Globaalne tunnustamisalane konventsioon on vastu võetud

Eile võeti UNESCO 40. peakonverentsil vastu ülemaailmne kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsioon. UNESCO tippkohtumisel vastu võetud dokument on esimene siduv ÜRO leping kõrghariduse valdkonnas.

Ülemaailmne konventsioon käsitleb kõrghariduskvalifikatsioonide, õppeperioodide ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide tunnustamise üldpõhimõtteid olles nö katuseks regionaalsetele konventsioonidele ja soodustades regioonidevahelist koostööd kvalifikatsioonide tunnustamisel. Konventsiooni eesmärk on soodustada kõrghariduses rahvusvahelist koostööd, mobiilsust, elukestvat õpet ja demokraatiat. Konventsioon loob kvalifikatsioonide tunnustamisega seotud märksõnade ja põhimõtete kogumi, mis aitab võrrelda erinevate riikide ja regioonide kvalifikatsiooniraamistikke ja kvaliteedi tagamise kriteeriume. Globaalne konventsioon on ka platvormiks pädevate asutuste piiri- ja regioonideüleseks koostööks ning aitab välja töötada häid praktikaid ja vahendeid kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamiseks. Konventsiooni rakendamise monitoorimiseks ning soovituste ja heade praktikate jagamiseks luuakse valitsustevaheline organ, mis hakkab kohtuma kord kahe aasta tagant. Konventsioon jõustub, kui selle on ratifitseerinud kakskümmend riiki.

UNESCO_Final_AmetlikKonventsiooni väljatöötamine algas 2016. aastal, kui UNESCO juurde loodi konventsiooni eelnõu komitee, mis koosnes ekspertidest kõikidest regioonidest. Üheks Euroopa regiooni esindajaks oli Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, kes osales veel konventsiooni teksti toimetamise kogus. Konventsiooni eelnõu esialgne versioon valmis 2017. aasta juunis. Seejärel saadeti eelnõu UNESCO liikmesriikidele kommenteerimiseks, misjärel esitati parandustega eelnõu arutamiseks kahele valitsustevahelisele koosolekule, mis toimusid detsembris 2018 ja märtsis 2019. Märtsis toimunud koosolekul kiitsid eelnõu heaks üle 260 tehnilise ja õiguseksperdi 150 riigist ning otsustati esitada konventsiooni kavand vastuvõtmiseks UNESCO 40. peakonverentsil, mis toimub Pariisis 12-27. novembril 2019.

Vajaduse sedalaadi ülemaailmse normatiivse dokumendi järele on tinginud globaliseerumine koos üha rahvusvahelisemaks muutuva kõrgharidusega. Vastuvõetud konventsioon puudutab 4 miljonit tudengit, kes õpivad väljaspool oma koduriiki ning aastaks 2020 on oodata selle arvu kahekordistumist.

Projekti DigiRec konverents Tallinnas

9. mail toimus Tallinnas Hollandi ja Eesti ENIC/NARIC keskuste poolt korraldatud digitaliseeritud kvalifikatsioonide ja õpingute tunnustamise alase projekti DigiRec konverents. Projekti koordineerivad Hollandi kolleegid.

Viimastel aastatel on Euroopa kõrgkoolid hakanud välja andma digitaalseid haridusdokumente ja üliõpilaste haridusandmete säilitamine ja jagamine on muutunud veebipõhiseks.  Samal ajal on mõned  ENIC/NARIC keskused võtnud kasutusele veebipõhised töökeskkonnad. Projekti eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas on Euroopas omavahel seotud digitaalsed haridusandmed ja kvalifikatsioonide tunnustamine.

edfProjekti raames valmib juhis, milles on kaardistatud digitaliseerimise hetkeolukord ning mis aitab aru saada digitaliseerimise mõjust ENIC/NARIC keskustele ja kvalifikatsioonide hindajate igapäevatööle. Kohtumisel viidi läbi töötoad, milles arutleti juhise teksti üle ning tehti ettepanekuid selle täiendamiseks.

Lisaks grupitööle oli konverentsil kolm teemakohast lühiesitlust. Euroopa Komisjoni esindaja tutvustas Europassile lisatavat e-portfolio digitaalset tööriista, mis võimaldab üksikisikutel  hallata oma oskusi, kvalifikatsioone ja töökogemust kogu elukaare jooksul. Elektroonilisi andmevahetuslahendusi pakkuva EMREX projekti raames tutvustati üliõpilaste elektrooniliste haridusandmete ülekandmise lahendusi kõrgkoolide vahel. Kolleegid Rootsist tegid ülevaate sellest, kuidas on muutnud tööprotsessid pärast veebipõhise taotluskeskkonna kasutuselevõtmist Rootsi ENIC/NARIC keskuses.

Konverentsi lõpetas paneeldiskussioon, milles tõdeti, et digitaalne andmevahetus kiirendaks kvalifikatsioonide hindamise protseduuri. Praegu on aga probleemiks see, et kõrgharidusvaldkonnas on küll kasutusel mitmesugused ITK lahendused, kuid need moodustavad nö saared, mis omavahel ei suhtle. Oluline on luua lahendused, kus digitaalsed haridusandmed on omavahel võrreldavad, et saaks toimuda andmevahetus. DigiRec projekti tulemusel valmiv juhis aitab omalt poolt kaasa nende lahenduste loomisele.

Ideaalseks lõppeesmärgiks nähakse projekti raames toetada paberivaba haridusdokumentide rakendamist Euroopa kõrgharidusruumis.

Valmis ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni kavand

18.-22. märtsil toimus Pariisis ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni valitsustevaheliste ekspertide kohtumine, kus valmis konventsiooni lõplik kavand.

Ülemaailmne konventsioon käsitleb kõrghariduskvalifikatsioonide, õppeperioodide ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide tunnustamise üldpõhimõtteid olles nö katuseks regionaalsetele konventsioonidele,  soodustades regioonidevahelist koostööd kvalifikatsioonide tunnustamisel.

UNESCO liikmesriikide eksperdid töötasid konventsiooni kavandiga kahes voorus, millest esimene toimus 2018. aasta detsembris. Eesti eksperdina osales kohtumistel Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht.  Eesti ekspert oli kaastegev konventsiooni teksti toimetamise grupis  ning oli  konventsiooni väljatöötamise komitee liige aastatel 2016-2017.

Konventsiooni vastuvõtmise üle hääletatakse novembris toimuval UNESCO peakonverentsil. Konventsiooni vastuvõtmisel on tegemist esimese ülemaailmse tunnustamisalase normatiivse dokumendiga.

NARIC võrgustiku aastakoosolek

30. novembril toimus Brüsselis Euroopa Liidu koostöövõrgustiku NARIC aastakoosolek. Koosoleku peateemaks oli nõukogu soovitus kõrg- ja keskhariduskvalifikatsioonide ning välismaal läbitud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta.

Soovituse teksti võtsid liikmesriikide haridusministrid vastu 26. novembril 2018. Soovituse eesmärk on kehtestada aastaks 2025 vajalikud meetmed kõrghariduskvalifikatsioonide ja õppeperioodide automaatseks tunnustamiseks ning saavutada märkimisväärset edu kesk- ja kutsehariduse kvalifikatsioonide ja õppeperioodide automaatsel tunnustamisel. edf

Koosolekul arutleti soovituse mõjude üle NARIC keskustele mitmest aspektist nagu keskuste võimekus, tegevuse laienemine ja keskuste roll teabe andmisel ning juhendamisel.

Euroopa Komisjoni töötajad tutvustasid arenguid seoses European Student Cardi ja Europassiga. European Student Card on Euroopa Komisjoni initsiatiiv, mis võimaldab kõrgkoolidel hallata kogu mobiilsusprotsessi elektrooniliselt, sh tunnustada välisriigis läbitud õppeprioode. Europassi lisatakse aga nn e-portfoolio, mis sisaldab elektroonilist teavet isiku oskuste ja kvalifikatsioonide kohta.

Soovitus kõrg- ja keskhariduskvalifikatsioonide ning välismaal läbitud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta (tekst Euroopa Liidu Nõukogu lehel)

Eesti ENIC/NARIC keskus hindab haridusdokumentideta pagulaste kvalifikatsioone

8. juunil 2018 jõustus välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise määruses säte (määruse §81), mis võimaldab kesk- ja kõrghariduskvalifikatsiooni või kõrgkooliõpingute hindamist taotleda rahvusvahelise kaitse saajatel (pagulased jt sarnases statuses olevad isikud), kellel ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente.

Sellega rakendab Eesti kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni (Lissaboni tunnustamise konventsioon) artiklit VII, mis käsitleb pagulaste, ümberasustatud isikute ja pagulastega sarnases olukorras olevate isikute kvalifikatsiooni tunnustamist ka juhul, kui neil ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente täielikult või osaliselt.

Hindamine aitab kaasa haridusdokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide õiglasele tunnustamisele õpingute jätkamisel või töötamisel Eestis. Kvalifikatsiooni hindamiseks koostab Eesti ENIC/NARIC keskus haridustausta kirjelduse, kasutades selleks nii taotleja esitatud andmeid kui keskusele teadaolevat informatsiooni. Haridustausta kirjelduse eesmärk on anda kõrgkoolile või tööandjale piisavat teavet õppeasutuse, õppekava ning omandatud või omandatava kvalifikatsiooni kohta.

Haridustausta kirjelduse koostamine Eesti ENIC/NARIC keskuses on tasuta ning  väljastatakse taotlejale 60 päeva jooksul.

Vilniuses allkirjastati Baltimaade kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse tunnustamise kokkulepe

Reedel, 8. juunil, kirjutasid Eesti, Läti ja Leedu haridus- ja teadusministrid alla kokkuleppele, millega tunnustatakse vastastikku automaatselt kolmes riigis välja antud kõrgharidust tõendavaid ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavaid kvalifikatsioone.

Kokkulepe annab võimaluse haridust tõendavate dokumentide tunnustamiseks hindamisprotseduuri läbimata. Kokkuleppe allkirjastamisele eelnes kolme Balti riigi akadeemilise tunnustamise infokeskuste ehk ENIC/NARIC kesksuste poolt põhjalik analüüs ja võrdlus Balti riikide kõrgharidussüsteemidest, antavatest kvalifikatsioonidest, kõrghariduse kvaliteedi hindamisest ja välisriigi diplomite hindamise kriteeriumitest. Analüüsi tulemusel ilmnes, et riikide kõrg- ja keskharidussüsteemides ei ole olulisi erinevusi, mistõttu puudub vajadus iga üksiku haridust tõendava dokumendi sisulisele hindamisele enne tunnustamisotsuse tegemist.

Vaatamata diplomite automaatsele tunnustamisele võivad õppeasutused ja tööandjad endiselt pöörduda oma riigi ENIC/NARIC keskuse poole, et saada teavet teiste Balti riikide haridussüsteemidest, tunnustatud õppeasutustest ja õppekavadest või automaatsele tunnustamisele kuuluvast kvalifikatsioonist.

Lepet kohaldatakse diplomitele, mis antakse välja pärast kokkuleppe jõustumist. Kokkulepe jõustub, kui välislepingute jõustamise protseduur riikides on lõpetatud.

Baltimaade ENIC/NARIC keskused kohtusid Tallinnas

22-23. märtsil toimus Tallinnas 15. Baltimaade ENIC/NARIC keskuste iga-aastane kohtumine, kus anti ülevaade 2017. aastal kõrgharidusvaldkonnas toimunust ja aktuaalsetest teemadest.

Leedus mindi 2017. aastal üle uuele õppekavade välishindamissüsteemile. Sarnaselt Eestile hinnatakse Leedus nüüd õppekavagruppe, mitte üksikuid õppekavu. Muudatus puudutab eelkõige 2018/2019 õppeaastal õpinguid alustavaid tudengeid.

Läti ENIC/NARIC keskuse kvalifikatsioonide hindamise statistikast tuli välja, et Läti sai 2017. aastal Indiast hindamiseks 4559 haridusdokumenti. Kuna Indiast pärit kvalifikatsioonide arv on viimastel aastatel olnud tõusujoonel, siis kaalutakse Lätis teatud riikidest pärit välisüliõpilastele kvootide kehtestamist, et Lätti tuleks enam erinevatest riikidest välisüliõpilasi.

Seekordsel kohtumisel tutvustati lähemalt keskuste osalemist Euroopa Komisjoni erinevates projektides. Leedu keskus esitles projekti RENSA, mis tegeleb rahvusvaheliste kvalifikatsioonide (nt IB) tunnustamise küsimustega. Koos Läti ENIC/NARIC keskusega osaletakse projektis IMPACT, mille ülesandeks on uurida, kuidas siduda kõrgkoolide vastuvõtuspetsialiste ENIC/NARIC võrgustikuga ja milline on võrgustiku mõju Euroopa ühtses kõrgharidusruumis. Läti ENIC/NARIC keskus tutvustas projekti DASCHE, mille eesmärk on arendada üliõpilaste sotsiaalseid pädevusi kõrgkoolide õppekavaarenduse ja kvaliteedihindamise kaudu.  Kõik Baltimaade ENIC/NARIC keskused olid 2017. aastal partneriteks projektis ISOBAQ, mille ülesandeks on koostada Bologna-eelsete kvalifikatsioonide infosüsteem, mis sisaldab diplomite näidiseid ja riikide haridussüsteemi kirjeldusi. Eesti ENIC/NARIC keskus osales ainsana Balti riikidest projektis FRAUDOC, mille ülesandeks on läbi viia rahvusvaheline diplomiveskite ja võltsdiplomite uuring ning välja töötada vastavasisuliste juhendid, mis aitavad paremini tuvastada libaülikoole ja avastada võltsitud diplomeid.

Uus samm võitluses diplomiveskite ja võltsitud diplomitega

Jaanuaris lõppes projekt FRAUDOC – Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators, mis on pühendatud võltsingute ja pettuste problemaatikale välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise valdkonnas.

Projekti raames valmis kaks välisriigi kvalifikatsioonide hindajate tööd hõlbustavat publikatsiooni:

  • Guide on Diploma Mills and other dubious institutions (pdf), mis on suunatud välisriigi kvalifikatsioonide hindamisega seotud osapooltele nagu ülikoolid, tööandjad, avalik sektor.
  • Handbook on Document Fraud for Credential Evaluators, mis on kättesaadav ainult ENIC/NARIC keskuste töötajatele.

FRAUDOC konsortsiumi kuuluvad Eesti, Itaalia, Portugali, Rootsi, Taani ning Belgia Flandria piirkonna NARIC keskused. Eesti ENIC/NARIC keskusest osalesid väljaannete koostamisel välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva ja keskuse juhataja Gunnar Vaht. Projekt kestis kaks aastat ning seda rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm.

Oluline teetähis pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamisel

Möödunud nädalal võeti Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee erakorralisel istungil vastu Lissaboni konventsiooni pagulaste kvalifikatsioone puudutav lisadokument.

Konventsiooni lisadokument pealkirjaga “Recommendation on Recognition of Qualifications held by Refugees, Displaced Persons and Persons in a Refugee-like Situation and Explanatory Memorandum” võimaldab tunnustada pagulaste, ümberasustatud isikute ja pagulastega sarnases olukorras olevad isikute kvalifikatsioone, kui kvalifikatsiooni ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada. Lisaks annab soovitus konventsiooniosalistele riikidele võimaluse võtta vastu meetmeid pagulaste kvalifikatsioonide õiglaseks tunnustamiseks.

Vastuvõetud lisadokument on leitav aadressil:
https://rm.coe.int/recommendation-on-the-recognition-of-refugees-qualifications-under-the/16807671a6
Allikas: Euroopa Nõukogu
https://www.coe.int/en/web/education/-/new-recommendation-on-recognition-of-qualifications-held-by-refugees

Ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee viimane koosolek

28.-30. juunil toimus Pariisis UNESCO juures 23 riigi esindajast koosneva ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee  viimane koosolek, millel osales  Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht.

UNESCO_Final_2017Enam kui aasta kestnud töö  konventsiooni väljatöötamisega on lõppenud. Sügisel esitatakse konventsiooni kavand UNESCO juhtorganitele, kes otsustavad teksti vastuvõtmise järgmiste etappide üle. Konventsiooni vastuvõtmisel on tegemist esimese ülemaailmse tunnustamisalase normatiivse dokumendiga.

Allikas: UNESCO

unesco-296x300