Reguleeritud haridus

Üldiselt on Eestis konkreetsele kutse-, eri- või ametialasele tegevusele suunatud haridus reguleeritud, seda eeskätt sektoraalsete tervishoiu kutsealade ja farmatseutide puhul. Teised tervishoiutöötajad ja kliinilised spetsialistid nagu füsioterapeudid, optometristid, logopeedid ja radioloogiatehnikud, saavad oma erialase ettevalmistuse kõrgharidustaseme õppes, mille õppekavad vastavad Kutsekojas kinnitatud kutsestandarditele. Vastavalt kutseseadusele peab nii kutseõppe kui kõrgharidustaseme õppe õppekava vastama kutseala kutsestandardile, kui selle kutsetegevuse kohta on Kutsekoja poolt kinnitatud kutsestandard.

Abi saamiseks võib pöörduda:

  • Haridus- ja Teadusministeerium: Tiia Raudma (kõrghariduse osakond), tiia.raudma@hm.ee, tel 564 99163
  • Eesti ENIC/NARIC Keskus: Margit Brückel, margit.bruckel@harno.ee, tel 697 9216