Teaduse tippkeskused

Alates 1. aprillist 2020 leiab Teaduse tippkeskuste toetusmeetme kohta infot Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

AVATUD TAOTLUSVOOR

Tegevuse “Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 18 8. aprillil 2015 (seletuskiri).

Teaduse tippkeskuste taotlusvoor avati 28. mail 2015. a. ning taotluste vastuvõtmine lõpetati 27. augustil 2015. a. kell 17.00.

Taotlused esitati inglise keeles läbi Eesti Teadusinfosüsteemi.

Toetuse andmise üldeesmärgiks on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Meetme rakendamisel toetatakse järgmisi tippkeskusega otseselt seotud tegevusi:
1) alusuuringuid, rakendusuuringuid ja arendustegevust;
2) teadus- ja arendustegevuse jaoks vajalike väikevahendite ja aparatuuri soetamist ja kaasajastamist;
3) teadlasmobiilsuse, teadlaste koolitamise ja järelkasvu toetamisega seotud tegevusi;
4) tippkeskusega seotud riigisisest ja rahvusvahelist koostööd;
5) innovaatiliste ideede väljatöötamist ja testimist;
6) teadustegevuse tulemuste levitamist ja populariseerimist.

Toetust võisid taotleda positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus, mille uurimisrühmale või uurimisrühmadele toetust taotletakse. Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partneriteks võivad olla lisaks eespool nimetatud teadus- ja arendusasutustele ka positiivselt evalveeritud eraõiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused.

Juurdepääsu saamiseks taotlusvormile tuli järgmised andmed esitada hiljemalt 18. juuniks 2015. a. meiliaadressile str@archimedes.ee või kasutada dokumendi saatmise vormi.

Taotluse esitamise kavatsuses tuli esitada inglise keeles järgmine info:

1. Planeeritava tippkeskuse nimetus ja akronüüm;
2. Tippkeskuse eeldatava juhi nimi;
3. Võtmesõnad (keywords) tippkeskuse teadusliku sisu kirjeldamiseks;
4. Uurimisvaldkond (lähtuvalt OECD Frascati Manual teadusvaldkondade klassifikaatorist);
5. Asutused, milles tippkeskus tegutseb;
6. Tippkeskusesse kaasatavad uurimisrühmad, uurimisrühmade juhtide nimed ja  teadusvaldkonnad, milles uurimisrühmad tegutsevad (märkida eriala OECD Frascati Manual`i klassifikaatori järgi, seejärel valdkond ja alamvaldkond ETIS-e teadusvaldkondade ja –erialade klassifikaatori järgi);
7. Kavandatava tegevuse ja eesmärkide lühikirjeldus;
8. Ettepanek taotlust hindava väliseksperdi osas (2-4 võimalikku hindajat) võttes aluseks Tegevuse “Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” välisekspertide valiku juhendi .

Tippkeskuste taotlusvoorus oli taotletav summa kuni 6 miljonit eurot ühe taotluse kohta.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid:

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: Kristel Meesak, kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501.