Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avatud on tippkeskuste taotlusvoor

Tegevuse “Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 18 8. aprillil 2015 (seletuskiri).

Teaduse tippkeskuste taotlusvoor avatakse täna, 28. mail 2015. a. ning taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 27. augustil 2015. a. kell 17.00.

Taotlused esitatakse inglise keeles läbi Eesti Teadusinfosüsteemi.

Toetuse andmise üldeesmärgiks on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Toetuse andmise alaeesmärgiks on toetada uurimisrühmi, mis:
1) loovad rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadusuuringute läbiviimiseks vajaliku uurimiskeskkonna ja tagavad teadusuuringute stabiilselt kõrge kvaliteedi;
2) soodustavad lähedaste või üksteist täiendavate uurimisrühmade koostööd, uute tippspetsialistide koolitamist ning tippteadlaste mobiilsust;
3) soodustavad Eesti teadus- ja arendusasutuste osalemiseks rahvusvahelises koostöös vastavalt Eesti huvidele ja Euroopa Liidu teaduspoliitikale, sealhulgas osalemiseks tippkeskuste võrgustikes;
4) soodustavad koostööd riigi ja avalik-õiguslike teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahel, mille tulemuseks on uute ideede ja teadmiste kasutamine ja uudsete lahenduste rakendamine sealhulgas lähtudes nutika spetsialiseerumise strateegilisest raamistikust;
5) tagavad oma tegevuste jätkusuutlikkuse ja on toetuse lõppemisel võimelised jätkama kõrgel tasemel teadusuuringuid.

Meetme rakendamisel toetatakse järgmisi tippkeskusega otseselt seotud tegevusi:
1) alusuuringuid, rakendusuuringuid ja arendustegevust;
2) teadus- ja arendustegevuse jaoks vajalike väikevahendite ja aparatuuri soetamist ja kaasajastamist;
3) teadlasmobiilsuse, teadlaste koolitamise ja järelkasvu toetamisega seotud tegevusi;
4) tippkeskusega seotud riigisisest ja rahvusvahelist koostööd;
5) innovaatiliste ideede väljatöötamist ja testimist;
6) teadustegevuse tulemuste levitamist ja populariseerimist.

Toetust võivad taotleda positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus, mille uurimisrühmale või uurimisrühmadele toetust taotletakse. Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Partneriteks võivad olla lisaks eespool nimetatud teadus- ja arendusasutustele ka positiivselt evalveeritud eraõiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused.

Tippkeskuste taotlusvoorus on taotletav summa kuni 6 miljonit eurot ühe taotluse kohta.

Täpsem informatsioon ning taotlemiseks vajalikud dokumendid asuvad SIIN.

Täiendav informatsioon: Kristel Meesak, kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501.

Tegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Viimased uudised