Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Algas ASTRA ettepanekute kogumise voor

Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele

Algab “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele” (edaspidi ASTRA) ettepanekute kogumise voor.

ASTRA ettepanekute esitamine algab 29. mail 2015. a ning ettepanekute vastuvõtmine lõpetatakse 31. augustil 2015. a kell 17.00.

Vormikohane ettepanek esitatakse rakendusüksusele digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile str@archimedes.ee või kasutada dokumendi saatmise vormi.

Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse kasv asutuste vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ning teadus- ja arendus- ja kõrgharidussüsteemi efektiivsuse suurendamine, sealhulgas asutuste struktuursete ümberkorralduste teel.

Vooru toetuse maht on kuni 122 941 176 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 110 000 000 eurot ja riiklik kaasfinantseering 12 941 176 eurot. Toetuse saaja omafinantseeringu minimaalne määr on 5%.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 35 000 eurot ettepaneku kohta. Vastavalt toetuse andmise tingimuste määruse § 9 lõikele 3 on  tegevustele 2-7 toetuse taotlemiseks määratud toetuse ülempiirid asutuste lõikes.

Lisaks on rakendusasutus teinud ettepaneku vastavalt ASTRA määruse § 9 lõikele 3 taotletava toetuse ülempiiri suurendamiseks asutuste ühinemise toetamiseks. Asutuste ühinemisel suureneb ühendatava asutuse toetuse ülempiir kuni algselt arvestatud sisutegevuste ülempiiri summa võrra, aga mitte rohkem kui 1 miljoni euro võrra. Ühinemise toetuse lõpliku mahu ja tingimuste osas teeb ettepaneku hindamiskomisjon. Asutuste ühinemise toetust on võimalik kasutada ühendatavas ja vastuvõtvas asutuses ühinemisega seotud sihtotstarbel vastavalt vajadusele kuni 50%-ni toetusest mõlemapoolselt  sh ühinemise eelselt ühendatava asutuse ümberkorraldusteks kui ka ühinemise järgselt ühendatud asutustes kuni abikõlblikkuse perioodi lõpuni.

Ettepaneku võib esitada:

1) avalik-õiguslik või riigi teadus- ja arendusasutus, kellele on aastatel 2010-2014 eraldatud teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise toetust;
2) avalik-õiguslik ülikool või riigi rakenduskõrgkool;
3) riigi asutatud sihtasutuse koosseisus tegutsev kõrgkool.

Tegevuse “ Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele ” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 17 8. aprillil 2015 (seletuskiri).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid asuvad SIIN.

Täiendav informatsioon: Kadrin Kergand, kadrin.kergand@archimedes.ee, tel 730 0804.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Viimased uudised