Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avanes 7. raamprogrammi keskkonna valdkonna taotlusvoor

Avanes 7. raamprogrammi keskkonna valdkonna IV taotlusvoor

30. juulil avanes Euroopa Komisjoni 7RP “koostöö” eriprogrammi mitmete allteemade seas projektikonkurss ka keskkonna (sh kliimamuutused) valdkonnas.

Projektikonkursi (tähis FP7-ENV-2010) kogueelarve on 175 mln eurot ning selle jagunemine erinevate tegevuste vahel on sarnane eelmiste konkursikutsetega. Kõige suurem osa on eraldatud tegevusele – kliimamuutused, reostus ja ohud, kus avanenud 15 teemale esitatavate projektide üldeelarve on 50 mln eurot. Võrreldes eelmiste konkursikutsetega on suuremat rõhku pandud keskkonnatehnoloogia valdkonnale, kus 12 avanenud teema projektide eelarve on 47,5 mln eurot. Kokku on avatud 49 teemat.

Projektitaotlusi saab esitada kuni 5. jaanuarini 2010.

2010. aasta konkursikutse üldteema on “Keskkonna turvalisus ja heaolu”. Põhieesmärgiks on teadusuuringute abil hinnata, leevendada ja vältida pingeid, mis seotud loodusressursside ammendumise ja keskkonnateenuste vähenemisega, mis omakorda tulenevad kiireloomulistest keskkonna muutustest ja/või inimtegevusest. Suuremat rõhku on pandud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ning tööstuse kaasamisele.

Keskkonnaprojektide eelarvemahud ja konkursil osalemise reeglid on analoogsed eelmistele konkursikutsele:

· suurte koostööprojektide (IP) ja tippkeskuste võrgustike puhul peab Euroopa Komisjonilt küsitav summa jääma 4-7 mln euro vahele;

· väikese ja keskmise suurusega koostööprojektidel on ülempiiriks 3,5 mln eurot;

· koordineerimis- ja toetavate tegevuste puhul – 1 mln eurot;

· koordineerivat laadi ERA-võrgustiku tegevuste puhul – 2 mln eurot;

· kindlale sihtgrupile suunatud uuringute puhul on kehtestatud 1,5 mln euro ülempiir.

Projektikonkursile laekunud taotluste hindamisel kasutatakse jätkuvalt üheastmelist hindamist, mis tähendab, et konkursi tingimustes märgitud tähtajaks tuleb esitada lõplik taotlus.

Suurte koostööprojektide puhul rahastatakse ühe teema kohta maksimaalselt üks projekt; väikese ja keskmise suurusega koostööprojektide üldjuhul kuni kaks projekti; koordineerimis- ja toetavate tegevuste puhul piiranguid taotluste arvule pole kehtestatud (va ENV.2010.4.2.3-2).

Lisaks temaatilisele konkursile osaleb ENV ka mitmetel ühiskonkurssidel ning ERA-NET konkursil:

  • “Ookean homme” ühiskonkurss (tähis FP7-OCEAN-2010) – teadusuuringute ühendamine ookeaniressursside paremaks kasutamiseks. Konkursi üldeelarve on 34 mln eurot ja ENV panustab teiste valdkondade kõrval 10,5 mln euroga. Avanenud kolmele teemale saab taotlusi esitada kuni 14. jaanuarini 2010.
  • Aafrikale suunatud ühiskonkurss (FP7-AFRICA-2010) kogueelarvega 63 mln eurot, mis jaguneb kolme valdkonna vahel. Iga valdkonna puhul on avatud eri teemad (keskkonna valdkonnas viis teemat, eelarvega 17,5 mln eurot). Taotluste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2010.

Avaliku ja erasektori koostöö (Public-Private Partnership) soodustamise eesmärgil on käimas kaks ühiskonkurssi:

  • “Energiatõhusad ehitised” ühiskonkursi (FP7-2010-NMP-ENV-ENERGY-ICT- EeB) kogueelarve on 65 mln eurot ja see jaguneb nelja valdkonna vahel. Keskkonna valdkonna puhul on avatud 1 teema (“Compatible solutions for improving the energy efficiency of historic buildings in urban areas“), rahastuse saab 1 projekt, komisjonipoolne panus 5 mln eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on juba 3. november 2009.
  • “Rohelised autod” (FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICAL- STORAGE) üldeelarvega 25 mln eurot, mis jaguneb nelja valdkonna vahel. Projektitaotlusi oodatakse kõigi valdkondade puhul ühele teemale (“Materials, technologies and processes for sustainable automotive electrochemical storage applications). Taotluste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2010.
  • ERA-NETi konkursil on ENV valdkonnas avatud kolm teemat – bioloogilise mitmekesisuse, ökoinnovatsiooni ja veemajanduse alal, kogueelarvega 6 mln eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 19. jaanuar 2010.

Uue tööprogrammi ja muud infomaterjalid leiate veebiaadressil: http://cordis.europa.eu/fp7/ dc/index.cfm?fuseaction= UserSite.FP7CallsPage.

Lähemat infot 2010. aasta konkursse tutvustavate infopäevade toimumise osas leiate :

Partnerotsingutega saab end kursis hoida veebiaadressil: http://www.archimedes.ee/ teadus/index.php?leht=105.


Lisainfo:

Liina Saar
7RP Keskkonna (sh kliimamuutused) valdkonna konsultant
SA Archimedes
Teaduskoostöö Keskus
Väike Turu 8, Tartu
Telefon: 533 00787
E-post: liina.saar@archimedes.ee

Viimased uudised