Regulated professions in Estonia

TRANSPORTATION PROFESSIONS (Transport)

Authorised traffic controller Liikluse reguleerija
Examiner of drivers of power-driven vehicles Mootorsõidukijuhi eksamineerija
Driving instructor Mootorsõidukijuhi õpetaja
Inspector of roadworthiness of power-driven vehicles and their trailers Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija
Tram driver Trammijuht
Inspector of the roadworthiness of trolleybuses Trolli tehnonõuetele vastavuse kontrollija
Safety advisor for the transport of dangerous chemicals by road, rail or inland waterway Ohutusnõunik autovedudel, raudteevedudel ja siseveeteede vedudel
Driver of special railway vehicle Eriveeremi juht
Locomotive driver Vedurijuht
Assistant locomotive driver Vedurijuhiabi
Specialist in charge of construction work on railways Raudtee-ehituse eest vastutav spetsialist
Person responsible for railway safety or railway traffic Raudteeohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutav töötaja
Transport manager (public transport) Veokorraldaja (ühistransport)
Transport manager (road transport) Veokorraldaja (autoveod)

MARITIME ACTIVITIES AND RELATED PROFESSIONS (Merendus)

Coastal fisherman Rannakalur

EDUCATION AND TRAINING RELATED PROFESSIONS (Haridus ja koolitus)

Director and counsellor of youth camps and project camps Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja
Teacher Õpetaja

EQUIPMENT WORKS (Seadmetööd)

Electrical
Person performing electrical installation work Elektripaigaldise käidutöid tegev isik
Person performing electrical work Elektritööd tegev isik
Person carrying out audit of the electrical installation Elektripaigaldise auditit tegev isik

Gas
Person performing gas work Gaasitööd tegev isik
Supervisor of the use of gas installation Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja
Person carrying out audit of the gas installation Gaasipaigaldise auditit tegev isik
Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints gas piping and gas vessel Gaasitorustiku ja -anuma püsiliiteid tegev pädev isik

Machinery
Person performing machine work Masinatööd tegev isik
Supervisor of the use of machine Masinatöö kasutamise järelevaataja
Person carrying out audit of machine Masina auditit tegev isik

Pressure equipment
Person performing pressure equipment work Surveseadmetööd tegev isik
Supervisor of the use of pressure equipment Surveseadme kasutamise järelevaataja
Person carrying out audit of the pressure equipment Surveseadme auditit tegev isik
Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints of pressure equipment as well as a non-destructive test of a permanent joint affecting the pressure tolerance of pressure equipment Surveseadme püsiliiteid ja surveseadme survetaluvust mõjutava püsiliite mittepurustavat katset tegev pädev isik

Lifting equipment
Person performing lifting equipment work Tõsteseadmetööd tegev isik
Supervisor of the use of lifting equipment Tõsteseadmetöö kasutamise järelevaataja
Person carrying out audit of lifting equipment Tõsteseadme auditit tegev isik

ARCHITECTS AND CONSTRUCTION RELATED PROFESSIONS (Arhitektuur ja ehitus)

Spacial planner Planeerija

Competent person for certain areas of activity:
Building of construction works subject to building permit requirement Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine
Preparation of building design documentation of construction works subject to building permit requirement Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine NB! Qualified architect can act as a competent person
Performance of owner supervision Omanikujärelevalve tegemine
Issuing of energy performance certificates Energiamärgise andmine
Performance of energy audits Energiaauditi tegemine
Performance of site investigations Ehitusuuringud
Performance of expert assessment of building design documentation Ehitusprojekti ekspertiis
Auditing of construction works Ehitise audit
Maintenance of public roads Avalikult kasutatavate teede korrashoid
Preparation of design documentation concerning traffic arrangements Liikluskorralduse projektide tegemine
Performance of road safety audits Liiklusohutuse audit
Construction and installation of heating appliances that use solid fuel and of chimneys and flue vent connectors Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine

LEGAL PROFESSIONS (Õiguserialad)

Bankruptcy trustee Pankrotihaldur
Patent agent Patendivolinik
Sworn advocate Vandeadvokaat
Sworn translator Vandetõlk

AUDITORS (Audiitorid)

Internal auditor Siseaudiitor
Sworn auditor Vandeaudiitor

SOCIAL CARE AND THERAPY RELATED PROFESSIONS (Sotsiaalhooldus ja teraapia)

Childcarer Lapsehoidja
Person providing rehabilitation services Erihoolekandeteenust osutav isik
Person providing victim support services Ohvriabiteenust osutav isik
Specialist in a rehabilitation team Rehabilitatsioonimeeskonna liige
Substitute home educator Asenduskodu kasvataja

HEALTHCARE PROFESSIONS (Tervishoid)

Assistant pharmacist Farmatseut
Dental practitioner Hambaarst
Doctor Arst
Midwife Ämmaemand
Nurse responsible for general care Õde
Pharmacist Proviisor
Specialist responsible for pest control management/organisation Vastutav spetsialist (kahjuritõrje tegevuse juhtimine/korraldamine)

TOURISM, LEISURE AND SPORTS RELATED PROFESSIONS (Turism, meelelahutus ja sport)

Coach Treener

PROFESSIONS RELATED TO THE HANDLING OF EXPLOSIVES AND PYROTECHNIC ARTICLES (Lõhkematerjalide ja pürotehniliste toodete käitlemine)

Blaster Lõhkaja
Person responsible for organising the handling of explosive substances Lõhkematerjali käitlemise korraldaja
Senior blaster Lõhkemeister
Specialist in charge in a mining enterprise Vastutav spetsialist
Pyrotechnician Pürotehnik
Person responsible for organising the handling of pyrotechnic products Pürotehnilise toote käitlemise korraldaja

ENVIRONMENT RELATED PROFESSIONS (Keskkond)

Leading expert in environmental impact assessment Keskkonnamõju hindamise juhtekspert
Forest surveyor Metsakorraldaja
Hydrogeologist Hüdrogeoloogiliste tööde tegija
Land valuator Maa hindaja
Person performing geodetic works Geodeetiliste tööde tegija
Person performing land readjustment work Maakorraldustööde tegija
Person responsible for handling hazardous waste Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik
Radiation expert Kvalifitseeritud kiirgusekspert

FIRE SAFETY AND SECURITY RELATED PROFESSIONS (Tuleohutus ja turvalisus)

Chimney sweep Korstnapühkija
Guard Valvetöötaja
Person performing work involving open flame Tuletööd tegev isik
Private security agent Turvatöötaja
Specialist in charge of designing, installing and inspecting of fire alarm systems Vastutav spetsialist (tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatsed tulekustutussüsteemid)
Stove-maker Pottsepp
Voluntary rescuer Vabatahtlik päästja

OTHER PROFESSIONS (Muud)

Veterinary surgeon Veterinaararst