Rahvuskaaslaste programm ja hõimurahvaste programm

Programmi juhend 2016

RAHVUSKAASLASTE PROGRAMM

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kahes kategoorias.

  • Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Teistes keeltes õppimist Rahvuskaaslaste programmi raames ei toetata. Valituks osutunud stipendiaatidel tuleb enne õpingute algust sooritada eesti keele eksam. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast. Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.
  • Rahvuskaaslaste programmi keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektrooniliselt ja posti teel: läbi elektroonilise süsteemi hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel).

Rahvuskaaslaste programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Annela Oona, e-posti aadress: annela.oona@archimedes.ee, telefon 730 0392.

Hõimurahvaste programmi juhend 2016

HÕIMURAHVASTE PROGRAMM

Hõimurahvaste programmi põhieesmärk on toetada meie hõimurahvaste, uurali(soome-ugri ja samojeedi) põlisrahvaste keelte ja kultuuride säilimist ja arengut.

Programm haarab enesesse Venemaa soome-ugri rahvaste (vadjalased, isurid, ingerisoomlased, karjalased, vepslased, ersad ja mokšad, niidu- ja mäemarid, udmurdid, sürja- ja permikomid, handid, mansid), samojeedide (neenetsid, eenetsid, nganassaanid, sölkupid) ja Lätis elavate liivlaste abistamist ning koostööd saamidega Venemaal, Norras, Rootsis ja Soomes.

Hõimurahvaste programmi rahastab Eesti Vabariik haridus- ja teadusministeeriumi kaudu.

Hõimurahvaste stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivate uurali põlisrahvaste üliõpilaste õpinguid. Taotlemine toimub läbi kõrgkoolide.

Kõrgkool võib stipendiumi saamiseks esitada isiku, kes:

  • on soome-ugri päritolu;
  • õpib või on esitanud avalduse asuda selle kõrgkooli täiskoormusega magistri- või doktoriõppesse;
  •  valdab oma uurali emakeelt.

Stipendiumi makstakse magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Täpsemad tingimused on sätestatud toetuse juhendis.