Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti noorsootöötajate peamiseks motivatsiooniallikaks on soov noori toetada

Balti Uuringute Instituut viis SA Archimedese noorteagentuuri tellimusel läbi uuringu Eesti noorsootöötajate pädevuse ja koolitusvajaduse väljaselgitamiseks.

Uuringus osalenud noortevaldkonna töötajad kasutavad aktiivselt erinevaid enesetäiendamise võimalusi – umbes 55-59% uuringus osalenud noorsootöötajatest ja juhtidest osaleb koolitustel ja muus täiendusõppes vähemalt 3 korda aastas. Enam kui 90% vastanutest hindab kõige kõrgemalt õppimist enda ja teiste kogemusest, samavõrd kõrgelt hinnatakse rahvusvahelisi õpivõimalusi ja iseseisvat õppimist. Üle 65% vastanutest osaleb täienduskoolitustel, et hoida end kursis valdkondlike arengutega või motiveerib neid vajadus oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Uuringus osalenud vastajate põhjal võib väita, et kuigi 90% Eesti noorsootöötajatest on kõrgharidus, siis 60% neist puudub nii erialane ettevalmistus noorsootöös kui ka noorsootöötaja kutse. SA Archimedese noorteagentuuri koolitustegevuste koordinaator Marko Vene leiab, et tänase seisu muutmisel on suur roll kohalikel omavalitsustel ning valminud uuring juhatab kätte võimalused, kuidas omavalitsused saaksid oma noortevaldkonna töötajaid paremini suunata ja toetada. „Eesti omavalitsused peaksid senisest enam toetama noorsootöötajate kutse omandamist, enesearengut ja õppimist. Investeering pädevatesse noorsootöötajatesse, on investeering kohalikesse noortesse,“ räägib Vene. Tema sõnul on vajalik ka tööandjate teadlikkuse tõstmine enesearendamise vajalikkusest ning töötaja toetamise võimalustest.

Marko Vene sõnul seisavad noortevaldkonnas töötavad inimesed jätkuvalt silmitsi erinevate väljakutsetega, millest üks on enda identifitseerimine noorsootöötajana. „Eestis on väga palju noortega töötavaid inimesi, siiski ei pea nad ennast mitte kõik noorsootöötajateks, mis ei motiveeri neid ka noorsootöötaja kutset omandama,“ selgitas Vene. Samuti peab kõigest 41% uuringus osalenud tööandjatest täna noorsootöötaja kutset vajalikuks.

Noorsootöö kutsealase eneseteadvuse puudumine mõjutab noortevaldkonna töötaja arusaama oma rollist ja suhtumist täidetavatesse ülesannetesse, mis võib mõjutada noorsootöö kvaliteeti. Uuring osutab samuti noorsootöötaja kutse ja enesearendamise väärtuse tõstmise vajadusele.

SA Archimedese noorteagentuur on Eesti suurim noortevaldkonna täienduskoolitusi pakkuv organisatsioon, koolitades aastas ligi 1500 noortevaldkonna töötajat. Samal ajal on Eestis hinnanguliselt 5000-7000 noorsootöötajat, kellest kõigest 2700 omavad hetkeseisuga kutsetunnistust või osakutsetunnistust.

Läbiviidud uuringuga oli eesmärgiks saada parem ülevaade noorsootöötajate pädevusest ja enesearendamisest ning selgitada välja noorsootöötajate koolitusvajadus. Uuringu raames töötati välja ka soovitused noorsootöö valdkonna arendamiseks ja noorsootöö kvaliteedi tõstmiseks.

Uuring koosnes kahest fookusgrupi intervjuust ja veebiküsitlusest, kus osales 299 noorsootöötajat ja 139 juhti.

Uuringuga on võimalik tutvuda SIIN ja graafilise kokkuvõttega SIIN.

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteagentuur tegutseb alates 1997. aastast. “Aitame Eestil kasvada!”

 

Viimased uudised