Tunnustamise taotlemine

Igaühel, kes tuleb Eestisse, et töötada reguleeritud kutsealal, tuleb pöörduda vastava valdkonna kutsealast tegevust tunnustava pädeva asutuse poole. Pädeva asutuse ülesanne on võrrelda taotleja kutsekvalifikatsiooni Eestis reguleeritud ametikohal töötamiseks nõutava kutsekvalifikatsiooniga ning otsustada, kas taotlejal on õigus töötada sellel ametikohal Eestis.

Järgnev informatsioon puudutab üldsüsteemi kutseid. Sektoraalsete kutsete (arst, õde, ämmaemand, hambaarst, arhitekt, loomaarst, proviisor) puhul kontakteeruge otse vastava pädeva asutusega.

Taotleja esitab pädevale organile avalduse koos järgmiste dokumentidega:

  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
  • riigilõivu tasumist tõendava kviitungi koopia;
  • välisriigis omandatud kutskvalifikatsiooni tõendav dokumendi (diplom, tunnistus, sertifikaat, pädevuskinnitus) või selle kinnitatud ärakiri;
  • lisadokumendid pädeva asutuse nõudel, milleks võivad olla: tõendid nõutavas mahus praktika või töökogemuse kohta; tõend praktiseerimisõiguse kohta antud erialal koduriigis; tõend tervisliku seisundi kohta vm.

Vajaduse korral on pädeval organil õigus taotlejalt nõuda võõrkeelsete dokumentide tõlkeid.

Pädev asutus võtab tunnustamisotsuse vastu nelja kuu jooksul avalduse ja kõigi nõutud dokumentide esitamisest alates. Otsus vormistatakse kirjalikult haldusaktina, kus põhjendatakse otsust ning selgitatakse vaidlustamise korda. Tunnustamisotsus võib tähendada:

  • õigust töötada reguleeritud ametikohal, kui kutse on reguleeritud ka vastavas välisriigis, ning õppekavade sisu ei erine üksteisest olulisel määral;
  • õigust töötada reguleeritud ametikohal pärast lisanõudmiste täitmist, kui õppekava erineb olulisel määral kas sisu või kestuse poolest. Sellisel juhul peab taotleja näitama, et omab nõuatavas mahus töökogemust, et korvata õppekava puudujäägid; või sooritama sobivustesti või läbima kohanemisperioodi. Pärast tingimuste täitmist omab taotleja juurdepääsu soovitud kutsele;
  • õigust töötada reguleeritud ametikohal ei ole. Taotleja ei oma erialast ettevalmistust soovitud valdkonnas, või on õpe toimunud tasemel, mis ei võimalda kompensatsioonimehhanismide rakendamist.

Taotlejal on õigus pöörduda otsuse vaidlustamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kui koordineeriva asutuse või halduskohtu poole.