Dora Pluss

Dora Pluss toetuse andmise tingimused

Dora Pluss sõiduauto kasutamise sõidupäevik

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

„Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse  alaeesmärkideks on:

  • parandada noorteadlaste[1] ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides (tegevus 1);
  • suurendada välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides (tegevus 2 ja 4);
  • tõsta doktoriõppe efektiivsust (tegevused 1-2);
  • parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid (tegevused 2-4);
  • tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut;
  • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele (tegevused 1-4).

[1] Noorteadlane on doktoriõppesse immatrikuleeritud üliõpilane, arst-resident, teadlane või õppejõud, kes ei ole vanem kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada.

Dora Plussil on neli alategevust:

Tegevus 1: Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses.

Tegevuse raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.

Tegevus 2: Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine.

Tegevuse raames toetatakse Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivaid välismagistrante ja –doktorante ning Eestis lühiajaliselt viibivaid külalisdoktorante.

Tegevus 3: Suve– ja talvekoolide korraldamine.

Tegevuse raames korraldatakse eelkõige välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi ja intensiivkursusi Eesti kõrgkoolide juures.

Tegevus 4: Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine. Tegevuse raames viiakse ellu tegevusi, mis on seotud Eestis õppimise ja töötamise võimaluste välismaal tutvustamisega ning info vahendamisega Eestis õppivatele välisüliõpilastele.

Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Dora Pluss“ viiakse ellu prioriteetse suuna nr 4 “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” raames. Tegevuse elluviijaks on sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur, partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid.

Dora Pluss kestab 01.08.2015-31.05.2023 ning tegevuse eelarve on 22 567 790 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 87.29%.

Tegevused toetavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 kõrghariduse programmi, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine 4 Eesti” ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide täitmist.

Lisainfo:

Raul Ranne

Kõrghariduse büroo juhataja

Tel: 697 9232

Raul.ranne@archimedes.ee