Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

PROJEKTI NIMI
TOETUSE SAAJA
TEOSTAJA
EESMÄRK
TOETUSE SUMMA
1.
Biolagunevate komposiitmaterjalide arendus taimekasvusubstraatidele
OÜ Click & Grow
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Click & Grow eesmärk on edasi arendada oma stabiliseeritud toitekeskkonna tehnoloogiat SmartSoil. Ettevõte soovib asendada polümeermaterjali sarnaste omadustega, kuid loodusliku, biolaguneva ning odavama komposiitmaterjali vastu.
176 400 €
2.
Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus
OÜ Celsius Healthcare
TTÜ eMeditsiini laboratoorium
Tallinna Tehnikaülikool arendab Celsius Healthcare tellimusel välja kliinilise otsustustoe prototüübi, mis annab arstidele soovitusi ravimite annustamise kohta neerupuudulikkusega patsientidele. Rakendusuuringule järgneva tootearendusfaasi järel tuuakse 2017. aastal Balti riikide e-teenuste turgudele ravimite doseerimise e-teenus.
42 350 €
3.
Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks
Instigo Eesti OÜ, partner: Reach-U AS
Eesti Lennuakadeemia
Mehitamata lennunduslahenduste arendamine IKT valdkonnas, arendades robottehnikal põhinevat geoinfo andmekogumist ja geoinfo andmetöötlust ühtse tervikuna.
575 806 €
4.
Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid
Mooncascade OÜ
Tartu Ülikool
Projekti eesmärgiks on arendada välja tööriistade komplekt, mis sisaldab algoritme rahvastiku liikumise analüütikaks, seireks ja ennustamiseks mobiilsideandmete pealt.
174 090 €
5.
Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Tartu Ülikool
Luua teatud omadustega piimhappebakterid, kasutades moodsaid teaduslikke metoodikaid – insenergeneetikat ja bakterite ainevahetuse süvaanalüüsi koos bakterite targa kasvatamise ja metaboolse mudeldamisega.
105 000 €
6.
Uus põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogiline platvorm: osaline oksüdatsioon dikarboksüülhapeteks ja edasine muundamine väärtuslikeks dikarboksüülhapete derivaatideks
OÜ Kerogen
 
Tallinna Tehnikaülikool
Kaevandatava põlevkivi vääristamine kerogeeni muutmisega otsese oksüdeerimise teel väärtuslikeks keemiaproduktideks. Samuti luuakse laboratoorne- ja pilootkatseseade, hindamaks püsiva protsessi võimalusi ja selle sobitumist olemasolevate tootmisüksustega.
649 309 €
7.
Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
Tervise Arengu Instituut
Uuringu eesmärgiks on luua andmebaas valitud toiduainetes sisalduvatest kiudainetest ja vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele koostada toiduainete soovitused, mida testitakse kontrollitult uurimisgruppides. Reaalselt saab inimene oma toiduga paljusid erineva koostisega kiudaineid, kuid projekti tulemusena saab mikrobioomianalüüsi põhjal hinnata personaalset kiudainete vajadust ja läbi selle parandada inimeste üldtervislikku seisundit (nt läbi kaalulanguse või ainevahetuse parandamise).
70 000 €
8.
Ennustuslikud ja andmekaeve algoritmid käitumuslikuks analüüsiks ja soorituse hindamiseks
GoSwift OÜ
TÜ Arvutiteaduste Instituut
GoSwift’i kasvustrateegia järgselt on otsustatud luua projekt, et luua lisaväärtust teenuse osutamisega tekkivatest andmetest andme- ja protsessi kaeve abil, mis võimaldaks realiseerida seni kasutamata potentsiaali. Projektist oodatakse kahte tulemust – leida võimalusi, kuidas parendada olemasolevat GoSwift teenust ning teiseks: arendada piiripunktides kasutusele võetavat uut elektroonilist turvateenust.
58 333,32 €
9.
BLT signatuuriskeemi tootestamisküpseks arendamine
Guardtime AS
TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus
Guardtime’i eesmärk on edasi arendada digitaalse signeerimise tehnoloogiat BLT. Uurimisprojekti käigus täpsustatakse turvamudelit ja -tõestusi, optimeeritakse ja testitakse realisatsiooni algoritme ning viimistletakse lahenduse tehnilisi spetsifikatsioone.
133 044 €
10.
Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine
Estelaxe OÜ
TÜ Tehnoloogiainstituut
Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada tööstuslikult vormitav mittesüttiv silikoonvaht, mis on alternatiiviks käesoleval ajal kasutavale ühiskondliku (aga ka mitmesuguse väiketranspordi) istmete padjade tootmiseks kasutatavale polüuretaan vahule. Väljatöötatav silikoonvaht peab vastama uutele tuleohutuse standarditele EN45545 ja BS6853.
210 000 €
11.
Tormi ohu geoinfosüsteemi loomine
Eesti Kindlustusseltside Liit
TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut ja Füüsika Instituut ning TTÜ Küberneetika Instituut
Luua üleriigiline tormi ohu geoinfosüsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada võimalikku tormi riski mistahes Eesti punktis. Tormi ohu korduvussagedused arvutatakse kombineeritud andmestikust, mis põhineb ilmaradari- ning meteovaatlusandmestikul analüüsituna WASP mudeliga.
63 877 €
12.
Küberhügieeni tehniliste aspektide ning ohuvektorite rakendusuuringute teostamine
CybExer Technologies OÜ
TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus
Viia läbi rakendusuuringud küberhügieeni valdkonnas, eesmärgiga analüüsida CybExer Technologies OÜ poolt pakutava küberhügieeni e-õppe ja riskihaldusplatvormi teoreetilisi lähtealuseid, riski hindamise kontseptsiooni ning muid kriitilise tähtsusega tehnilisi ja küberjulgeoleku-alaseid aspekte.
206 640 €
 13.
Logistika- ja transporditeenuste haldamise töövahendi arendus
Live Technologies OÜ
TTÜ Informaatika teaduskond
Projektiga arendatakse edasi Live Logistics Software uue põlvkonna tarneahelajuhtimise vahendit. Arendusprojekti keskne fookus on transpordi ja logistika korraldamise ja haldamise mooduli arendamisel.
44 000 €
14.
Eraklientide segmendi analüütika süvendatud arendus Swedbankis
Swedbank AS
TÜ Arvutiteaduse instituut
Tegemist on sügavdatud erakliendi segmendi analüütika arendusega, mis võimaldab mikrosegmenteerimise, ennustava analüütika ja dünaamilise hinnastamise ning diskonteerimise kasutuselevõttu.
139 650 €
15.
Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiad
Thinnect OÜ
TTÜ Automaatikainstituut
Thinnect OÜ pakub Intelligentset valgustuse juhtimise toodet ärihoonetele. Thinnecti tehnoloogia võimaldab Intelligentset Valgustuse laiemat kasutuselevõttu. Thinnecti võrgutehnoloogia rakendatav kõikide Targa Keskkonna valdkondadele ja pea kõigile Asjade Interneti Sektoritele.
946 733 €
16.
Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali tootmisele
Thermory AS
TTÜ Küberneetika Instituut
Saematerjali säästvama tootmisahela optimeerivate automatiseeritud juhtimispõhimõtete ja seda toetava tarkvara põhimõttelise mudeli väljatöötamine
57 071,40 €
17.
Energiamuundamiskadude väljaselgitamine ja vähendamine ökonoomsetes päikesepatareides
Crystalsol OÜ
TÜ Füüsika instituut
Projekt on suunatud kuluefektiivsete päikesepatareide valmistamise tehnoloogia arendamisele. Kõige efektiivsem päikesepatarei tootmiseks vajaminevate ressursside kasutamise viis on Cu2ZnSn(SSe)4 päikesepatarei kasuteguri suurendamine, mis on hetkel limiteeritud energiamuundumiskadude tõttu.
421 216,25 €
18.
Utorubitsiinil põhinevad innovatiivsed vähiravimi kandidaadid
ToxInvent OÜ
TÜ Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Projekti eesmärgiks on toksiini sünteesiradade optimeerimine, ning afiinsussuunatud ravimikandidaat-konjugaatide omaduste testimine in vitro ja in vivo. Töö tulemuseks on innovatiivsed ravimikandidaatide prototüübid suunatud vähiteraapiaks.
612 500 €
19.
LiDAR-tehnoloogia optimaalse punktipilve tiheduse määramine õhuliinide õhuseire teostamisel
Hepta Group Energy OÜ
Eesti Lennuakadeemia
Projekti eesmärgiks on LiDAR-tehnoloogia optimaalse punktipilve tiheduse määramine õhuliinide õhuseire teostamisel.
69 745,20 €
20.
Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele vastupidava polümeraasi arendus, mis on rakendatav ühetemperatuurses amplifikatsioonis otse puhastamata proovidest (nagu veri, uriin, pinnas, respiratoorsed proovid)
Selfdiagnostics OÜ
TÜ Tehnoloogiainstituut
Projekti eesmärgiks on välja arendada oma unikaalne inhibiitoritele resistantne Bsm DNA polümeraas, millel on paremad täpsus ja tundlikkuse näitajad, on taskukohane ning on võimalik tulevikus rakendada uutele patogeenidele, luues võimaluse tooteportfelli mitmekesistamiseks ning uute ärivõimaluste loomiseks.
1 616 013 €
21.
Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei
tootmiseks
AS Värska Sanatoorium
TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut
AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine.
20 000 €