Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool läbis institutsionaalse akrediteerimise, Euroakadeemia akrediteerimisotsus oli negatiivne

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkool seitsmeks aastaks ja Euroakadeemiale akrediteeringut mitte anda.

Eelmisel nädalal toimunud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosolekul otsustati 2018. aasta  kevadel läbi viidud hindamiste tulemuste põhjal:

  1. Akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkool seitsmeks aastaks tingimusel, et kahe aasta jooksul on toimunud piisavalt hindamisnõukogu otsuses osundatud arenguid teadus- ja arendustegevuse vallas.
  2. Mitte akrediteerida Euroakadeemiat järgmiseks perioodiks. Euroakadeemia pälvis kolmes hindamisvaldkonnas tulemuse ‘vastab osaliselt nõuetele’ ning organisatsiooni juhtimise ja toimimise osas oli hinnanguks ‘nõuetele mittevastav’. Vastavalt institutsionaalse akrediteerimise tingimustele ja korrale kujunes kolme osaliselt nõuetele vastava osahinnangu ning ühe mittevastava valdkonna koondtulemuseks otsus Euroakadeemiale institutsionaalset akrediteeringut mitte anda.

Rahvusvahelise hindamiskomisjoni hinnangule toetudes leidis nõukogu, et Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis oli kõikides varasemas otsuses väljatoodud parendusvaldkondades toimunud olulisi positiivseid arenguid. Selgusetus selles osas, kas kõrgkool jätkab iseseisva õppeasutusena või ühineb mõne teise kõrgkooliga, kujutab siiski olulist arenguriski.

Seevastu Euroakadeemiale heitis hindamiskomisjon muu hulgas ette olukorra halvenemist võrreldes eelmise institutsionaalse akrediteerimisega kolm aastat tagasi, eelmise hindamise parendussoovituste täitmata jätmist, puudusi personaliarenduses jm.

EKKA juhataja Heli Mattisen selgitas: “Eestis on kõrgkoolidel suur vabadus õppekavade avamisel ja õppekohtade kavandamisel õppekavagruppides, milles neile on antud õigus õpet läbi viia. Vabadusega peab kaasnema vastutus. Institutsionaalne akrediteerimine hindab sisuliselt seda, kas kõrgkool suudab vabadusega kaasnevat vastutust välja kanda, ehk kui usaldusväärne on kõrgkool.”

Kõrgkoolidel on õigus EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsus vaidlustada EKKA vaidekomisjonis või Tallinna halduskohtus.  Otsuse Euroakadeemia edasise käekäigu kohta langetab EKKA hindamisotsuse põhjal Haridus- ja Teadusministeerium.

Taustaks:

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse  hindamisnõukogu. Osahinnangute põhjal otsustab hindamisnõukogu, kas akrediteerida kõrgkool seitsmeks aastaks  või kolmeks aastaks. Hindamisnõukogul on võimalik kehtestada ka kõrvaltingimusi, mille tähtajaks täitmata jätmine võib kaasa tuua algse hindamistähtaja lühendamise.

Lääne-Viru rakenduskõrgkool ja Euroakadeemia läbisid institutsionaalse akrediteerimise esimest korda 2015. aastal ja said akrediteeringu kolmeks aastaks.

Eestis tegutseb 20 kõrgkooli, millest 6 on avalik-õiguslikud ülikoolid, 1 eraülikool, 8 riigirakenduskõrgkooli ja 5 erarakenduskõrgkooli. Enne viimast hindamisnõukogu otsust oli 16 kõrgkoolil 7-aastane ning 2 kõrgkoolil (Euroakadeemia ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool) 3-aastane akrediteering. EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar ning Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar läbivad institutsionaalse akrediteerimise käesoleva aasta lõpus.

Lisaks institutsionaalse akrediteerimise otsustele langetas hindamisnõukogu ka rea õppekavagruppide kvaliteedi  hindamise otsuseid, mille kohta on lähemalt võimalik lugeda siit.

Lisainfot: institutsionaalse akrediteerimise otsused ja aruandedkõrghariduse hindamisnõukogu koosoleku protokollkõrghariduse hindamisnõukogu koosseis.

Viimased uudised