Voorud ja programmid

Ülevaade kajastab EL struktuuritoetustest rahastatud programme ja toetusi, mis on suunatud kõrgharidusele ja teadusele ning mille rakendusüksuseks on SA Archimedes. Välja on toodud programmide ja toetuste nimed rakenduskavade, fondide ja nende meetmete kaupa. Nimetatud on taotlejad või elluviija ning staatus näitab tegevuse hetkeseisu. Avatud taotlusvoorude juures on lingid taotlemise info juurde. Suletud taotlusvoorude juures on viited rahastud projektide juurde. Programmide juures on viited programmide info juurde.
Selgitused:
Taotleja – on avatud taotlusvooru kaudu projektile toetust taotleda saav asutused või organisatsioonid
Toetuse saaja – on avatud taotlusvooru kaudu projektile toetust saanud asutus või organisatsioon
Elluviija – on programmitegevusi ellu viivad asutused või organisatsioonid
Nimetus
Toetuse tüüp
Taotleja, toetuse saaja või elluviija
Staatus
Inimressursi arendamise rakenduskava kaudu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmid ja avatud taotlusvoorud
Meede 1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine
Kõrghariduse e-õppe programm “BeSt” programm Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) avatud
Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm “Primus” programm SA Archimedese Kõrghariduse arenduskeskus (KHK) avatud
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm „TiPS“ programm
Tartu Ülikool (TÜ)
avatud
Eesti kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm- EkkA programm Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) avatud
Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamise programm – TULE programm Haridus- ja teadusministeerium avatud
Meede 1.2.2 Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamine
Doktoriõppe ja rahvus-vahelistumise programm “DoRa”
programm SA Archimedese Kõrghariduse arenduskeskus (KHK) avatud
Meede 1.2.3 T&A strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduste eelisarendamine
Haridusteaduse ja õpetajahariduse toetamise programm “EduKo” programm SA Archimedese Kõrghariduse arenduskeskus (KHK) avatud
Teadlasmobiilsuse programm “Mobilitas” programm SA Eesti Teadusfond (ETF) Alates märts 2012 SA Eesti teadusagentuur avatud
Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine
Alameede “Doktorikoolid” avatud taotlusvoorud
Eesti ülikoolid
suletud
Alameede “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö” avatud taotlusvoor
Eesti kõrgkoolid
suletud
Alameede “Kõrgkooli innovatsioon” avatud taotlusvoor
Eesti kõrgkoolid ja kõrgkoolide pidajad
suletud
Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega
Teaduse populariseerimise programm “TeaMe” programm SA Archimedese Teaduskoostöö keskus (TKK) Alates märts 2012 SA Eesti Teadusagentuur avatud
Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameede „Teeme” avatud taotlusvoor
Eesti avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigiasutused, mittetulundusühingud, äriühingud, kohalikud omavalitsused
suletud
Meede 1.2.6 Eesti teadusasutuste rahastamissüsteemi arendamine
Teadus- ja arendusasutuste rahastamissüsteemi reformi ja Eesti Teadusagentuuri käivitamiseprogramm „TeRaS” programm SA Eesti teadusagentuur avatud
Majanduskeskkonna arendamse rakenduskava kaudu Euroopa Regionaalarengufondist rahastatavad programmid ja avatud taotlusvoorud
Meede 3.2.1 Teaduse ja tippkeskuste arendamine
Meede “Teaduse tippkeskuste arendamine” avatud taotlusvoor
Eesti riigi teadus- ja arendusasutus, mille uurimus-rühmale või uurimus-rühmadele toetust taotletakse
suletud
Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine
“Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” investeeringute kava
teadus- ja arendusasutused, kõrgkoolid
Vaata investeeringute kava alusel kinnitatud projekte siit
suletud
Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine
Alameede “Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames” avatud taotlusvoor
Eesti teadus- ja arendusasutused, kellel on õigus taotleda teadusteemade sihtfinantseerimist
suletud
Alameede „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“ avatud taotlusvoor
Eesti teadus- ja arendus-asutused, mis on taotlusvooru väljakuuluta-mise aastal baasfinan-tseerimise subjekt
suletud
Alameede “Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine” investeeringute kava Teadus- ja arendusasutu-sed; valitsusasutu-sed ja valitsus-asutuse hallatavad riigiasutused, riigi sihtasutused, mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused
Vaata investeeringute kava alusel kinnitatud projekte siit
suletud
Meede “Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine” elektroonilise teadusinfor-matsiooni programm “E-teadusinfo” programm Mitte-tulundusühing Eesti Raamatu-koguvõrgu Konsortsium avatud
Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine
Alameede “Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond” avatud taotlusvoor Otsi toetust saanud projekte siit suletud
Alameede “Õpetajakoolituse õppelaborid” avatud taotlusvoor
Eesti avalik-õiguslikul ülikoolil, milles 1. jaanuari 2009. aasta seisuga oli loodud vähemalt 200 kõrghariduse riikliku koolitus-tellimuse alusel moodustatud õppekohta õpetaja-koolituse ja kasvatusteaduse õppesuunal.
suletud
Meede 3.2.5 Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine
Meede “Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” avatud taotlusvoor
Eesti riigiasutusest või teadus- ja arendus-asutused
suletud
Meede 3.2.6 Rahvusvahelise koostöö toetamine – teaduse rahvusvahelistumine
Programm “Teaduse rahvusvahelistumine” programm Haridus- ja teadusministeerium avatud
Meede 3.2.7 Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine
Meede „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” avatud taotlusvoor Eesti riigiasutusest või eraõiguslikust või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendus-asutused suletud
Meede 3.2.8 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine
Programm “Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuses (KESTA)” programm SA Eesti Teadusagentuur avatud
Alameede „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” avatud taotlusvoor Positiivselt evalveeritud Eesti riigiasutusest, eraõiguslikust või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendus-asutused suletud
Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond
Alameede “Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond” avatud taotlusvoor Eesti rakenduskõrg-kool, milles 1. jaanuari 2010. aasta seisuga oli vähemalt 200 kõrghariduse riikliku koolitus-tellimuse alusel moodustatud õppekohta suletud
Alameede „Ülikoolide ning teiste teadus- ja arendusasutuste juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutus-nõuetega kooskõlla viimine” Eesti ülikool, milles 1. jaanuari 2010. aasta seisuga oli vähemalt 200 kõrghariduse riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohta, teadus- ja arendusasutusel, mille teadus- ja arendustegevus on vähemalt ühes valdkonnas positiivselt evalveeritud ning Eesti Teaduste Akadeemial suletud
Meede 3.2.10 Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine
Alameede „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” avatud taotlusvoor Eesti riigiasutused või teadus- ja arendus-asutused ja Haiglavõrgu arengukava” § 2 lõigetes 1 ja 2 loetletud piirkondlikud ja keskhaiglad
Otsi toetust saanud projekte siit
suletud
Programm Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE programm SA Eesti Teadusagentuur
avatud
Meede 3.2.11 Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine
Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”
avatud taotlusvoor
Eesti riigiasutusest või eraõiguslikust või avalik- õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused
suletud
Meede 3.2.12 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine
alameede “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine” avatud taotlusvoor Kehtiva positiivse evalveeringuga Eesti teadus- ja arendusasutused.
Otsi toetust saanud projekte siit
suletud
Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning  teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP)  rakendusprogramm programm Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus avatud