Valmis ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni kavand

Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht osales 13.-15. veebruaril Pariisis ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee koosolekul. Komitee kolmandal kohtumisel koostati konventsiooni kavand.

Aastatel 1974-1983 võeti vastu nn esimese põlvkonna kuus regionaalset tunnustamisalast konventsiooni. Alates 1997 on alustatud uute regionaalsete konventsioonide väljatöötamist, kuid kaasaja kõrgharidus on muutunud mobiilseks just erinevate regioonide vahel. Tänapäeva trendid kõrghariduses nagu kõrghariduses osalejate osakaalu suurenemine, kõrghariduse rahvusvahelistumine, elukestev õpe ja paindlikud õppimisvõimalused, on tinginud vajaduse ülemaailmse normatiivse dokumendi järele, mis loob silla olemasolevate regionaalsete konventsioonide vahel. Konventsiooniga ühtlustatakse akadeemilise tunnustamise alane terminoloogia ning lepitakse kokku ühtsetes kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise põhimõtetes ja protseduuris.

Komitee liikUNESCO_Third_drafting_committee_meetingmed Natasha Sawh (Kanada) ja Stig Arne Skjerven (Norra) räägivad lähemalt ülemaailmse konventsiooni vajadusest intervjuus, mis ilmus UNESCO portaalis.