Õigusaktid

EL struktuurivahendite kasutamist reguleerivaid õigusakte on kahel tasandil. Esiteks Euroopa Liidu õigusaktid, mis kohalduvad kõigile toetuse saajatele Euroopa Liidus. Teiseks Eesti õigusaktid, mis omakorda jagunevad struktuuritoetuse kasutamise üldisteks õigusaktideks ja meetmepõhisteks õigusaktideks.

Kehtivad otselingid nii Euroopa Liidu õigusaktidele kui Eesti üldistele õigusaktidele on leitavad struktuuritoetuste kodulehelt: http://www.struktuurifondid.ee/oigusaktid.

Teaduse ja kõrghariduse valdkonna meetmepõhised õigusaktid:

Inimressursi arendamise rakenduskava (Euroopa Sotsiaalfondi toetatud meetmed)

Haridus- ja teadusministri 6. mai 2010. a määrus nr 23 Meetme «Kohandumine teadmistepõhise majandusega» teaduse populariseerimise alameetme «Teeme» raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord

Haridus- ja teadusministri 06.02.2009. a määrus nr 27 Meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” tingimused (alameetmed “Kõrgkoolide ettevõtete koostöö”, “Doktorikoolid” ja “Kõrgkooli innovatsioon”)

Haridus- ja teadusministri 27.09.2010 a käskkiri nr 905 Meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alameetme “Doktorikoolid lisarahastamise tingimused

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetatud meetmed)

Haridus- ja teadusministri 18. jaanuari 2008. a määrus nr 3 Meetme Teaduse tippkeskuste arendamine” tingimused

Haridus- ja teadusministri 17. aprilli 2009. a määrus nr 41 Alameetme Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames” tingimused

Haridus- ja teadusministri 20. mai 2009. a määrus nr 50 Meetme Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” tingimused ja kord

Haridus- ja teadusministri 12. juuni 2009. a määrus nr 55 Alameetme «Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine» tingimused

Haridus- ja teadusministri 31. märtsi 2010. a määrus nr 17 Meetme Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määrus nr 71 Meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Haridus- ja teadusministri 1. aprill 2011. a määrus nr 13 Alameetme „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused ja kord

Haridus- ja teadusministri 25. märts 2011. a määrus nr 10 Meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond” tingimused

Haridus- ja teadusministri 19. aprill 2011. a määrus nr 17 Alameetme „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Haridus- ja teadusministri 16. september 2011. a määrus nr 46 Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Haridus- ja teadusministri 28. august 2012. a määrus nr 27 Alameetme „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine“ tingimused