Kutsealane tunnustamine

Vaba liikumine on Euroopa Liidu kodanike põhiõigus, s.t. õigust töötada, pakkuda teenuseid või luua oma ettevõte teises Euroopa Liidu või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigis (Island, Norra, Liechtenstein, Šveits).

Tunnustamine ei pruugi olla automaatne

Teises riigis töötamiseks peab päritoluriigi kvalifikatsioon olema tunnustatud ka vastuvõtva riigi poolt. Sageli ei ole kvalifikatsiooni tunnustamine automaatne, kuna haridussüsteemid ja tööturu traditsioonid on riigiti väga erinevad. Siiski on tunnustamise üks põhimõtetest, et kui inimesel on õigus ühes riigis töötada teatud kutsealal, siis peab teine riik tunnustamisel sellega ka arvestama, isegi kui kvalifikatsiooninõuded on riigiti erinevad.

Õigus töötada reguleeritud kutsealal

Euroopas on liikmesriigiti erinevad kutsealad seadustega reguleeritud – riiklikult võib olla kehtestatud teatud hariduse või töökogemuse nõue. Reguleeritud kutse puhul vajab välisriigi kvalifikatsioon enne vaba juurdepääsu tööturule vastuvõtva riigi pädeva organi heakskiitu. Mitte-reguleeritud kutsealade puhul on juurdepääs teise riigi tööturule vaba, ning tööle võtmise otsustab tööandja.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise hõlbustamiseks on Euroopa Liidus vastu võetud direktiiv 2005/36. Arsti, õe, ämmaemanda, proviisori, hambaarsti, loomaarsti ja arhitekti kutseid nimetatakse sektoraalseteks kutseteks ning teisi reguleeritud kutseid üldsüsteemi kutseteks.

Reguleeritud kutsete kohta informatsiooni paremaks pakkumiseks on kõigis riikides loodud kontaktpunktid. Reguleeritud kutse – või ametialal töötamiseks teises riigis tuleb esmalt kontakteeruda vastava riigi kontaktpunktiga, kes annab informatsiooni reguleeritud kutsete, pädevate asutuste, taotlusprotseduuri, vajalike dokumentide jms kohta.

Lisainformatsioon

Kutsealast tunnustamist Eestis koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium. Eestis reguleerib üldsüsteemi kutsealade tunnustamist välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus ja sektoraalsete kutsealade tunnustamist valdkondlikud seadused (tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravimiseadus, veterinaarkorralduse seadus, ehitusseadustik).

Informatsiooni Eestis reguleeritud kutsealade, pädevate asutuste, taotlemise korra jms kohta annab Eesti ENIC/NARIC Keskus. Pädeva organi nõudmisel hindab Eesti ENIC/NARIC Keskus ka välisriigi haridust tõendava dokumendi vastavust Eesti haridustasemele.

Kutsealase tunnustuse taotleja pöördub otse pädeva organi poole, kes võrdleb seadusega sätestatud korras taotleja kutsekvalifikatsiooni Eestis reguleeritud ametikohal töötamiseks nõutava kutsekvalifikatsiooniga ning langetab otsuse selle kohta, kas antud kvalifikatsioon vastab ametikoha nõuetele Eestis.