Globaalne tunnustamisalane konventsioon on vastu võetud

Eile võeti UNESCO 40. peakonverentsil vastu ülemaailmne kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsioon. UNESCO tippkohtumisel vastu võetud dokument on esimene siduv ÜRO leping kõrghariduse valdkonnas.

Ülemaailmne konventsioon käsitleb kõrghariduskvalifikatsioonide, õppeperioodide ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide tunnustamise üldpõhimõtteid olles nö katuseks regionaalsetele konventsioonidele ja soodustades regioonidevahelist koostööd kvalifikatsioonide tunnustamisel. Konventsiooni eesmärk on soodustada kõrghariduses rahvusvahelist koostööd, mobiilsust, elukestvat õpet ja demokraatiat. Konventsioon loob kvalifikatsioonide tunnustamisega seotud märksõnade ja põhimõtete kogumi, mis aitab võrrelda erinevate riikide ja regioonide kvalifikatsiooniraamistikke ja kvaliteedi tagamise kriteeriume. Globaalne konventsioon on ka platvormiks pädevate asutuste piiri- ja regioonideüleseks koostööks ning aitab välja töötada häid praktikaid ja vahendeid kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamiseks. Konventsiooni rakendamise monitoorimiseks ning soovituste ja heade praktikate jagamiseks luuakse valitsustevaheline organ, mis hakkab kohtuma kord kahe aasta tagant. Konventsioon jõustub, kui selle on ratifitseerinud kakskümmend riiki.

UNESCO_Final_AmetlikKonventsiooni väljatöötamine algas 2016. aastal, kui UNESCO juurde loodi konventsiooni eelnõu komitee, mis koosnes ekspertidest kõikidest regioonidest. Üheks Euroopa regiooni esindajaks oli Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, kes osales veel konventsiooni teksti toimetamise kogus. Konventsiooni eelnõu esialgne versioon valmis 2017. aasta juunis. Seejärel saadeti eelnõu UNESCO liikmesriikidele kommenteerimiseks, misjärel esitati parandustega eelnõu arutamiseks kahele valitsustevahelisele koosolekule, mis toimusid detsembris 2018 ja märtsis 2019. Märtsis toimunud koosolekul kiitsid eelnõu heaks üle 260 tehnilise ja õiguseksperdi 150 riigist ning otsustati esitada konventsiooni kavand vastuvõtmiseks UNESCO 40. peakonverentsil, mis toimub Pariisis 12-27. novembril 2019.

Vajaduse sedalaadi ülemaailmse normatiivse dokumendi järele on tinginud globaliseerumine koos üha rahvusvahelisemaks muutuva kõrgharidusega. Vastuvõetud konventsioon puudutab 4 miljonit tudengit, kes õpivad väljaspool oma koduriiki ning aastaks 2020 on oodata selle arvu kahekordistumist.