Teeme+

Alates 1. aprillist 2020 leiab Teeme+ toetusmeetme kohta infot Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. 

AVATUD TAOTLUSVOOR

Tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 47 1. juulil 2016. a (seletuskiri).

“Teeme+” taotlusvoor avati 26. septembril 2016. a ning toetust sai taotleda kuni 28. novembrini 2016. a.

Vooru toetuse maht oli kuni 1 282 707 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus oli kuni 1 132 707 eurot ja riiklik kaasfinantseering kuni 150 000 eurot.

Taotlused esitati struktuuritoetuse e-keskkonna “E-toetus” kaudu.

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine LTT valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Toetuse andmise tulemusena on:

  • tõusnud LTT valdkonna erialade sisseastujate ja lõpetajate osakaal kõrghariduses;
  • kasvanud LTT suunaga tegelevate huviringide arv, lisandunud on uusi üritusi;
  • kasvanud LTT valdkonna tegevustes osalenute arv;
  • tagatud võrdsed võimalused tegevustes osalemiseks ning paranenud on sooline tasakaal LTT erialadel.

Tegevuse rakendamisel toetatakse järgmisi „Teeme+“-ga  otseselt seotud tegevusi:

Tegevus 1: noortele LTT valdkonna teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate süsteemsete ürituste sarjade või suuremahulisemate tegevuste korraldamine teadusasutustes, -seltsides, -keskustes, muuseumites, üldhariduskoolides ning ettevõtetes ja mujal ning tegevusteks vajaliku õppevara soetamine;

Tegevus 2: noortele suunatud LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendavate ning praktilist tegevust pakkuvate pikaajaliste süsteemsete teadushuviringide tegevuse  käivitamine ja läbiviimine ning selleks vajaliku õppevara soetamine ning juhendajate koolitamine.

Taotlejad võivad olla Eesti avalik-õiguslikud juriidilised isikud,  riigiasutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või ettevõtted

Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partneriteks võivad olla eespool nimetatud asutused ja isikud.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid:

Täiendav informatsioon: Kristel Meesak, kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501.