Akadeemiline tunnustamine

Akadeemiline tunnustamine on protsess, mille tulemusena antakse välisriigi haridusdokumendi omanikule õigus juurdepääsuks õpingutele hariduse järgmisel tasemel või kõrghariduse järgmisel astmel või tehakse ettepanek õpingute tunnustamiseks osalisõpingutena samal haidusastmel. Tunnustamise aluseks on kvalifikatsiooni (diplomi, tunnistuse, akadeemilise kraadi, tiitli, nimetuse, kutsekvalifikatsiooni jne) hindamine ning Eesti haridussüsteemi haridustasemetele ja kõrghariduse astmetele vastavuse määramine.

Akadeemilisel tunnustamisel hinnatakse välisriigi õppeasutuse poolt välja antud õppekava (või selle osa) täitmist tõendavat  dokumenti. Hinnatakse nii dokumendi väljastanud õppeasutust kui haridusdokumenti: õppeasutuse pädevust kvalifikatsiooni andmisel, õppeasutuse tunnustatust asukohariigis, õppeasutuse tüüpi, õppeasutuse või õppekava akrediteerimisotsuseid vm kvaliteedihindamise tulemusi, kvalifikatsiooni enne õpingute alustamist, õppekavas määratletud õppe eesmärki, õppekava nominaalkestust ja mahtu, õpingutele, uurimistööle, praktilisele tööle ja lõpetamisele kehtestatud nõudeid, õpingute süvendatust ja spetsialiseerumist, õppetöö tulemusi, õigusi jätkata õpinguid või asuda tööle asukohariigis.

Akadeemilist tunnustamist reguleerib kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsioon (Lissaboni tunnustamise konventsioon), mis on Eestis jõustunud 1.veebruaril 1999.a., ning sellega seonduvad dokumendid. Konventsioonist tulenevaid kohustusi täidab Eesti ENIC/NARIC keskus.

Akadeemilisele tunnustamise ning kõrgharidusalase informatsiooni pakkumisele lisaks tegeleb Eesti ENIC/NARIC keskus ka haridusdokumentide hindamisega eesmärgiga võimaldada juurdepääs tööturule või teatud akadeemilise kraadiga kaasnevatele täiendavatele õigustele. Taolist informatsiooni vajavad eelkõige riigiametid ja kõrgkoolid, kus teatud ametikohal töötamiseks on kehtestatud kõrghariduse või akadeemilise kraadi nõue, või kus teatud akadeemiline kraad või sellega võrreldav välisriigi kvalifikatsioon annab täiendavaid õigusi. Sellisel juhul on tegu akadeemilise tunnustamisega laiemas mõistes, mis omab ühisosa kutsealase tunnustamisega.

Välisriigi diplomite hindamise kord Eesti ENIC/NARIC keskuses (dokument pdf-formaadis)

National Action Plan For Recognition (dokument pdf-formaadis)