Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

7. raamprogrammis avanes piiriülese koostöö tervise-teemaga seotud projektikonkurss

30. juulil 2009 avanes järjekordne EL T&A 7. raamprogrammi “Võimekuse” allprogrammi teema “Teadmiste piirkonnad” konkurss “Piiriülene koostöö piirkondlike teaduspõhiste klastrite vahel” (Transnational cooperation between regional research-driven clusters), tunnusega FP7-REGIONS-2010-1.

Konkursi taotlused peavad seekord toetama TERVISE-TEEMAGA seotud majanduse arengut. Eesmärgiks on Euroopa tervisetööstuse ja tervisega seotud teenuste (sh haiglateenused) edendamine ning parendamine. Siia kuuluvad ka globaalsed tervisega seotud teemad, haiguste (nt vähk, kardiovaskulaarsed haigused, diabeet, ülekaalulisus, kroonilised haigused vms) uuringud, epideemiate vastu võitlemine jms. Projektid võivad olla seotud kõikide uuringufaasidega alates haiguste ennetamisest kuni diagnoosi panemise ja ravini välja (kaasa arvatud uued teraapiad, farmatseutilised tooted ja meditsiinitehnoloogiad). Samuti on olulisteks teemadeks tervislik vananemine, laste tervis, tervislik toitumine ja isikustatud tervishoid. Teemade ringi on kaasatud ka e-tervishoid.

Projektid peavad kaasa aitama innovaatiliste valdkondade arengule, integreerides tervise teemaga näiteks nano- ja biotehnoloogia, uute (bio)materjalide uuringud ning tervisega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Konkursile esitatud projektide koordinaatoriks peab olema kas piirkondlik teaduspõhine klaster (kolme erineva osapoole – teadusüksus, ettevõte, piirkondlik/kohalik omavalitsus – ühendus) või olemasolevasse teaduspõhisesse klastrisse kuuluv piirkondlik/kohalik ametiasutus. Konsortsiumi partnerid peavad esindavad vähemalt kolme piirkondlikku teaduspõhist klastrit kolmest erinevast Euroopa Liidu liikmesmaast ja/või assotsieerunud riigist.

Programm toetab projekte, mis sisaldavad kõiki alljärgnevaid tegevusi:
Piirkondlike klastrite teaduskavade analüüs ja integratsioon
Ühise tegevuskava koostamine (sh mentorlus ja informatsiooni levitamine)
Meetmed ühise tegevuskava elluviimiseks.
Toetatavate projektide eeldatavaks kestuseks on 36 kuud, eeldatavaks maksumuseks 1 kuni 3 miljonit eurot.

Rahastamisskeemiks on koordineerivad ja toetavad tegevused (Coordination and Support Actions), mis tähendab, et Euroopa Komisjoni toetus võib ulatuda kuni 100%-ni abikõlbulikest kuludest.

Taotluste esitamise tähtajaks on 14. jaanuar 2010 kell 17.00 Brüsseli kohaliku aja järgi ning konkursi kogueelarveks 16,95 miljonit eurot.

Projektikonkursi dokumente saab alla laadida veebiaadressil
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=211#infopack.

Lisainfo:
Epp Tohver-Bulavs
SA Archimedes 7RP “Teadmiste piirkonnad” valdkonna konsultant
Sihtasutus Archimedes
Teaduskoostöö keskus
Väike-Turu 8, Tartu
tel 528 0101, 730 0331
epp.tohverbulavs@archimedes.ee

Viimased uudised