KKK

Taotlemisel esitatud küsimused ja vastused:

K: Kas ruumi rentimiseks tuleb võtta pakkumisi?
V: Kui tegemist on ruumide rentimisega nt ürituse korraldamiseks (ja sellega kaasneb teenuseid, nt kohvipaus, dataprojektori kasutamine vm konverentsiruumide kasutamisega seotud lisa), siis tuleb võtta pakkumisi kooskõlas Riigihangete seaduse §3-ga.

Kui renditakse ruume huviringi pikaajaliseks tegevusteks, siis on tegu Riigihangete seaduse alusel erandiga ja võrdlevaid pakkumisi võtma ei pea.

K: Kas ringe võib teha ka vanuserühmade kaupa?
V: Jah, vastavalt ringi iseloomule.

K: Kas ringides osalejatelt võib tasu võtta?
V: Jah, võib. Osalustasude puhul on tegemist projekti tuluga, millele kehtivad tulu teenimise reeglid. Põhiline reegel on see, et kui projektis teenitakse puhastulu (tulud – kulud > 0), tuleb see projekti toetusest maha arvata. Tulu teenimise reeglitel on ka erandeid. Kui tulu teenitakse nii projekti perioodil kui ka pärast seda (näiteks ringitasud), siis alla 1 miljoni euro maksumusega projektide puhul arvestust ei peeta ja puhastulu maha ei arvata. Kui tulu teenitakse üksnes projekti elluviimise ajal, tuleb üle 50 000 euroste projektide puhul tulu üle arvet pidada ning kui finantsanalüüsi käigus selgub, et teenitakse puhastulu, see projekti abikõlblike kulude hulgast maha arvata.

K: Kas mittetulundusühingul on võimalik saada ettemaksu?
V: Ettemaksu andmist reguleerib “Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus” § 29 lg 4 ja 5:

Lõige 4 sätestab: Kui toetuse andmisel on tegemist riigiabi või vähese tähtsusega abi andmisega, võib toetuse saajale teha ettemakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 131 lõikes 4 nimetatud tingimustel ja kui nii on sätestatud toetuse andmise tingimuste õigusaktis.

Lõige 5 sätestab: Kui toetuse saaja ei ole riigiabi ega vähese tähtsusega abi saaja ega riigiasutus, võib põhjendatud juhtudel teha ettemakse Rahandusministeeriumi nõusolekul käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud määruses sätestatud tingimustel ja kui nii on sätestatud toetuse andmise tingimuste õigusaktis. Rahandusministeerium annab nõusoleku käesoleva seaduse § 13 lõike 3 kohase kooskõlastuse andmise käigus. Kui kooskõlastamise käigus ei ole nõusoleku kohta teavet esitatud, loetakse nõusolek antuks.

Ettemaksu andmine on sätestatud määruse “Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+” toetuse andmise tingimused ja kord” § 23 lõigetes 4 ja 5. Määruse § 23 lg 5 sätestab, et ettemakseid vähese tähtsusega abi saavale toetuse saajale võib põhjendatud juhtudel teha ühendmääruse §-des 19–20 sätestatud korras.

Määruse “Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” § 18 reguleerib mitteriigiabi ettemakse andmist. Lõike 1 kohaselt võib Struktuuritoetuse seaduse § 29 lõikes 5 nimetatud toetuse ettemakse (edaspidi mitteriigiabi ettemakse) teha järgmistel tingimustel:

1) kuni 40 protsendi ulatuses taotluse rahuldamise otsusega või toetuse andmise tingimuste õigusaktiga määratud toetuse summast, kuid mitte rohkem kui 90 kalendripäeva abikõlblike kulude toetuse osa tasumiseks prognoositud rahavajaduse summa või
2) riigihanke piirmääraga võrdse või seda ületava maksumusega riigihangete seaduse tähenduses hankelepingu alusel koostatud ettemakse arve või samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumendi ja töövõtjalt lepinguga võetud kohustuste täitmise tagamiseks finants- või krediidiasutuselt või kindlustusseltsilt saadud garantii alusel, kui garantii tähtaeg on vähemalt 45 kalendripäeva pikem lõikes 13 nimetatud ettemakse tõendamise tähtajast ning see katab kogu ettemakse summa.

Lõikes 8 on toodud mitteriigiabi ettemakseks vajalikud dokumendid ja teave:
1) lõike 1 punkti 1 alusel ettemakse taotlemisel ettemakse summa, mis põhineb taotluse rahuldamise otsusega või toetuse andmise tingimuste käskkirjaga kinnitatud tegevuste elluviimise ajakava ja rakendusüksuse nõudmisel sõlmitud lepingute alusel tekkivate maksetähtaegade prognoosil, koos vastavate lepingutega;
2) lõike 1 punkti 2 alusel ettemakse taotlemisel ettemakse summa, riigihangete seaduse tähenduses hankelepingu ja selle alusel koostatud ettemaksearve või samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokument.

Sama määruse § 19 reguleerib ettemakseid riigiabi ja vähese tähtsusega abi saavale toetuse saajale. Lõike 1 kohaselt võib  riigiabi ja vähese tähtsusega abi saavale toetuse saajale teha ettemakse enne kulude abikõlblikkuse tõendamist lõikes 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 131 lõikes 4 nimetatud tingimustel (edaspidi riigiabi ettemakse). Lõige 2 sätestab, et riigiabi ettemakse saamiseks esitab toetuse saaja maksetaotluse kulude tasumise prognoosi kohta, garantii ja muud toetuse andmise tingimuste määruses või taotluse rahuldamise otsuses nõutud dokumendid ja teabe.

§ 20 sätestab nõuded riigiabi ettemakse saamiseks esitatavale garantiile. Riigiabi ettemaksena saamiseks peab toetuse saaja esitama garantii, mis peab vastama järgmistele tingimustele:
1) garantii andja on Eestis tegevusloa alusel tegutsev krediidi- või finantseerimisasutus või Eestis filiaalina tegutsev välisriigi krediidi- või finantseerimisasutus, riik või rahastamisvahendi rakendaja;
2) garantii tähtaeg on vähemalt 45 kalendripäeva pikem määruse § 19 lõikes 4 nimetatud ettemakse tõendamise tähtajast (kuni kolm aastat riigiabi ettemakse saamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 50 kalendripäeva pärast projekti abikõlblikkuse perioodi, kui nimetatud tähtaeg saabub varem);
3) garantii katab kogu ettemakse summa;
4) garantiid andva krediidi- või finantseerimisasutuse või krediidi- või finantseerimisasutuse emaettevõtja pikaajaline krediidireiting on vähemalt Baa1 (Moodys) või BBB+ (Standard & Poor’s).

Kokkuvõtteks:

  • Toetuse saajatel, kes ei ole riigiasutused või vähese tähtsusega abi saajad, on võimalik taotleda  ettemakseid kuni 40 protsendi ulatuses toetuse summast, kuid mitte rohkem kui 90 kalendripäeva abikõlblike kulude toetuse osa tasumiseks prognoositud rahavajaduse summast. Teine võimalus on riigihanke piirmääraga võrdse või seda ületava maksumusega riigihangete seaduse tähenduses hankelepingu alusel koostatud ettemakse arve või samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumendi ja töövõtjalt lepinguga võetud kohustuste täitmise tagamiseks finants- või krediidiasutuselt või kindlustusseltsilt saadud garantii alusel.
  • Toetuse saajad, kellele antav abi on vähese tähtsusega abi, on ettemakseid võimalik anda põhjendatud juhtudel ning garantii olemasolul.

K: Kes on taotleja, kui kool, kus hakatakse huviringi läbi viima, on valla või linna ametiasutuse hallatav asutus?
V: Kui kool on valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, siis saab taotluse esitada kohalik omavalitsus.