Competent authorities

Advokatuur/ Bar Association
Rävala pst 3
10143 Tallinn
Phone: (+372) 662 0665
Fax: (+372) 662 0677
advokatuur@advokatuur.ee
http://www.advokatuur.ee

Vandeadvokaat/ Sworn AdvocateAdvokatuuriseadus

Haridus- ja Noorteamet/ Education and Youth Authority
Tõnismägi 5a
15192 Tallinn
Phone: (+372)  735 0399
kutse@entk.ee
http://www.entk.ee

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja/ Director and counsellor of youth camps and project campsNoorsootöö seadus

Haridus- ja Teadusministeerium/ Ministry of Education and Research
Educational Organization Department
Munga 18
50088 Tartu
Phone: (+372) 735 0285
Fax: (+372) 730 1080
aivi.jurgenson@hm.ee
http://www.hm.ee

Õpetaja/ Teacher  – Koolieelse lasteasutuse seadus, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Kutseõppeasutuse seadus

Justiitsministeerium/ Ministry of Justice
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Phone: (+372) 620 8100
Fax: (+372) 620 8109
info@just.ee
http://www.just.ee

Pankrotihaldur/ Bankruptcy trusteePankrotiseadus

Patendivolinik/ Patent agentPatendivoliniku seadus

Vandetõlk/ Sworn TranslatorVandetõlgi seadus

Keskkonnaamet/ Environmental Board
Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Phone: (+372) 680 7438
Fax: (+372) 680 7427
info@keskkonnaamet.ee
http://www.keskkonnaamet.ee

Kvalifitseeritud kiirgusekspert/ Radiation expertKiirgusseadus

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik/ Person responsible for handling hazardous wasteJäätmeseadus

Keskkonnaministeerium/ Ministry of the Environment
Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Phone: (+372) 626 2802
Fax: (+372) 626 2801
keskkonnaministeerium@envir.ee
http://www.envir.ee

Keskkonnamõju hindamise juhtekspert/ Leading expert in environmental impact assessmentKeskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Hüdrogeoloogiliste tööde tegija/ HydrogeologistVeeseadus

Metsakorraldaja/ Forest surveyorMetsaseadus

Kultuuriministeerium/ Ministry of Cultural Affairs
Suur-Karja 23
15076 Tallinn
Phone: (+372) 628 2250
Fax: (+372) 628 2200
min@kul.ee
http://www.kul.ee

Treener/ CoachSpordiseadus

Maa-amet/ Land Board
Mustamäe tee 51
10621 Tallinn
Phone: (+372) 665 0600
Fax: (+372) 665 0604
maaamet@maaamet.ee
http://www.maaamet.ee

Maakorraldustööde tegija/ Person performing land readjustment workMaakatastriseadus

Maa hindaja/ Land valuatorMaa hindamise seadus

Geodeetiliste tööde tegija/ Person performing geodetic worksRuumiandmete seadus

Maaeluministeerium/ Ministry of Rural Affairs
Lai tn 39/41
15056 Tallinn
Phone: (+372) 625 6101
Fax: (+372) 625 6200
pm@agri.ee
http://www.agri.ee

Rannakalur/ Coastal fishermanKalapüügiseadus

Maanteeamet/ Estonian Road Administration
Teelise 4
10916 Tallinn
Phone: (+372) 611 9300
Fax: (+372) 611 9360
info@mnt.ee
http://www.mnt.ee

Liikluse reguleerija/ Authorised traffic controller; Mootorsõidukijuhi õpetaja/ Driving instructor; Mootorsõidukijuhi eksamineerija/ Examiner of drivers of power-driven vehicles; Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija/ Inspector of roadworthiness of power-driven vehicles and their trailers; Trolli tehnonõuetele vastavuse kontrollija/ Inspector of the roadworthiness of trolleybuses; Trammijuht/ Tram driver - Liiklusseadus

Ohutusnõunik autovedudel ja siseveeteede vedudel/ Safety advisor for the transport of dangerous chemicals by road or inland waterwayKemikaaliseadus

Pädev isik teede ehituse valdkonnas ja liiklusohutuse auditi tegevusalal/ Competent person in the field of road building and in the area of activity of road safety audits - Ehitusseadustik

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium/ Ministry of Economic Affairs and Communications
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Phone: (+372) 625 6342
Fax: (+372) 631 3660
info@mkm.ee
http://www.mkm.ee

Veokorraldaja (ühistransport)/ Transport manager (public transport) - Ühistranspordiseadus

Veokorraldaja (autoveod)/ Transport manager (road transport) - Autoveoseadus

Politsei- ja Piirivalveamet/ Police and Border Guard Board
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn
Phone: (+372) 612 3300
ppa@politsei.ee
http://www.politsei.ee

Turvatöötaja/ Private security agent ; Valvetöötaja/ GuardTurvaseadus

Päästeamet/ Estonian Rescue Board
Raua 2
10124 Tallinn
Phone: (+372) 628 2000
Fax: (+372) 628 2099
rescue@rescue.ee
http://www.rescue.ee

Korstnapühkija/ Chimney sweep; Pottsepp/ Stove-maker; Tuletööd tegev isik/ Person performing work involving open flame; Vastutav spetsialist (tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatsed tulekustutussüsteemid)/ Specialist in charge of fire alarm systemsTuleohutuse seadus

Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise ja paigaldamise pädev isik/ Competent person in construction and installation of heating appliances that use solid fuel and of chimneys and flue vent connectorsEhitusseadustik

Vabatahtlik päästja/ Voluntary rescuerPäästeseadus

Rahandusministeerium/ Ministry of Finance
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Phone: (+372) 611 3558
Fax: (+372) 611 3664
info@fin.ee
http://www.fin.ee

Siseaudiitor/ Internal auditor; Vandeaudiitor/ Sworn AuditorAudiitortegevuse seadus

Planeerija/ Spatial plannerPlaneerimisseadus

Sotsiaalkindlustusamet/ Social Insurance Board
Endla 8
15092 Tallinn
Phone: (+372) 612 1360
Fax: (+372) 640 8155
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist/ Specialist in a rehabilitation team; Erihoolekandeteenust osutav isik/ Person providing rehabilitation servicesSotsiaalhoolekande seadus

Ohvriabiteenust osutav isik/ Person providing victim support servicesOhvriabi seadus

Sotsiaalministeerium/ Ministry of Social Affairs
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Phone: (+372) 626 9301
Fax: (+372) 699 2209
info@sm.ee
http://www.sm.ee

Asenduskodu kasvataja/ Substitute home educator; Lapsehoidja/ ChildcarerSotsiaalhoolekande seadus

Vastutav spetsialist (kahjuritõrje)/ Responsible specialist (pest control)Biotsiidiseadus

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus/ Foundation of Sports Education and Information
Sõjakooli 10
11316 Tallinn
Liisa Roos
Tel: (+372) 603 1561
liisa@spordiinfo.ee

Treener/ CoachSpordiseadus

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet/ Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Endla 10a
10142 Tallinn
Phone: (+372) 667 2000
Fax: (+372) 667 2001
info@ttja.ee
http://www.ttja.ee

Ohutusnõunik/ Safety advisorKemikaaliseadus

Competent person for certain areas of activity:
Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine/ Construction works subject to building permit requirement; Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine/ Preparation of building design documentation of construction works subject to building permit requirement; Omanikujärelevalve tegemine/ Performance of owner supervision; Energiamärgise andmine/ Issuing of energy performance certificates; Energiaauditi tegemine/ Performance of energy audits; Ehitusuuringud/ Performance of site investigations; Ehitusprojekti ekspertiis/ Performance of expert assessment of building design documentation; Ehitise audit/ Auditing of construction works - Ehitusseadustik

Vedurijuht/ Locomotive driver; Vedurijuhiabi/ Assistant locomotive driver; Eriveeremi juht/ Driver of special railway vehicleRaudteeseadus

Lõhkaja/ Blaster; Lõhkemeister/ Senior blaster; Lõhkematerjali käitlemise korraldaja/ Person responsible for organising the handling of explosive substances; Pürotehnilise toote käitlemise korraldaja/ Person responsible for organising the handling of pyrotechnic products; Pürotehnik/ PyrotechnicianLõhkematerjaliseadus

Vastutav spetsialist/ Specialist in charge in a mining enterpriseKaevandamisseadus

Elektripaigaldise käidutöid tegev isik/ Person performing electrical installation work; Elektritööd tegev isik/ Person performing electrical work; Elektripaigaldise auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the electrical installation; Tõsteseadmetööd tegev isik/ Person performing lifting equipment work; Tõsteseadmetöö kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of lifting equipment; Tõsteseadme auditit tegev isik/ Person carrying out audit of lifting equipment; Gaasitööd tegev isik/ Person performing gas work; Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of gas installation; Gaasipaigaldise auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the gas installation; Gaasitorustiku ja -anuma püsiliiteid tegev pädev isik/ Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints gas piping and gas vessel; Surveseadmetööd tegev isik/ Person performing pressure equipment work; Surveseadme kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of pressure equipment; Surveseadme auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the pressure equipment; Surveseadme püsiliiteid ja surveseadme survetaluvust mõjutava püsiliite mittepurustavat katset tegev pädev isik/ Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints of pressure equipment as well as a non-destructive test of a permanent joint affecting the pressure tolerance of pressure equipment; Masinatööd tegev isik/ Person performing machine work; Masinatöö kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of machine; Masina auditit tegev isik/ Person carrying out audit of machineSeadme ohutuse seadus

Terviseamet/ Health Board
Department of Health Care Services
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
Liina Saar
Phone: (+372) 650 9858
liina.saar@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee

Arst/ Doctor; Hambaarst/ Dental practitioner; Õde/ Nurse responsible for general care; Ämmaemand/ MidwifeTervishoiuteenuste korraldamise seadus

Farmatseut/ Assistant pharmacist; Proviisor/ PharmacistRavimiseadus

Terviseamet/ Health Board
Department of Chemical Safety
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
Phone: (+372) 7943 554
riina.lahne@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

Vastutav spetsialist (kahjuritõrje tegevuse juhtimine/korraldamine)/ Responsible specialist (pest control management/organisation)Biotsiidiseadus

Veterinaar- ja Toiduamet/ Veterinary and Food Board
Väike-Paala 3
11415 Tallinn
Phone: (+372) 605 1710
Fax: (+372) 621 1441
vet@vet.agri.ee
http://www.vet.agri.ee

Veterinaararst/ Veterinary surgeonVeterinaarkorralduse seadus