Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

AVATUD TAOTLUSVOOR

Määrus | Taotlemisperiood | Toetuse maht | Infopäevad | Kasvuvaldkonnad | Eesmärk | Tulemused | Tegevused | Taotleja | ETISe avaldus | Dokumendid ja juhendid | Toetatud projektid |Lisainfo

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 40 21. augustil 2015 (seletuskiri ja seletuskiri muutmise eelnõu juurde).

III taotlusvoor avati 25. jaanuaril 2018. a ning toetust saab taotleda kuni 19. detsembrini 2018. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni. Uus taotlusvoor avatakse 2019. aasta jaanuaris.

III taotlusvooru toetuse kogumaht on 15 000 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Infopäevad taotlejatele toimusid 30. ja 31. jaanuaril 2018. a Tallinnas ja Tartus. Infopäevade materjalid on kättesaadavad SIIT.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:
1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);
2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);
3) Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Toetuse andmise eesmärgiks on lähtuvalt Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020”:
1) Aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes;
2) Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades;
3) Soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Toetuse andmise tulemusena:
1) Eesti teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks;
2) Eesti avalikud TA asutused teevad tihedat koostööd ettevõtetega. Rakendusuuringute elluviimise tulemusel kasvab TA asutuste ja ettevõtete koostööprojektide arv ja tulemuslikkus ning ettevõtted saavad toote/teenuse edasiseks arendamiseks vajalikku informatsiooni, oskusteavet ja tehnoloogilisi lahendusi. Tootearenduse tulemusel saavad ettevõtted oma toote/teenuse prototüübi testitud toimimiskeskkonnas, viimistleda ja kvalifitseerida süsteeme ning testida toodet/teenust reaalselt eksisteerival kujul toimimiskeskkonnas.

Toetatavad tegevused:
1) Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
2) Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
3) Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.
4) Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.
5) Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.
6) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.

Toetuse taotleja võib olla järgmine Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik või äriühing:

  • väikeettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 50 ja aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot);
  • keskmise suurusega ettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on vähem kui 250 ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot);
  • suurettevõtja (ettevõte, mille töötajate arv on 250 või suurem ja 100% väliskontserni omandusse kuuluvad ettevõtted).

Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Taotlusvormi lisana tuleb esitada ettevõtluspartneri KINNITUSKIRI projektis osalemise ja rahalise panuse kohta.

Taotlused esitatakse läbi Eesti Teadusinfosüsteemi. Juurdepääsu saamiseks taotlusvormile tuleb esitada AVALDUS e-posti aadressile str@archimedes.ee.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid (kehtivad 2018. a esitatavatele taotlustele):

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid (kehtisid 2017. a esitatavatele taotlustele):

Soovitame tutvuda ka:

Toetatud projektid:
http://archimedes.ee/str/toetuse-edenemine/periood-2014-2020/projektid/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/

30. jaanuaril tutvustas Terevisiooni saates NUTIKAS toetusvõimalusi SA Archimedes meetmehoidja Tea Tassa ja oma projektist rääkis toetuse saaja ToxInvent OÜ juhatuse liige Andrus Tasa. Saatelõik on järelvaadatav SIIT.

Täiendav informatsioon: Tea Tassa, tea.tassa@archimedes.ee, tel 7300 396.