Üldandmed Kontakt Otsi

Välisüliõpilased hindavad Eestis õppimist kõrgelt

Eero Loonurm

Täna tutvustab SA Archimedes üleeuroopalise uuringu International Student Barometer tulemusi, mille kohaselt on siinse kõrgharidusega rahul 89% Eestis õppivatest välistudengitest (keskmine samuti 89%). Tulemusega paigutume Euroopa tippude keskmike sekka. Miinuspoole pealt jääme maha rahuloluga õppeteenuse kvaliteedis.
 
Eestis õpib tasemeõppes 2887 välistudengit, lisaks veel ca 1000 vahetustudengit. Küsitluses osales 1035 Eestis kõrgharidust omandavat välismaalast. International Student Barometer on maailma suurim välistudengite rahuloluküsitlus, kus Eesti osaleb kolmandat korda.
„Võrreldes eelmiste aastatega on näha, et Eesti kõrghariduse taseme paranemisest hoolimata on samamoodi kasvanud ka teiste riikide keskmised tulemused. Eelkõige käib see õppetööga rahulolu kohta, mis 2012. aastal oli meil 82%, aga teistel riikidel 85%, praegu aga meil 84%, teistel küsitluses osalenud riikidel 87%. Enim on problemaatilisena välja toodud vähest karjäärinõustamist ning üldiselt tööturuga seotud teenuseid, sealhulgas võimalustega leida erialale vastavat tööd,“ kommenteeris Archimedese kõrghariduse välisturunduse juht Raul Ranne.
Välisüliõpilased on Eestis üldiselt rahul elukeskkonnaga, mida hindas positiivselt 87% vastanutest. Kõige kõrgemalt hinnati elukeskkonna turvalisust, õppehoonete kvaliteeti ja mõistlikke elamiskulusid. Enim ollakse rahulolematud võimalustega teenida õpingute kõrvalt raha.
Tugiteenuste taset hinnati keskmisest pisut madalamalt, Eesti 88% keskmise 89% vastu. Rahul ollakse üldiste tugiteenustega nagu koolipoolne abistamine elukoha leidmisel, samas ollakse keskmisest rahulolematumad välistudengite nõustamisteenuste, tuutorite ja karjäärinõustamise vallas.
Rahulolu õppetööga on endiselt välistudengite seas madalaim, kuigi selles osas on Eestis märgata arengut. Peamisteks probleemideks on kõik mis seondub välisüliõpilaste karjääriga – nii nõustamine, õpitava valdkonna perspektiiv tööturul ning töökogemuse omandamine praktika käigus. Lisaks sellele on murekohtadeks kursuse ülesehitus, õppejõudude kvaliteet ja nende inglise keele oskus ning doktorantide vähesed võimalused õppetöösse õpetajana panustada. Rahul ollakse, et õppetöö toimub väikestes mitmerahvuselistes gruppides.
„Üldiselt võrreldes paari aasta taguse ajaga oleme üsna samal tasemel, kus välisüliõpilaste rahulolu mõningates valdkondades on pisut tõusnud, teistes aga pisut langenud. Käesoleval aastal on meid võrreldud väga tugevate ülikoolidega Soomest, Rootsist, Hollandist, Itaaliast, Taanist ja Saksamaalt ning nendega võrreldes oleme me keskmike seas, mis juba iseenesest on hea tulemus,“ ütles Ranne.
Eestis õppivate välistudengite osalemist uuringus rahastati doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamise programmi DoRa raames Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisainfo:
Raul Ranne
Kõrghariduse välisturunduse juht
SA Archimedes
E-post: raul.ranne@archimedes.ee
Mobiil: +3725185607

Teate edastas:
Eero Loonurm
Kommunikatsioonijuht
eero.loonurm@archimedes.ee