Eestis reguleeritud kutsed

TRANSPORT (Transportation professions)

Liikluse reguleerija Authorised traffic controller
Mootorsõidukijuhi eksamineerija Examiner of drivers of power-driven vehicles
Mootorsõidukijuhi õpetaja Driving instructor
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija Inspector of roadworthiness of power-driven vehicles and their trailers
Ohutusnõunik autovedudel ja siseveeteede vedudel Safety advisor for the transport of dangerous chemicals by road or inland waterway
Trammijuht Tram driver
Trolli tehnonõuetele vastavuse kontrollija Inspector of the roadworthiness of trolleybuses
Eriveeremi juht Driver of special railway vehicle
Vedurijuht Locomotive driver
Vedurijuhi abi Assistant locomotive driver
Raudtee-ehituse eest vastutav spetsialist Specialist in charge of construction work on railways
Raudteeohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutav töötaja
Person responsible for railway safety or railway traffic
Veokorraldaja (ühistransport) Transport manager (public transport)
Veokorraldaja (autoveod) Transport manager (road transport)

MERENDUS (Maritime activities and related professions)

Rannakalur Coastal fisherman

HARIDUS JA KOOLITUS (Education and Training related professions)

Õpetaja Teacher
Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja Directors and counsellors of youth camps and project camps

SEADMETÖÖD (Equipment works)

Elektritööd
Elektripaigaldise käidutöid tegev isik Person performing electrical installation work
Elektritööd tegev isik Person performing electrical work
Elektripaigaldise auditit tegev isik Person carrying out audit of the electrical installation

Gaasitööd
Gaasitööd tegev isik Person performing gas work
Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja Supervisor of the use of gas installation
Gaasipaigaldise auditit tegev isik Person carrying out audit of the gas installation
Gaasitorustiku ja -anuma püsiliiteid tegev pädev isik Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints gas piping and gas vessel

Masinatööd
Masinatööd tegev isik Person performing machine work
Masinatöö kasutamise järelevaataja Supervisor of the use of machine
Masina auditit tegev isik Person carrying out audit of machine

Surveseadmetööd
Surveseadmetööd tegev isik Person performing pressure equipment work
Surveseadme kasutamise järelevaataja Supervisor of the use of pressure equipment
Surveseadme auditit tegev isik Person carrying out audit of the pressure equipment
Surveseadme püsiliiteid ja surveseadme survetaluvust mõjutava püsiliite mittepurustavat katset tegev pädev isik Competent person carrying out a non-destructive test of the permanent joints of pressure equipment as well as a non-destructive test of a permanent joint affecting the pressure tolerance of pressure equipment

Tõsteseadmetööd
Tõsteseadmetööd tegev isik Person performing lifting equipment work
Tõsteseadmetöö kasutamise järelevaataja Supervisor of the use of lifting equipment
Tõsteseadme auditit tegev isik Person carrying out audit of lifting equipment

ARHITEKTUUR JA EHITUS (Architects and construction related professions)

Planeerija Spatial planner

Pädev isik järgmistel tegevusaladel:
Avalikult kasutatavate teede korrashoid Maintenance of public roads
Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine Construction works subject to building permit requirement
Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine Preparation of building design documentation of construction works subject to building permit requirement NB! Selle ala „pädev isik“ peab omama arhitekti kvalifikatsiooni
Omanikujärelevalve tegemine Performance of owner supervision
Energiamärgise andmine Issuing of energy performance certificates
Energiaauditi tegemine Performance of energy audits
Ehitusuuringud Performance of site investigations
Ehitusprojekti ekspertiis Performance of expert assessment of building design documentation
Ehitise audit Auditing of construction works
Liiklusohutuse audit Performance of road safety audits
Liikluskorralduse projektide tegemine Preparation of design documentation concerning traffic arrangements
Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine Construction and installation of heating appliances that use solid fuel and of chimneys and flue vent connectors

ÕIGUSERIALAD (Legal professions)

Pankrotihaldur Bankruptcy trustee
Patendivolinik Patent agent
Vandeadvokaat Sworn advocate
Vandetõlk Sworn translator

AUDIITORID (Auditors)

Siseaudiitor Internal auditor
Vandeaudiitor Sworn auditor

SOTSIAALHOOLDUS JA TERAAPIA (Social care and therapy related professions)

Asenduskodu kasvataja Substitute home educator
Erihoolekandeteenust osutav isik Person providing rehabilitation services
Lapsehoidja Childcarer
Ohvriabiteenust osutav isik Person providing victim support services
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist Specialist in a rehabilitation team

TERVISHOID (Healthcare professions)

Arst Doctor
Farmatseut Assistant pharmacist
Hambaarst Dental practitioner
Proviisor Pharmacist
Kahjuritõrje tegevuse juhtimise ja korraldamise vastutav spetsialist Specialist responsible for pest control management and organisation
Õde Nurse responsible for general care
Ämmaemand Midwife

TURISM, MEELELAHUTUS JA SPORT (Tourism, leisure and sports related professions)

Treener Coach

LÕHKEMATERJALIDE JA PÜROTEHNILISTE TOODETE KÄITLEMISEGA SEOTUD KUTSED (Professions related to the handling of explosives and pyrotechnic articles)

Lõhkaja Blaster
Lõhkematerjali käitlemise korraldaja Person responsible for organising the handling of explosive substances
Lõhkemeister Senior blaster
Vastutav spetsialist Specialist in charge in a mining enterprise
Pürotehnik Pyrotechnician
Pürotehnilise toote käitlemise korraldaja Person responsible for organising the handling of pyrotechnic products

KESKKOND (Environment related professions)

Geodeetiliste tööde tegija Person performing geodetic works
Hüdrogeoloogiliste tööde tegija Hydrogeologist
Keskkonnamõju hindamise juhtekspert Leading expert in environmental impact assessment
Kvalifitseeritud kiirgusekspert Radiation expert
Maa hindaja Land valuator
Maakorraldustööde tegija Person performing land readjustment work
Metsakorraldaja Forest surveyor
Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik Person responsible for handling hazardous waste

TULEOHUTUS JA TURVALISUS (Fire safety and security related professions)

Korstnapühkija Chimney sweep
Pottsepp Stove-maker
Tuletööd tegev isik Person performing work involving open flame
Turvatöötaja Private security agent
Vabatahtlik päästja Voluntary rescuer
Valvetöötaja Guard
Vastutav spetsialist (tulekahjusignalisatsiooni- ja automaatsed tulekustutussüsteemid) Specialist in charge of designing, installing and inspecting of fire alarm systems

MUUD (Other professions)

Veterinaararst Veterinary surgeon