Nõutavad dokumendid

Välisriigi haridusdokumendi hindamiseks tuleb Eesti ENIC/NARIC keskusele esitada:

  • avaldus välisriigi õppeasutuses omandatud haridusdokumendi hindamise kohta. Avalduse vorm eesti keelesinglise keeles või vene keeles (täidetavad arvutis, pdf formaadis; vajadusel laadige fail alla. Apple`i kasutajatel on palve kasutada Adobe Acrobat Readerit);
  • isikut tõendav dokument või väljavõte selle isikuandmetega lehest;
  • kõrgharidusele juurdepääsu võimaldava, kõrgharidust või õppeperioodi läbimist tõendava dokumendi originaal või kinnitatud koopia (koopia kinnitab nt notar, õppeasutus, vm pädev ametiasutus);
  • akadeemilise õiendi, hinnetelehe vm lisadokumendi originaalid või kinnitatud koopiad;
  • haridusdokumentide tõlked eesti, inglise või vene keelde. Tõlked peavad olema tehtud haridusdokumendi väljastanud õppeasutuse või tõlkimiseks pädeva isiku või asutuse poolt;
  • kõrgharidust tõendava dokumendi hindamise korral kõik eelnevad keskharidusele järgnevad haridust tõendavad dokumendid koos nendega kaasnevate lisadokumentidega.

Aktsepteerime dokumente eesti, inglise, soome, vene, ukraina või valgevene keeles. Teistes keeltes olevate dokumentide korral on nõutav tõlge ühte eelpoolnimetatud keelde. Tõlge peab olema tehtud tõlkimiseks pädeva asutuse poolt.

Dokumendid võib hindamiseks esitada:

  1. Elektrooniliselt: skaneeritud dokumendid võib saata e-posti aadressile enic-naric@harno.ee;
  2. Isiklikult kohapeal: kontoris kohapeal esitatakse kas originaaldokumendid või nende ametlikud ärakirjad, millest tehakse koopiad. Originaaldokumendid saate kohe tagasi. Dokumentide esitamine aadressil Tõnismägi 11 järgmistel vastuvõtuaegadel: E, K, R 9.00-12.00 ja T, N 14.00-17.00.

Vastuse andmise aeg

Eesti ENIC/NARIC keskus annab taotlejale kirjaliku vastuse 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide esitamist. Tähtaja ületamisel teavitatakse hindamise taotlejat kirjalikult vastuse viibimisest ja selle põhjusest.

Tasu

Välisriigi haridusdokumentide hindamine Eesti ENIC/NARIC keskuses on tasuta.