Õigusaktid

Struktuuritoetuse seadus ja horisontaalsed õigusaktid

  • Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus. Seadusega pannakse paika riigisisene ülesannete jaotus ning asutuste vastutus. Lisaks antakse ministeeriumidele juhised toetuse andmise tingimuste koostamiseks. Nende alusel tekib taotlejatel võimalus struktuurivahendeid taotleda.Kinnitatakse taotleja ja toetuse saaja kohustused ja õigused, toetuse kasutamise ja haldusülesannete täitmise kontrollimise ning toetuse kasutamise jälgimise korraldus, toetuse äravõtmise alused ning vaidemenetluse erisused võrreldes haldusmenetluse seadusega.
  • Läbivad õigusaktid kohalduvad sõltumata sellest, millisest meetmest toetust antakse. Infot määruste kinnitamise kohta täiendatakse struktuurifondide veebilehel jooksvalt, sh lisatakse kehtivad avaldatud lingid.

Meetmepõhised õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid