NARIC võrgustiku aastakoosolek

30. novembril toimus Brüsselis Euroopa Liidu koostöövõrgustiku NARIC aastakoosolek. Koosoleku peateemaks oli nõukogu soovitus kõrg- ja keskhariduskvalifikatsioonide ning välismaal läbitud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta.

Soovituse teksti võtsid liikmesriikide haridusministrid vastu 26. novembril 2018. Soovituse eesmärk on kehtestada aastaks 2025 vajalikud meetmed kõrghariduskvalifikatsioonide ja õppeperioodide automaatseks tunnustamiseks ning saavutada märkimisväärset edu kesk- ja kutsehariduse kvalifikatsioonide ja õppeperioodide automaatsel tunnustamisel. edf

Koosolekul arutleti soovituse mõjude üle NARIC keskustele mitmest aspektist nagu keskuste võimekus, tegevuse laienemine ja keskuste roll teabe andmisel ning juhendamisel.

Euroopa Komisjoni töötajad tutvustasid arenguid seoses European Student Cardi ja Europassiga. European Student Card on Euroopa Komisjoni initsiatiiv, mis võimaldab kõrgkoolidel hallata kogu mobiilsusprotsessi elektrooniliselt, sh tunnustada välisriigis läbitud õppeprioode. Europassi lisatakse aga nn e-portfoolio, mis sisaldab elektroonilist teavet isiku oskuste ja kvalifikatsioonide kohta.

Soovitus kõrg- ja keskhariduskvalifikatsioonide ning välismaal läbitud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta (tekst Euroopa Liidu Nõukogu lehel)

Eesti ENIC/NARIC keskus hindab haridusdokumentideta pagulaste kvalifikatsioone

8. juunil 2018 jõustus välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise määruses säte (määruse §81), mis võimaldab kesk- ja kõrghariduskvalifikatsiooni või kõrgkooliõpingute hindamist taotleda rahvusvahelise kaitse saajatel (pagulased jt sarnases statuses olevad isikud), kellel ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente.

Sellega rakendab Eesti kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni (Lissaboni tunnustamise konventsioon) artiklit VII, mis käsitleb pagulaste, ümberasustatud isikute ja pagulastega sarnases olukorras olevate isikute kvalifikatsiooni tunnustamist ka juhul, kui neil ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente täielikult või osaliselt.

Hindamine aitab kaasa haridusdokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide õiglasele tunnustamisele õpingute jätkamisel või töötamisel Eestis. Kvalifikatsiooni hindamiseks koostab Eesti ENIC/NARIC keskus haridustausta kirjelduse, kasutades selleks nii taotleja esitatud andmeid kui keskusele teadaolevat informatsiooni. Haridustausta kirjelduse eesmärk on anda kõrgkoolile või tööandjale piisavat teavet õppeasutuse, õppekava ning omandatud või omandatava kvalifikatsiooni kohta.

Haridustausta kirjelduse koostamine Eesti ENIC/NARIC keskuses on tasuta ning  väljastatakse taotlejale 60 päeva jooksul.

Vilniuses allkirjastati Baltimaade kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse tunnustamise kokkulepe

Reedel, 8. juunil, kirjutasid Eesti, Läti ja Leedu haridus- ja teadusministrid alla kokkuleppele, millega tunnustatakse vastastikku automaatselt kolmes riigis välja antud kõrgharidust tõendavaid ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavaid kvalifikatsioone.

Kokkulepe annab võimaluse haridust tõendavate dokumentide tunnustamiseks hindamisprotseduuri läbimata. Kokkuleppe allkirjastamisele eelnes kolme Balti riigi akadeemilise tunnustamise infokeskuste ehk ENIC/NARIC kesksuste poolt põhjalik analüüs ja võrdlus Balti riikide kõrgharidussüsteemidest, antavatest kvalifikatsioonidest, kõrghariduse kvaliteedi hindamisest ja välisriigi diplomite hindamise kriteeriumitest. Analüüsi tulemusel ilmnes, et riikide kõrg- ja keskharidussüsteemides ei ole olulisi erinevusi, mistõttu puudub vajadus iga üksiku haridust tõendava dokumendi sisulisele hindamisele enne tunnustamisotsuse tegemist.

Vaatamata diplomite automaatsele tunnustamisele võivad õppeasutused ja tööandjad endiselt pöörduda oma riigi ENIC/NARIC keskuse poole, et saada teavet teiste Balti riikide haridussüsteemidest, tunnustatud õppeasutustest ja õppekavadest või automaatsele tunnustamisele kuuluvast kvalifikatsioonist.

Lepet kohaldatakse diplomitele, mis antakse välja pärast kokkuleppe jõustumist. Kokkulepe jõustub, kui välislepingute jõustamise protseduur riikides on lõpetatud.

Baltimaade ENIC/NARIC keskused kohtusid Tallinnas

22-23. märtsil toimus Tallinnas 15. Baltimaade ENIC/NARIC keskuste iga-aastane kohtumine, kus anti ülevaade 2017. aastal kõrgharidusvaldkonnas toimunust ja aktuaalsetest teemadest.

Leedus mindi 2017. aastal üle uuele õppekavade välishindamissüsteemile. Sarnaselt Eestile hinnatakse Leedus nüüd õppekavagruppe, mitte üksikuid õppekavu. Muudatus puudutab eelkõige 2018/2019 õppeaastal õpinguid alustavaid tudengeid.

Läti ENIC/NARIC keskuse kvalifikatsioonide hindamise statistikast tuli välja, et Läti sai 2017. aastal Indiast hindamiseks 4559 haridusdokumenti. Kuna Indiast pärit kvalifikatsioonide arv on viimastel aastatel olnud tõusujoonel, siis kaalutakse Lätis teatud riikidest pärit välisüliõpilastele kvootide kehtestamist, et Lätti tuleks enam erinevatest riikidest välisüliõpilasi.

Seekordsel kohtumisel tutvustati lähemalt keskuste osalemist Euroopa Komisjoni erinevates projektides. Leedu keskus esitles projekti RENSA, mis tegeleb rahvusvaheliste kvalifikatsioonide (nt IB) tunnustamise küsimustega. Koos Läti ENIC/NARIC keskusega osaletakse projektis IMPACT, mille ülesandeks on uurida, kuidas siduda kõrgkoolide vastuvõtuspetsialiste ENIC/NARIC võrgustikuga ja milline on võrgustiku mõju Euroopa ühtses kõrgharidusruumis. Läti ENIC/NARIC keskus tutvustas projekti DASCHE, mille eesmärk on arendada üliõpilaste sotsiaalseid pädevusi kõrgkoolide õppekavaarenduse ja kvaliteedihindamise kaudu.  Kõik Baltimaade ENIC/NARIC keskused olid 2017. aastal partneriteks projektis ISOBAQ, mille ülesandeks on koostada Bologna-eelsete kvalifikatsioonide infosüsteem, mis sisaldab diplomite näidiseid ja riikide haridussüsteemi kirjeldusi. Eesti ENIC/NARIC keskus osales ainsana Balti riikidest projektis FRAUDOC, mille ülesandeks on läbi viia rahvusvaheline diplomiveskite ja võltsdiplomite uuring ning välja töötada vastavasisuliste juhendid, mis aitavad paremini tuvastada libaülikoole ja avastada võltsitud diplomeid.

Uus samm võitluses diplomiveskite ja võltsitud diplomitega

Jaanuaris lõppes projekt FRAUDOC – Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators, mis on pühendatud võltsingute ja pettuste problemaatikale välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise valdkonnas.

Projekti raames valmis kaks välisriigi kvalifikatsioonide hindajate tööd hõlbustavat publikatsiooni:

  • Guide on Diploma Mills and other dubious institutions (pdf), mis on suunatud välisriigi kvalifikatsioonide hindamisega seotud osapooltele nagu ülikoolid, tööandjad, avalik sektor.
  • Handbook on Document Fraud for Credential Evaluators, mis on kättesaadav ainult ENIC/NARIC keskuste töötajatele.

FRAUDOC konsortsiumi kuuluvad Eesti, Itaalia, Portugali, Rootsi, Taani ning Belgia Flandria piirkonna NARIC keskused. Eesti ENIC/NARIC keskusest osalesid väljaannete koostamisel välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva ja keskuse juhataja Gunnar Vaht. Projekt kestis kaks aastat ning seda rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm.

Oluline teetähis pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamisel

Möödunud nädalal võeti Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee erakorralisel istungil vastu Lissaboni konventsiooni pagulaste kvalifikatsioone puudutav lisadokument.

Konventsiooni lisadokument pealkirjaga “Recommendation on Recognition of Qualifications held by Refugees, Displaced Persons and Persons in a Refugee-like Situation and Explanatory Memorandum” võimaldab tunnustada pagulaste, ümberasustatud isikute ja pagulastega sarnases olukorras olevad isikute kvalifikatsioone, kui kvalifikatsiooni ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada. Lisaks annab soovitus konventsiooniosalistele riikidele võimaluse võtta vastu meetmeid pagulaste kvalifikatsioonide õiglaseks tunnustamiseks.

Vastuvõetud lisadokument on leitav aadressil:
https://rm.coe.int/recommendation-on-the-recognition-of-refugees-qualifications-under-the/16807671a6
Allikas: Euroopa Nõukogu
https://www.coe.int/en/web/education/-/new-recommendation-on-recognition-of-qualifications-held-by-refugees

Ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee viimane koosolek

28.-30. juunil toimus Pariisis UNESCO juures 23 riigi esindajast koosneva ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee  viimane koosolek, millel osales  Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht.

UNESCO_Final_2017Enam kui aasta kestnud töö  konventsiooni väljatöötamisega on lõppenud. Sügisel esitatakse konventsiooni kavand UNESCO juhtorganitele, kes otsustavad teksti vastuvõtmise järgmiste etappide üle. Konventsiooni vastuvõtmisel on tegemist esimese ülemaailmse tunnustamisalase normatiivse dokumendiga.

Allikas: UNESCO

unesco-296x300

ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakonverents Kopenhaagenis

25.-27. juunil Kopenhaagenis aset leidnud ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakonverents toimus juba 24. korda. Konverentsil osalesid Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, välisriigi kvalifikatsioonide hindajad Marina Klementjeva ja Riin Kirt ning keskuse infospetsialist Margit Brückel.

Esimese konverentsipäeva peateemaks olid ühiskondlikud muutused seoses andmemajandusega. Käsitleti neljanda tööstusrevolutsiooni (nn asjade internet) mõju haridusele ja õpikäsitlusele ning seeläbi ka kvalifikatsioonide tunnustamisele. Samuti uuriti, millist mõju avaldab asjade internet töökohtade automatiseerimisele ning töötajatele. Ettekannetele järgesid haridusvaldkonna erinevaid aspekte puudutavad töötoad nagu arengud Groningeni deklaratsiooni võrgustikus  (digitaalse haridusteabe jagamine haridusmobiilsuse edendamiseks), kvalifikatsioonide hindamise menetluse digitaliseerimine ning mitteformaalsete õpingute hindamine. Päev jätkus tunnustamispraktikat toetavate töötubadega, mille käigus sai muuhulgas ülevaate võltsitud haridusdokumentide tuvastamise käsiraamatu kavandist, olulistest erinevustest Põhjamaade tunnustamispraktikas ning koostöövõrgustiku tegevusest Bologna-eelsete kvalifikatsioonide tunnustamisel.

Konverentsi teisel päeval keskenduti tunnustamisalasele tegevusele rahvusvahelisel areenil. Siin koondus põhitähelepanu puuduvate või puudulike haridusdokumentidega pagulaste kvalifikatsioonide hindamise problemaatikale. Osalejad said teavet Lissaboni konventsiooni pagulasi puudutavast lisadokumendist ja ENIC/NARIC keskuste praktikatest pagulaste kvalifikatsioonide hindamisel. Euroopa Komisjoni esindaja tutvustas institutsiooni tegevusi pagulaste varasemate õpingute hindamisel ja algatusi pagulaste lõimimisel hariduse ja keeleõppe kaudu. Esitleti mitut pagulastega seotud pilootprojekti, mille käigus väljatöötatud vahendeid saaksid teised riigid vastavalt oma vajadustele kohandada.

Rahvusvahelises plaanis tutvustati ekspertgrupi tööd ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni kavandiga. Regioonidevahelise koostöö plokis jagati informatsiooni  Araabia ja Vahemeremaade regiooni olukorrast välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamises.

Koostöövõrkude aastakonverentsil valiti ka ENIC võrgustiku büroo (ENIC Buraeu) ja NARIC võrgustiku nõuandva kogu (NARIC Advisory Board) liikmed perioodiks 2017-2019. ENIC büroo presidendiks valiti Stig Arne Skjerven Norrast ja asepresidentideks Lucie Trojanová Tšehhi Vabariigist ning Rafael Michael Nevarez USAst. NARICu nõuandva kogu liikmed järgmisel kahel aastal on Chiara Finocchietti Itaaliast, Jenneke Lokhoff Hollandist ning Kostadin Tonev Bulgaariast.

Lisaks aastakonverentsile toimusid Euroopa Komisjoni projektide FRAUDOC, ISOBAQ ja SCAN-D2 ning projekti FRAUDOC osalejatele õppevisiit Taani ENIC/NARIC keskusesse. Nendes projektides osaleb ka Eesti ENIC/NARIC keskus.

Baltimaade ENIC/NARIC keskuste kohtumine Leedus

Keskuste iga-aastane kohtumine toimus 6.-7. märtsini Vilniuses, kus jagati haridusteemalist infot ja kogemusi välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ning tunnustamise osas.

Haridusuudiseid oli seekord enim Leedu kolleegidel. Leedus võeti 2016. aastal vastu uus kõrghariduse ja teaduse seadus, mis tõi Leedu kõrgharidussüsteemi 1-aastased magistriõppe õppekavad ärijuhtimises ja õigusteaduses. Õppekavade täitmisel antavad kraadid on MBA ja LL.M. ning mõlemad annavad õiguse õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Keskused andsid ülevaate kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide kriteeriumidest ja riikide praktikast juurdepääsukvalifikatsioonide hindamisel ja tunnustamisel.

Riikide kokkuvõttest pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamisest selgus, et enim kogemusi selles vallas on Leedul, kes sai 2016. aastal konfliktipiirkondadest hindamiseks 17 taotlust. Enamikel taotlejatest olid vähemalt osalised dokumendid, menetluse käigus tuli ilmsiks ka kaks võltsingut. Eesti ENIC/NARIC keskus on hinnanud nelja konfliktipiirkonnast pärit isiku kvalifikatsioone ning Läti on tegelenud vaid ühe juhtumiga.

Kohtumise oodatuim osa on kogemuste vahetamine seoses huvitavate juhtumitega kvalifikatsioonide hindamisel. Nagu varasematel aastatel, esitleti ka seekord mitmeid haridusdokumentide võltsinguid Venemaalt ja Ukrainast. Lisaks arutleti, mis tasemel tunnustada 5 või 6-aastase nominaalkestusega arstiõppe läbimisel antavat Bachelor of Medicine and Surgery kraadi ning kas ja kuidas tunnustada ebaselge õigusliku staatusega Bangladeshi kõrgkoolide poolt väljaantud kvalifikatsioone.

Baltimaade ENIC/NARIC keskused osalevad mitmetel missioonidel ja õppevisiitidel. Läti ENIC/NARIC keskus andis ülevaate nende õppevisiidist Indiasse, mis andis värsket teavet India kõrgkoolide akrediteerimisest ja India seisukohtadest välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamisel. Twinning projekti raames osalesid Eesti ja Läti ENIC/NARIC keskuste juhatajad Aserbaidžaani kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi arendamise nõustamisel. Projekti käigus hinnati tunnustamise hetkeolukorda, tehti ettepanekuid ja jagati Euroopa kogemusi. Rahvusvahelises plaanis anti ülevaade UNESCO ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee tegevusest.

Euroopa Komisjoni FRAUDOC projektikoosolek Tallinnas

15.-17. veebruaril võttis Eesti ENIC/NARIC keskus vastu FRAUDOC projekti partnerid. Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist rahastatud projekt FRAUDOC on pühendatud võltsingute ja pettuste problemaatikale välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise valdkonnas.

FRAUDOC konsortsiumi kuuluvad Eesti, Itaalia, Portugali, Rootsi, Taani ning Belgia Flandria piirkonna NARIC keskused. Kolmepäevase ürituse raames toimusid projekti konsortsiumi teine koosolek ning  õppevisiit Eesti ENIC/NARIC keskusesse. Keskuse juhataja Gunnar Vaht ja välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva tutvustasid keskuse tööd ning viisid läbi koolituse Venemaa ja endise NSV Liidu riikide haridusdokumentide võltsingutest ja diplomiveskitest.

Projekti konsortsiumi koosoleku tulemusena valmisid diplomiveskite ja haridusdokumentide võltsingute tuvastamise käsiraamatute kavandid. Käsiraamatud ilmuvad käesoleva aasta lõpus. ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakonverentsil Kopenhaagenis viivad projektis osalejad läbi kaks diplomiveskite ja võltsingute teemalist koolitust. Kopenhaagenis toimub ka järgmine projekti koosolek ja õppevisiit Taani ENIC/NARIC keskusesse.

Print