Üldandmed Kontakt Otsi

Kaarel Adamberg: Projekti õnnestumisele aitab kaasa tegevusplaani detailne analüüs juba projekti planeerimise etapis

Sihtasutus Archimedes

NUTIKAS toetuse eesmärgiks on teadusasutuste ja ettevõtete koostöö. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Uurisime Kaarel Adambergilt, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse projektijuhilt, millisele ideele nemad toetust taotlesid ning milliste tulemustega lõppes üks esimesi NUTIKA toetusmeetme projekte.

 

Millega Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus igapäevaselt tegeleb?

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) on teadus- ja arendusasutus, kus uuritakse bio- ja toidutööstuse protsesse, töötatakse välja uusi tehnoloogiaid ning analüüsimeetodeid, rakendades kaasaegseid süsteemi- ja sünteetilise bioloogia põhimõtteid. Koostööpartneriteks on nii Eesti ettevõtted kui ka suured rahvusvahelised biotehnoloogiafirmad.

 

Kust kuulsite NUTIKA toetusvõimaluste kohta?

Teadusasutusena hoiame ennast igapäevaselt kursis erinevate rahastusvõimalustega. NUTIKA toetusvõimaluse kohta saime info Archimedese kaudu.

 

Kuidas leidsite omale projekti partneri?

Tervise Arengu Instituudi (TAI) võimekus planeerida toitumisuuringuid ja oskus analüüsida toitumis- ja terviseandmeid tegi neist parima võimaliku partneri Eestis. Oleme TAI-ga ka varasemalt teiste projektide raames koostööd teinud ja saime olla kindlad, et viime projekti läbi kogenud partneriga.

Teisest küljest võimaldavad Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadmised mikrobioomist ja selle ainevahetusest leida seoseid mikrobioomi ja toitumise vahel, andes toitumisuuringutele lisaväärtuse ning võimaldades saadud teadmisi laiemalt rakendada.

 

Mis ajendas teid projekti kirjutama ja ellu viima? Kust tuli idee?

Peamine ajend oli võimalus muuta inimeste toitumist ja elukvaliteeti paremaks. Uuring andis infot reaalsete inimeste toitumisharjumuste ja mikrobioomi seoste kohta.

On teada, et paralleelselt toidutehnoloogiate arenguga on paljude toiduainete tugev töötlemine (sh rafineerimine, kuumtöötlemine) kaasa toonud nende toiduainete toiteväärtuse vähenemise. Toit peab varustama meie organismi energia ja toitainetega, samas sisaldama vajalikus koguses kiudaineid, et toetada soole mikrobioota mitmekesisust. Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud toitumise uuring aga näitas, et keskmine kiudainete sisaldus meie toidus on 2-3 korda madalam riiklikest soovitustest. Ei ole juhus, et samal ajal kasvab mitmete heaoluühiskonna haiguste esinemissagedus, mis on suure tõenäosusega seotud ka jämesoole mikrobioota muutustega. Seega on toitumispäeviku ja mikroobikoosluse andmete analüüsi alusel võimalik välja pakkuda personaalseid soovitusi toitumise parandamiseks.

TFTAK on juba turule toonud mikroobikooslusi analüüsiva teenuse, mis põhineb DNA järjestuste sekveneerimisel (www.microbiome.ee). Väljaheiteproovide analüüs Illumina platvormiga annab ülevaate erinevate bakterite osakaalust soole mikrobiootas, sealhulgas põletike või muude haiguslike seisunditega seostuvate bakterite liigid ja hulga ning võimaldab hinnata valkude ja kiudainete tarbimise tasakaalu. Mikrobioomianalüüsi tellivate klientide soov on analüüsi tulemuste põhjal saada ka toitumissoovitusi, kuid tundsime, et mikroobikoosluste analüüsil põhinevad toitumissoovitused võiksid olla põhjalikumad ning kliendile lihtsamalt järgitavad.

 

Missugused olid projekti eesmärgid?

Antud projekti eesmärgiks oli koguda spetsiifilisi näiteid, kuidas mikrobioomianalüüsi põhjal toitumist muuta. Selleks oli vaja luua arvutusmeetodid ja tarkvara mikrobioomi ja toitumisandmete automaatseks analüüsiks, mis oleksid rakendatavad terviseedenduses (personaalne toitumine ja meditsiin), näiteks toitumisnõustajate töös või kliendil iseenda tulemuste mõistmisel.

Teaduslikust seisukohast oli oluline katseliselt kontrollida seni kasutatavaid, peamiselt teadusuuringutel põhinevaid soovitusi.

 

Mis valmis projekti tulemusel?

Projekti tulemusel loodi andmebaas toiduainetes sisalduvatest mikroobide poolt fermenteeritavatest polüsahhariididest ja koostati soovitused suurema kiudainete sisaldusega menüüde koostamiseks vastavalt soolemikroobide ainevahetusele (mikroobiandmebaaside alusel). Koostatud soovitusi testiti ja testitakse ka edaspidi erinevates uurimisgruppides (10-20 inimest), analüüsides dieetide mõju seedetrakti mikroobikooslusele ja teistele mõõdetavatele tervisenäitajatele (KMI, lipiidide sisaldus veres). Loodud lahendus võimaldab toitumispäevikute analüüsil arvutada lisaks Nutridata andmebaasi toitainete (valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide ja mineraalainete) sisaldutele ka erinevate kiudainete koguseid dieetides.

Projekti tulemusena saab kiudainevajaduse järgi soovitada inimestele toiduaineid ja selle abil parandada nende tervislikku seisundit (nt normaliseerides kehakaalu või mõjutades ainevahetust). Samuti loodi võrdlusraporti genereerimise vahend mitme (järjestikuse) proovi jaoks (koos graafikutega), mis toob esile bakterite koosluse ning nendega seostatud tervisehinnangute muutused ja muudab analüüsi tulemused kliendi jaoks veelgi paremini kasutatavaks.

 

Mis valmistas projekti juures raskusi? Missugused olid probleemkohad?

Arvestades Eesti olukorda, on taotlejal kolmelt erinevalt asutuselt (partnerilt) projekti pakkumise saamine keeruline. Toitumiskatsete planeerimine ja läbiviimine on keeruline ettevõtmine.

 

Missuguseid kogemusi ja õppetunde projekti elluviimine teile andis?

Tänu suure osalejate arvuga tehtud uuringule õppisime paremini mõistma kitsaskohti, mis kaasnevad uuritavatel katses osalemisega, nagu näiteks toitumispäevikute täitmine, juhiste järgmine jms. Selle tulemusel oleme oluliselt täiendanud mikrobioomianalüüsi teenuse ülesehitust ning arendanud raporteid selliselt, et need oleksid osalejatele paremini arusaadavad ja annaksid selgeid juhiseid, kuidas oma menüüd optimeerida ja toiduvalikuid teha.

Saime hea kogemuse proovide logistika korraldamisel, kus osapoolteks oli mitu asutust ja erinevad laborid.

 

Mis õnnestus projekti juures eriti hästi?

Projekti inimkatse kõik etapid läbiti edukalt, kogusime 95 osalejalt üle 400 mikrobioomi (kokku üle 100 miljoni bakteri 16S rDNA järjestuse) ja üle 100 vereproovi, mille kvaliteediga oleme väga rahul. Ka teiste partneritega (Synlab Eesti, Geenivaramu) sujus koostöö kokkulepitud tähtaegade piires.

 

Kuidas aitavad teie projekti tulemused n-ö tavainimest?

Projekti tulemusel loodi andmebaas toiduainetes sisalduvatest mikroobide poolt lagundatavatest kiudainetest, koostati vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele (mikroobiandmebaaside alusel) soovitused menüüde rikastamiseks kiudainetega. Lisaks Nutridata programmi toitainete sisalduste (valgud, rasvad, süsivesikud, vitamiinid, mikroelemendid) arvutustele saab “Dieedidisainis” arvutada spetsiifiliste kiudainete koguseid menüüdes ja vastavalt seedetrakti mikrobioomi koostisele soovitada inimestele sobivaid toiduaineid, mille tarbimise suurendamisel saab parandada inimeste tervislikku seisundit (nt. langetada kehakaalu või mõjutada ainevahetust). Samuti loodi mitme proovi/ajapunkti võrdlusraport (koos uute graafikutega), mis toob esile bakterite koosluse ning nendega seostatud tervisenäitajate muutused, annab ülevaate koosluse stabiilsusest ajas ning hinnangu muutuse iseloomu ja suuna kohta. Lisaks täiendati ja kohandati bakterite kirjeldusi, et anda lihtsalt mõistatav ülevaade nende funktsioonidest ning seostest tervisenäitajatega. Ühe näitena võib esile tuua konkreetsema alaprojekti tulemuse, kus menüüd optimeerides kaotasid ülekaalulised inimesed (N = 19) ühe kuuga keskmiselt 7,4 kg, keskmine kehamassiindeks langes 2,5 ühikut ning bakterikooslustes toimusid tervistumisele viitavad muutused.


Missugused on teie tulevikuplaanid seoses rakendusuuringu tulemustega?

Rakendusuuringu projekt oli meie töös suureks abiks, saime täiendust oma soolekoosluste andmebaasile, uusi teadmisi ja kogemusi toitumisuuringute läbiviimiseks ning efektiivseks andmete töötlemiseks.

TFTAK jätkab uute mikrobioomiteenuste turule toomist ja kuigi TFTAK ei plaani ise hakata pakkuma personaalset toitumisnõustamist, saavad toitumiskonsultandid (ja ka eraisikud) loodud teenust TFTAK-lt osta. Projekti tulem võimaldab mikrobioomi analüüsi teenust laiemalt tutvustada ja kahtlemata näitavad töö tulemused ja leitud seoste kinnitamine vajadust suuremamahulise jätkuprojekti elluviimiseks.

 

Mida soovitaksite tulevastele NUTIKA toetuse taotlejatele?

Soovitame kindlasti taotleda, et teostada häid ideid. Projekti õnnestumisele aitab kaasa tegevusplaani detailne analüüs juba projekti planeerimise etapis. Loodame, et NUTIKA toetustega luuakse Eestis palju huvitavaid lahendusi erinevatele probleemidele.

 

  • Projekti nimi: Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus
  • Toetuse saaja: AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
  • Uuringu läbiviija: Tervise Arengu Instituut
  • Projekti kestus: 01.03.2017-30.11.2017
  • Toetus: 70 000 eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist
  • III taotlusvoor avatakse hiljemalt 31. jaanuaril 2018 ning vooru maht on 15 miljonit eurot
  • Uuri NUTIKAS toetusvõimaluste kohta: https://archimedes.ee/nutikas/, http://www.etag.ee/nutikas/