Riiklik infrastruktuur

TAOTLUSTE ESITAMINE

Tegevuse “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 32 24. juulil 2015 (seletuskiri).

Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud investeeringute kava: https://www.riigiteataja.ee/akt/301112016002

Taotlusi esitatakse digitaalselt struktuuritoetuste e-keskkonna kaudu aadressil https://etoetus.struktuurifondid.ee.

Taotlusi saab esitada kuue (6) kuu jooksul alates investeeringute kava kinnitamisest nende investeerimisettepanekute kohta, mis on kinnitatud investeeringute kavas.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid:

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:  Kristel Meesak, kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501.