Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee istung Pariisis

29. veebruaril 2016 toimus Pariisis Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee 7. istung. Sellel osalesid Lissaboni tunnustamise konventsiooni ratifitseerinud riikide esindajad, UNESCO ja Euroopa Nõukogu sekretariaadid ning vaatlejatena Euroopa Komisjon ja mitmed kõrgharidusalased assotsiatsioonid.

Istungi kolm põhiteemat olid Lissaboni konventsiooni täitmise monitooring ja selle raport, seisukoha kujundamine pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise osas ja ühiskraadide tunnustamise lisadokument.

Konventsioonikomitee büroo viis 2015. aastal esmakordselt läbi monitooringu, kuidas riigid on reguleerinud ja täitnud konventsiooni põhimõtteid. Edaspidi analüüsitakse monitooringu tulemusi koostöös ENIC/NARIC koostöövõrkudega, et esitada andmed ka Bologna jätkurühmale edasiseks tegevuseks.

Pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise teema oli läbivalt aktuaalne. Seda teemat puudutasid nii Euroopa Nõukogu kui UNESCO oma raportites, kui ka eraldi sessioonis. Ilmnes, et enamikes riikides puudub dokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide hindamiseks vastav regulatsioon. Konventsioonikomitee kutsus riike üles looma nimetatud süsteem 2018. aasta lõpuks. Konventsioonikomitee büroo omakorda töötab välja konventsiooni lisadokumendi pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise soodustamiseks.
Kuna senini kehtinud ühiskraadise tunnustamise lisadokument on aastast 2004, oli vajadus selle uuendamiseks ja kaasajastamiseks, mis arvestaks muutusi ja arenguid, mis on toimunud ühisõppekavade ja ühiskraadidega Euroopa regioonis. Lissaboni tunnustamise konventsioonikomitee võttis uue lisadokumendi vastu.

Sessioonil esitas büroo peamised prioriteedid järgmiseks perioodiks (2016-2019), milleks on pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise lisadokumendi väljatöötamine, konventsiooni rakendamise monitooringu edasine analüüs koos ENIC/NARIC koostöövõrkudega ning mitmed kõrgharidusalase teabe kättesaadavamaks tegemisega seotud küsimused.

Teiste teemadena olid arutusel tunnustamise visioonid aastal 2030 ja ülemaailmse konventsiooni väljatöötamise kava. Lissaboni tunnustamise konventsioonikomitee presidendina jätkab ka järgmisel ametiajal Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht.