Fondile viitamine tekstis

Publikatsioonides ja muudes kirjutistes, kus ei ole võimalik kaksiklogo kasutada ja mis on valminud toetuse abiga, tuleb viidata toetusele tekstiliselt. Tekstilise viitamise puhul on vajalik nimetada fond ja Euroopa Liit. Juhul, kui kirjutis kõneleb toetuse saanud projektist on soovituslik viidata ka toetuse mahule. Euroopa Liidu ja fondi nimetamine annab informatsiooni toetuse päritolust ja maht selle suurusest.

Näitelaused teadusartiklitesse:

  • Uuringut toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist (inglise keeles: This research was supported by the EU through the European Social Fund Fund)
  • Uuringu läbiviimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (inglise keeles: This research was supported by the European Union through the European Regional Development Fund)

Pressiteadetes või suulisel esinemisel televisioonis või raadios võiks toetusega seotud seminari, teadusuuringut või muid tegevusi tutvustades viidata vähemalt fondile.

Näitelaused pressiteadetesse:

  • Võistlust korraldab Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, toetust pakub Euroopa Liidu Sotsiaalfond.
  • Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine” investeeringute kava kohaselt suunatakse noorsootöö taristu arendamisse ligi 20,2 miljoni eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid.

Millisele fondile viidata?
Teaduse ja kõrghariduse valdkonda toetatakse kahest fondist. Need on Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Regionaalarengufond. Euroopa Liidu Struktuurifondid (Euroopa Liidu struktuuritoetused, struktuuritoetused, Euroopa Liidu tõukefondid) on toetusfonde ühendav sõna. Seda kasutavad valdavalt toetuse vahendajad (rakendusasutused, korraldusasutus ja rakendusüksused), et üldistada toetuse eesmärke, meetmeid jms. NB! SA Archimedes ei ole toetuse andja vaid on toetuse vahendaja. 

Lisamaterjal ja näited