Pädevad asutused

Eesti Advokatuur
Rävala pst 3
10143 Tallinn
Tel: (+372) 662 0665
Faks: (+372) 662 0677
advokatuur@advokatuur.ee
http://www.advokatuur.ee

Vandeadvokaat/ Sworn AdvocateAdvokatuuriseadus

Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 5a
15192 Tallinn
Tel: (+372)  735 0399
kutse@entk.ee
http://www.entk.ee

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja/ Director and counsellor of youth camps and project campsNoorsootöö seadus

Haridus- ja Teadusministeerium
Täienduskoolituse ja õpetajahariduse büroo
Munga 18
50088 Tartu
Tel: (+372) 735 4016
Fax: (+372) 730 1080
annike.soodla@hm.ee
http://www.hm.ee

Õpetaja/ Teacher  – Koolieelse lasteasutuse seadus, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Kutseõppeasutuse seadus

Justiitsministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 620 8100
Faks: (+372) 620 8109
info@just.ee
http://www.just.ee

Pankrotihaldur/ Bankruptcy trusteePankrotiseadus

Patendivolinik/ Patent agentPatendivoliniku seadus

Vandetõlk/ Sworn TranslatorVandetõlgi seadus

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Tel: (+372) 680 7438
Faks: (+372) 680 7427
info@keskkonnaamet.ee
http://www.keskkonnaamet.ee

Kvalifitseeritud kiirgusekspert/ Radiation expertKiirgusseadus

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik/ Person responsible for handling hazardous wasteJäätmeseadus

Keskkonnaministeerium
Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Tel: (+372) 626 2802
Faks: (+372) 626 2801
keskkonnaministeerium@envir.ee
http://www.envir.ee

Keskkonnamõju hindamise juhtekspert/ Leading expert in environmental impact assessmentKeskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Hüdrogeoloogiliste tööde tegija/ HydrogeologistVeeseadus

Metsakorraldaja/ Forest surveyorMetsaseadus

Maa-amet
Mustamäe tee 51
10621 Tallinn
Tel: (+372) 665 0600
Faks: (+372) 665 0604
maaamet@maaamet.ee
http://www.maaamet.ee

Maakorraldustööde tegija/ Person performing land readjustment workMaakatastriseadus

Maa hindaja/ Land valuatorMaa hindamise seadus

Geodeetiliste tööde tegija/ Person performing geodetic worksRuumiandmete seadus

Maaeluministeerium
Lai tn 39/41
15056 Tallinn
Tel: (+372) 625 6101
Faks: (+372) 625 6200
pm@agri.ee
http://www.agri.ee

Rannakalur/ Coastal fishermanKalapüügiseadus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 625 6342
Faks: (+372) 631 3660
info@mkm.ee
http://www.mkm.ee

Veokorraldaja (ühistransport)/ Transport manager (public transport)Ühistranspordiseadus

Veokorraldaja (autoveod)/ Transport manager (road transport)Autoveoseadus

Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn
Tel: (+372) 612 3300
ppa@politsei.ee
http://www.politsei.ee

Turvatöötaja/ Private security agent ; Valvetöötaja/ GuardTurvaseadus

Päästeamet
Raua 2
10124 Tallinn
Tel: (+372) 628 2000
Faks: (+372) 628 2099
rescue@rescue.ee
http://www.rescue.ee

Korstnapühkija/ Chimney sweep; Pottsepp/ Stove-maker; Tuletööd tegev isik/ Person performing work involving open flame; Vastutav spetsialist (tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatsed tulekustutussüsteemid)/ Specialist in charge of fire alarm systemsTuleohutuse seadus

Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise ja paigaldamise pädev isik/ Competent person in construction and installation of heating appliances that use solid fuel and of chimneys and flue vent connectorsEhitusseadustik

Vabatahtlik päästja/ Voluntary rescuerPäästeseadus

Põllumajandus- ja Toiduamet
Väike-Paala 3
11415 Tallinn
Tel: (+372) 605 1710
pta@pta.agri.ee
https://pta.agri.ee

Veterinaararst/ Veterinary surgeonVeterinaarkorralduse seadus

Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 611 3558
Faks: (+372) 611 3664
info@fin.ee
http://www.fin.ee

Siseaudiitor/ Internal auditor; Vandeaudiitor/ Sworn AuditorAudiitortegevuse seadus

Planeerija/ Spatial plannerPlaneerimisseadus

Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
15092 Tallinn
Tel: (+372) 612 1360
Faks: (+372) 640 8155
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist/ Specialist in a rehabilitation team; Erihoolekandeteenust osutav isik/ Person providing rehabilitation servicesSotsiaalhoolekande seadus

Ohvriabiteenust osutav isik/ Person providing victim support servicesOhvriabi seadus

Sotsiaalministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Tel: (+372) 626 9301
Faks: (+372) 699 2209
info@sm.ee
http://www.sm.ee

Asenduskodu kasvataja/ Substitute home educator; Lapsehoidja/ ChildcarerSotsiaalhoolekande seadus

Vastutav spetsialist (kahjuritõrje)/ Responsible specialist (pest control) – Biotsiidiseadus

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
Sõjakooli 10
11316 Tallinn
Liisa Roos
Tel: (+372) 603 1561
liisa@spordiinfo.ee

Treener/ CoachSpordiseadus

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Endla 10a
10142 Tallinn
Tel: (+372) 667 2000
Faks: (+372) 667 2001
info@ttja.ee
http://www.ttja.ee

Ohutusnõunik/ Safety advisorKemikaaliseadus

Pädev isik järgmistel tegevusaladel: Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine/ Construction works subject to building permit requirement; Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine/ Preparation of building design documentation of construction works subject to building permit requirement; Omanikujärelevalve tegemine/ Performance of owner supervision; Energiamärgise andmine/ Issuing of energy performance certificates; Energiaauditi tegemine/ Performance of energy audits; Ehitusuuringud/ Performance of site investigations; Ehitusprojekti ekspertiis/ Performance of expert assessment of building design documentation; Ehitise audit/ Auditing of construction worksEhitusseadustik

Vedurijuht/ Locomotive driver; Vedurijuhiabi/ Assistant locomotive driver; Eriveeremi juht/ Driver of special railway vehicleRaudteeseadus

Lõhkaja/ Blaster; Lõhkemeister/ Senior blaster; Lõhkematerjali käitlemise korraldaja/ Person responsible for organising the handling of explosive substances; Pürotehnilise toote käitlemise korraldaja/ Person responsible for organising the handling of pyrotechnic products; Pürotehnik/ PyrotechnicianLõhkematerjaliseadus

Vastutav spetsialist/ Specialist in charge in a mining enterpriseKaevandamisseadus

Elektripaigaldise käidutöid tegev isik/ Person performing electrical installation work; Elektritööd tegev isik/ Person performing electrical work; Elektripaigaldise auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the electrical installation; Tõsteseadmetööd tegev isik/ Person performing lifting equipment work; Tõsteseadmetöö kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of lifting equipment; Tõsteseadme auditit tegev isik/ Person carrying out audit of lifting equipment; Gaasitööd tegev isik/ Person performing gas work; Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of gas installation; Gaasipaigaldise auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the gas installation; Gaasitorustiku ja -anuma püsiliiteid tegev pädev isik/ Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints gas piping and gas vessel; Surveseadmetööd tegev isik/ Person performing pressure equipment work; Surveseadme kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of pressure equipment; Surveseadme auditit tegev isik/ Person carrying out audit of the pressure equipment; Surveseadme püsiliiteid ja surveseadme survetaluvust mõjutava püsiliite mittepurustavat katset tegev pädev isik/ Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints of pressure equipment as well as a non-destructive test of a permanent joint affecting the pressure tolerance of pressure equipment; Masinatööd tegev isik/ Person performing machine work; Masinatöö kasutamise järelevaataja/ Supervisor of the use of machine; Masina auditit tegev isik/ Person carrying out audit of machineSeadme ohutuse seadus

Terviseamet
Tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
Liina Saar
Tel: (+372) 650 9858
liina.saar@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee

Arst/ Doctor; Hambaarst/ Dental practitioner; Õde/ Nurse responsible for general care; Ämmaemand/ MidwifeTervishoiuteenuste korraldamise seadus

Farmatseut/ Assistant pharmacist; Proviisor/ PharmacistRavimiseadus

Terviseamet
Kemikaaliohutuse osakond
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
Tel: (+372) 7943 554
riina.lahne@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

Vastutav spetsialist (kahjuritõrje tegevuse juhtimine/korraldamine)/ Responsible specialist (pest control management/organisation)Biotsiidiseadus

Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn
Tel: (+372) 620 1200
info@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee

Liikluse reguleerija/ Authorised traffic controller; Mootorsõidukijuhi õpetaja/ Driving instructor; Mootorsõidukijuhi eksamineerija/ Examiner of drivers of power-driven vehicles; Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija/ Inspector of roadworthiness of power-driven vehicles and their trailers; Trolli tehnonõuetele vastavuse kontrollija/ Inspector of the roadworthiness of trolleybuses; Trammijuht/ Tram driverLiiklusseadus

Ohutusnõunik autovedudel ja siseveeteede vedudel/ Safety advisor for the transport of dangerous chemicals by road or inland waterwayKemikaaliseadus

Pädev isik teede ehituse valdkonnas ja liiklusohutuse auditi tegevusalal/ Competent person in the field of road building and in the area of activity of road safety auditsEhitusseadustik