Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Aastaraamat 2013 on valminud

Sihtasutusel Archimedes valmis traditsiooniline aastaraamat, millega anname koostööpartneritele ja avalikkusele ülevaate oma 2013. aasta tegevustest ja saavutustest. Aastaraamat käsitleb Archimedese viie struktuuriüksuse tegemisi – nendeks on hariduskoostöö keskus, Euroopa Noored Eesti büroo, kõrghariduse arenduskeskus, kõrghariduse kvaliteediagentuur ning struktuuritoetuste rakendusüksus.

2013. aasta üheks olulisemaks sündmuseks oli Euroopa Liidu eelarveperioodi 2007-2013 lõppemine. Archimedes tegi 2013. aastal rekordilise tulemuse ning maksis tõukefondide toetuse saajatele välja seni suurema rahasumma, mis ületab kõigi varasemate  aastate väljamakseid. Meie vahendatud struktuuritoetuste meetmetest on olnud rahaliselt kõige mahukam teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meede. Oleme toetanud 18 uue hoone ehitamist või renoveerimist, millest nüüdseks on lõpetatud või peagi lõpetamisel 15 projekti. Sellel perioodil valminud hooned annavad edaspidiseks võimaluse senisest enam rahalisi vahendeid suunata nende sisustamisele ja inimressursi arendamisele.

Archimedes on ise ka struktuuritoetuste elluviija. ESF tegevuste raames oli üks põnevamaid ürituse “Work in Estonia”  korraldamine. Infopäeva vahendusel toodi esmakordselt Eestis kokku siin õppivad välistudengid ja Eesti tööandjad. Kokkusaamise eesmärk oli tutvustada tööandjatele välistudengitega seotud Eesti seadusandlust ja maksustamist ning anda ülevaade Eesti teenustesektori tööjõu olukorrast. Välistudengid tutvusid Eesti ettevõtete organisatsioonikultuuriga ning said endale tööturule sisenemiseks vajalikud kontaktid. Archimedese soov on muuta sedalaadi kohtumine traditsiooniks.

Üks aasta märkimisväärseimatest saavutustest oli Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kandmine Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse EQAR. Register koondab kõiki Euroopas tunnustatud kõrghariduse kvaliteediagentuure ja sinna  kuuluvad üksnes need agentuurid, mis on edukalt läbinud rahvusvahelise välishindamise. See on ühelt poolt nii rahvusvaheline tunnustus Eesti agentuurile kui ka kinnitus selle kohta, et Eesti kõrghariduse kvaliteedi välishindamine toimub vastavuses Euroopas kokkulepitud põhimõtetele.

Üliõpilastele ja õppejõududele toetusi jagav Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm tähistas aga eelmisel aastal oma kümnendat sünnipäeva. Kristjan Jaak on 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärk on toetada Eesti kõrgkoolide magistrantide ja doktorantide ning õppejõudude õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi. Kümne aasta jooksul on kokku välja kuulutatud 69 taotlusvooru, mille raames on sihtasutusele esitatud 4659 taotlust. Stipendiumi on saanud 1890 taotlejat. Balti Uuringute Instituut viis 2012. aasta alguses läbi Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi hindamise, mis oli toetusprogrammi ajaloos esimene sellelaadne. Hindamine näitas, et Kristjan Jaagu toetusskeem on üks paremini rakendatud ja laiema spektriga stipendiumiprogramme Eestis, mis on suunatud õigustatult peamiselt magistri- ja doktoriõppe tasandile ning mis näitab Eesti riigi panust kõrghariduse rahvusvahelistumisse ja viimase selget väärtustamist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. aasta tõi meile ka uue ülesande. Alustava tegevusena käivitus hariduskoostöö keskuse vahendusel Eestile uus stipendiumiprogramm, mille raames saavad Eesti haridusasutused teha koostööd Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide Islandi ja Liechtensteiniga. Programm rahastab Eesti ja Norra kõrgkoolide vahelist üliõpilaste, õppejõudude ja kõrgkooli töötajate õpirännet ning asutuste koostööprojekte keskhariduse arendamiseks.

Meil on heameel tunnustada parimaid ning puhuda tuul tiibadesse andekatel tulevikulootustel, kuid on ka heameel sellest, kui meid tunnustatakse. Eelmisel aastal tunnustas meid Eesti Üliõpilaskondade Liit kui tudengielu aastatoetajat 2012. Seekord aga sai sihtasutus tunnistuse panuse eest noorteprojektidesse. MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt korraldatud noorteparlamendis “101 last Toompeale” valiti 2013. aasta lapsesõbralik ühiskonnategelane ja organisatsioon. Lapsesõbraliku organisatsiooni tiitli sai SA Archimedes, kes läbi Euroopa Noored Eesti Büroo on mitteformaalset õpet propageerides mõtete ja rahastusega toetanud noorte enesearengut läbi sadade noorteprojektide.

Aastaraamatus on ka juhtkonna pöördumine aastaraamatu lugejale, sihtasutuse eelarve ning juhtimisstruktuur ning koondnimekiri kõigist 2013. aasta sihtasutuse töötajatest.

Sihtasutuse aastaraamatut on võimalik alla laadida ja lugeda järgmiselt aadressilt:
https://archimedes.ee/infomaterjalid/aastaraamatud/

Lisainfo:
Sihtasutusel valmis aastaraamat 2012
EÜL: Archimedes on aasta tudengielu toetaja
Archimedes on aasta lapsesõbralikem organisatsioon

Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsioonijuht
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
Tel. 6979225

Viimased uudised