Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Mõjuanalüüs kinnitab – Noortekohtumiste programm suurendab Eesti ühiskonna sidusust

Äsja valminud mõju-uuring, mis analüüsis SA Archimedese noorteagentuuri algatatud lõimumisprogrammi Noortekohtumised, näitab, et programm on kasulik ühiskonna sidususele ning suurendab vene ja eesti kultuuriruumist pärit noorte omavahelist suhtlemist.

Programmi projektijuhi ja analüüsi ühe autori, Triin Ulla, sõnul on Noortekohtumiste programm täitnud mitmed ühiskonna parema lõimituse eeldused. „Analüüs kinnitas, et meie programm on soodustanud avatust, sallivust ja positiivseid kontakte noorte vahel ning tõstnud venekeelsete noorte riigikeeles suhtlemise julgust,“ lausus Ulla.

Uuringus osalenud noorte sõnul neil enne programmis osalemist kontakt teist emakeelt kõnelevate noortega praktiliselt puudus. Suurima mõjuna toobki uuring välja Noortekohtumiste mõju kontaktide sõlmimisele, koostööoskusele ja suhtlemisjulgusele nii teisest rahvusest noortega kui üldiselt – seda toovad välja nii noored ise kui neid juhendanud täiskasvanud. Lisaks sõpruskontaktide sõlmimisele ning omavahelise mõistmise ja aktsepteerimise suurenemisele, on noorte seas tõusnud teadlikkus selle kohta, mil moel on Eestis võimalik aktiivne olla. Samuti sellest, kuidas elavad ja millega tegelevad noored teistes Eestis paikades.

Mõju-uuringu tulemused näitavad, et Noortekohtumised, mis toovad igal aastal erinevate aktsioonide ja teemade raames kokku pea 1500 eesti ja vene kultuuritaustaga noort, soodustavad eriti tugevalt just Eesti noorte empaatiat ja sallivust vähemusgruppi kuuluvate noorte osas. Programmi mõjul on tugevalt paranenud eesti noorte hoiakud just kultuurilise mitmekesisuse suhtes, lähtuvalt millest aktsepteeritakse Eesti elanikena eri päritolu inimesi, kui nad tegutsevad kooskõlas kohalike seadustega.

„Pärast programmis osalemise kogemust on mõlema keelegrupi noored ka edaspidi olnud huvitatud sarnastes projektikohtumistes osalemisest, sest omavaheline ühisosa leitakse noorte hulgas üldjuhul väga lihtsasti. Kõik taandubki tihti just sellele esimesele positiivsele kokkupuutele“ selgitab Ulla. Tema sõnul aitab see ületada suhtlusbarjääre ning programmis osalemine avaldab positiivset mõju venekeelsete noorte suuremale julgusele eesti keeles suhelda.

„Uuringus tõuseb esile ka venekeelsete noorte tulevikuplaan ennast Eestist väljas pool teostada, mistõttu on positiivse kuuluvustunde kujundamine, kontaktide soodustamine ja seotuse tõstmine võtmetähtsusega, sest kõik siinsed inimesed on riigi jaoks olulised toimijad ja tähtis kapital,“ lisab Ulla.

2015. aastal algatatud programmi Noortekohtumised pilootaasta uuringu eesmärk oli nii ülevaate saamine noortest, kes osalevad Noortekohtumiste programmis kui ka programmis osalemise mõju hindamine noorte hoiakutele, oskustele ja pädevustele. Uuringu esimeses küsitlusvoorus osales 724 vastajat ja teises voorus 481 vastajat. Uuringu teostasid Marianna Makarova (Integratsiooni Sihtasutuse ekspert) ja Triin Ulla (programmi Noortekohtumised projektijuht).

Uuring on leitav SIIT

Programm Noortekohtumised kutsuti SA Archimedese noorteagentuuri poolt ellu 2015. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toel. Programmi eesmärk on ühise õppimiskogemuse kaudu ergutada Eestis elavate 11-16 aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut. Noortekohtumised viivad igal aastal 45-60 projekti raames kokku üle 1700 kõikjal Eestis elava eesti- ja vene keelt kõneleva noore. Ühe projekti raames võivad noored kohtuda kuni kolm korda, sealjuures kestab üks noortekohtumine 3-6 päeva. Keskmiselt viiakse projektide raames läbi 2 kohtumist. Populaarseimad regioonid noortekohtumiste läbiviimiseks on Harju- ja Ida-Virumaa, Noortekohtumiste projekte on korraldatud 14 Eesti maakonnas.

Rohkem informatsiooni leite: www.noored.ee/noortekohtumised

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega.
1997. aastast tegutseva noorteagentuuri visioon on “Aitame Eestil kasvada!”

Viimased uudised