesi niivõrd paljudest kultuuridest, siis kindlasti on suureks plussiks see, et inimene on ise viibinud võõras keskkonnas ja ise kogenud seda, mida tähendab olla võõras kultuuris. Ehk siis kuidas meie töötajad siin Eestis ennast tunnevad. Erasmusega välismaal õppides kindlasti saab inimene endale mitmekülgsema hariduse.”

 

Lisamaterjale:

Uuring: rahvusvahelise kogemusega tudengil on kergem tööd leida. Eurokratt, oktoober 2014.

The Erasmus Impact Study. Euroopa Komisjon, 2014.

Erasmus+ programmist lähemalt. Sihtasutus Archimedes, hariduse rahvusvahelistumise agentuur.

ErasmusPlus_avaleht

Populaarseimad postitused

Terevisioonis nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud: SA Archimedes ja Mooncascade

Eero Loonurm

Täna hommikul tutvustasid ERR Terevisioonis nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeedet SA Archimedese meetmehoidja Tea Tassa ning Taavi Tammiste ühest meie tõeliselt innovaatilistest toetusesaajatest nimega Mooncascade. Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” toetusmeede aitab ettevõttel koostöös teadusasutustega teha teoks lennukaid arendusplaane.

 

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” II taotlusvoor avati 23. jaanuaril 2017. a ning toetust saab taotleda kuni 20. detsembrini 2017. a. Taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 000 000 eurot.

Toetuse andmise eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes. Soovitakse tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades ning soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Taotlemiseks vajalik lisainfo ning dokumendid ja juhendid on kättesaadavad struktuuritoetuste agentuuri kodulehelt.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

30. jaanuaril 2017. a kell 12.00-15.00 Tartus, Hotell Londonis (Rüütli 9)
31. jaanuaril 2017. a kell 10.00-13.00 Tallinnas, Radisson Blu Sky Hoteli (Rävala pst 3) saalis Lybeck + St. Peterburg.

Sihtgrupp: ettevõtjad, kes soovivad NUTIKAS meetmest toetust taotleda.

Registreeruda saab kuni 29.01 või kuni kohtade täitumiseni.

Registreerimine:
https://docs.google.com/a/archimedes.ee/forms/d/e/1FAIpQLSdd9azQbfJYPNNRughi-7In-b-7BhlOXE5t7jaSQzLVPlT3Zw/viewform?c=0&w=1

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täiendav informatsioon:

Tea Tassa
Struktuuritoetuste agentuuri meetmehoidja
e-post: tea.tassa@archimedes.ee
tel: 7300 396
www.archimedes.ee/nutikas

 

Lisainfo:

ERR Terevisioon 26.01.2017 – SA Archimedes ja OÜ Mooncascade

SA Archimedes Struktuuritoetuste agentuuri koduleht

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

Populaarseimad postitused