Oluline teetähis pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamisel

Möödunud nädalal võeti Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee erakorralisel istungil vastu Lissaboni konventsiooni pagulaste kvalifikatsioone puudutav lisadokument.

Konventsiooni lisadokument pealkirjaga “Recommendation on Recognition of Qualifications held by Refugees, Displaced Persons and Persons in a Refugee-like Situation and Explanatory Memorandum” võimaldab tunnustada pagulaste, ümberasustatud isikute ja pagulastega sarnases olukorras olevad isikute kvalifikatsioone, kui kvalifikatsiooni ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada. Lisaks annab soovitus konventsiooniosalistele riikidele võimaluse võtta vastu meetmeid pagulaste kvalifikatsioonide õiglaseks tunnustamiseks.

Vastuvõetud lisadokument on leitav aadressil:
https://rm.coe.int/recommendation-on-the-recognition-of-refugees-qualifications-under-the/16807671a6
Allikas: Euroopa Nõukogu
https://www.coe.int/en/web/education/-/new-recommendation-on-recognition-of-qualifications-held-by-refugees