ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakonverents Kopenhaagenis

25.-27. juunil Kopenhaagenis aset leidnud ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakonverents toimus juba 24. korda. Konverentsil osalesid Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, välisriigi kvalifikatsioonide hindajad Marina Klementjeva ja Riin Kirt ning keskuse infospetsialist Margit Brückel.

Esimese konverentsipäeva peateemaks olid ühiskondlikud muutused seoses andmemajandusega. Käsitleti neljanda tööstusrevolutsiooni (nn asjade internet) mõju haridusele ja õpikäsitlusele ning seeläbi ka kvalifikatsioonide tunnustamisele. Samuti uuriti, millist mõju avaldab asjade internet töökohtade automatiseerimisele ning töötajatele. Ettekannetele järgesid haridusvaldkonna erinevaid aspekte puudutavad töötoad nagu arengud Groningeni deklaratsiooni võrgustikus  (digitaalse haridusteabe jagamine haridusmobiilsuse edendamiseks), kvalifikatsioonide hindamise menetluse digitaliseerimine ning mitteformaalsete õpingute hindamine. Päev jätkus tunnustamispraktikat toetavate töötubadega, mille käigus sai muuhulgas ülevaate võltsitud haridusdokumentide tuvastamise käsiraamatu kavandist, olulistest erinevustest Põhjamaade tunnustamispraktikas ning koostöövõrgustiku tegevusest Bologna-eelsete kvalifikatsioonide tunnustamisel.

Konverentsi teisel päeval keskenduti tunnustamisalasele tegevusele rahvusvahelisel areenil. Siin koondus põhitähelepanu puuduvate või puudulike haridusdokumentidega pagulaste kvalifikatsioonide hindamise problemaatikale. Osalejad said teavet Lissaboni konventsiooni pagulasi puudutavast lisadokumendist ja ENIC/NARIC keskuste praktikatest pagulaste kvalifikatsioonide hindamisel. Euroopa Komisjoni esindaja tutvustas institutsiooni tegevusi pagulaste varasemate õpingute hindamisel ja algatusi pagulaste lõimimisel hariduse ja keeleõppe kaudu. Esitleti mitut pagulastega seotud pilootprojekti, mille käigus väljatöötatud vahendeid saaksid teised riigid vastavalt oma vajadustele kohandada.

Rahvusvahelises plaanis tutvustati ekspertgrupi tööd ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni kavandiga. Regioonidevahelise koostöö plokis jagati informatsiooni  Araabia ja Vahemeremaade regiooni olukorrast välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamises.

Koostöövõrkude aastakonverentsil valiti ka ENIC võrgustiku büroo (ENIC Buraeu) ja NARIC võrgustiku nõuandva kogu (NARIC Advisory Board) liikmed perioodiks 2017-2019. ENIC büroo presidendiks valiti Stig Arne Skjerven Norrast ja asepresidentideks Lucie Trojanová Tšehhi Vabariigist ning Rafael Michael Nevarez USAst. NARICu nõuandva kogu liikmed järgmisel kahel aastal on Chiara Finocchietti Itaaliast, Jenneke Lokhoff Hollandist ning Kostadin Tonev Bulgaariast.

Lisaks aastakonverentsile toimusid Euroopa Komisjoni projektide FRAUDOC, ISOBAQ ja SCAN-D2 ning projekti FRAUDOC osalejatele õppevisiit Taani ENIC/NARIC keskusesse. Nendes projektides osaleb ka Eesti ENIC/NARIC keskus.

Baltimaade ENIC/NARIC keskuste kohtumine Leedus

Keskuste iga-aastane kohtumine toimus 6.-7. märtsini Vilniuses, kus jagati haridusteemalist infot ja kogemusi välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ning tunnustamise osas.

Haridusuudiseid oli seekord enim Leedu kolleegidel. Leedus võeti 2016. aastal vastu uus kõrghariduse ja teaduse seadus, mis tõi Leedu kõrgharidussüsteemi 1-aastased magistriõppe õppekavad ärijuhtimises ja õigusteaduses. Õppekavade täitmisel antavad kraadid on MBA ja LL.M. ning mõlemad annavad õiguse õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Keskused andsid ülevaate kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide kriteeriumidest ja riikide praktikast juurdepääsukvalifikatsioonide hindamisel ja tunnustamisel.

Riikide kokkuvõttest pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamisest selgus, et enim kogemusi selles vallas on Leedul, kes sai 2016. aastal konfliktipiirkondadest hindamiseks 17 taotlust. Enamikel taotlejatest olid vähemalt osalised dokumendid, menetluse käigus tuli ilmsiks ka kaks võltsingut. Eesti ENIC/NARIC keskus on hinnanud nelja konfliktipiirkonnast pärit isiku kvalifikatsioone ning Läti on tegelenud vaid ühe juhtumiga.

Kohtumise oodatuim osa on kogemuste vahetamine seoses huvitavate juhtumitega kvalifikatsioonide hindamisel. Nagu varasematel aastatel, esitleti ka seekord mitmeid haridusdokumentide võltsinguid Venemaalt ja Ukrainast. Lisaks arutleti, mis tasemel tunnustada 5 või 6-aastase nominaalkestusega arstiõppe läbimisel antavat Bachelor of Medicine and Surgery kraadi ning kas ja kuidas tunnustada ebaselge õigusliku staatusega Bangladeshi kõrgkoolide poolt väljaantud kvalifikatsioone.

Baltimaade ENIC/NARIC keskused osalevad mitmetel missioonidel ja õppevisiitidel. Läti ENIC/NARIC keskus andis ülevaate nende õppevisiidist Indiasse, mis andis värsket teavet India kõrgkoolide akrediteerimisest ja India seisukohtadest välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamisel. Twinning projekti raames osalesid Eesti ja Läti ENIC/NARIC keskuste juhatajad Aserbaidžaani kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi arendamise nõustamisel. Projekti käigus hinnati tunnustamise hetkeolukorda, tehti ettepanekuid ja jagati Euroopa kogemusi. Rahvusvahelises plaanis anti ülevaade UNESCO ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee tegevusest.

Euroopa Komisjoni FRAUDOC projektikoosolek Tallinnas

15.-17. veebruaril võttis Eesti ENIC/NARIC keskus vastu FRAUDOC projekti partnerid. Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist rahastatud projekt FRAUDOC on pühendatud võltsingute ja pettuste problemaatikale välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise valdkonnas.

FRAUDOC konsortsiumi kuuluvad Eesti, Itaalia, Portugali, Rootsi, Taani ning Belgia Flandria piirkonna NARIC keskused. Kolmepäevase ürituse raames toimusid projekti konsortsiumi teine koosolek ning  õppevisiit Eesti ENIC/NARIC keskusesse. Keskuse juhataja Gunnar Vaht ja välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva tutvustasid keskuse tööd ning viisid läbi koolituse Venemaa ja endise NSV Liidu riikide haridusdokumentide võltsingutest ja diplomiveskitest.

Projekti konsortsiumi koosoleku tulemusena valmisid diplomiveskite ja haridusdokumentide võltsingute tuvastamise käsiraamatute kavandid. Käsiraamatud ilmuvad käesoleva aasta lõpus. ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakonverentsil Kopenhaagenis viivad projektis osalejad läbi kaks diplomiveskite ja võltsingute teemalist koolitust. Kopenhaagenis toimub ka järgmine projekti koosolek ja õppevisiit Taani ENIC/NARIC keskusesse.

Print

Valmis ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni kavand

Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht osales 13.-15. veebruaril Pariisis ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee koosolekul. Komitee kolmandal kohtumisel koostati konventsiooni kavand.

Aastatel 1974-1983 võeti vastu nn esimese põlvkonna kuus regionaalset tunnustamisalast konventsiooni. Alates 1997 on alustatud uute regionaalsete konventsioonide väljatöötamist, kuid kaasaja kõrgharidus on muutunud mobiilseks just erinevate regioonide vahel. Tänapäeva trendid kõrghariduses nagu kõrghariduses osalejate osakaalu suurenemine, kõrghariduse rahvusvahelistumine, elukestev õpe ja paindlikud õppimisvõimalused, on tinginud vajaduse ülemaailmse normatiivse dokumendi järele, mis loob silla olemasolevate regionaalsete konventsioonide vahel. Konventsiooniga ühtlustatakse akadeemilise tunnustamise alane terminoloogia ning lepitakse kokku ühtsetes kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise põhimõtetes ja protseduuris.

Komitee liikUNESCO_Third_drafting_committee_meetingmed Natasha Sawh (Kanada) ja Stig Arne Skjerven (Norra) räägivad lähemalt ülemaailmse konventsiooni vajadusest intervjuus, mis ilmus UNESCO portaalis.

NARIC võrgustiku aastakoosolek Brüsselis

1. detsembril toimus Brüsselis NARIC koostöövõrgustiku aastakonverents, kus osalesid Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht ja välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva.

Aastakonverentsil andis Euroopa Komisjon ülevaate hiljutustest arengutest, mis ühel või teisel viisil on seotud akadeemilise tunnustamisega. Esmalt tutvustas Euroopa Komisjon ettepanekut uueks Europassi ja Europassi diplomilisa raamistikuks, mille eesmärgiks on Europassi muutmine senisest dokumendipõhisest vahendist teenusepõhiseks platvormiks.

Teine teemadering oli soetud kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide tunnustamisega. Selles blokis tutvustas Euroopa Komisjon, millised võiksid olla võimalikud vahendid pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamiseks ning anti ülevaade nn sinise kaardi direktiivi kaasajastamisest. Lisaks tutvustati uusi regionaalseid koostööprojekte, millest üks hõlmab Vahemere-piirkonda ning teine Ladina-Ameerika riike.

Kolmandas blokis leidsid käsitlemist  Euroopa Komisjoni projektid akadeemilise tunnustamise valdkonnas. Akadeemilise tunnustamise infokeskused osalevad mitmetes Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi raames asetleidvates projektides, millest projekti koordinaatorid andsid lühiülevaate. Eesti ENIC/NARIC keskus osaleb aastatel 2016-2017 kolmes projektis, milleks on FRAUDOC: Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators, ISOBAQ (Information System On pre-Bologna Academic Qualifications) ja SCAN-D2 (Samples and Copies of Academic National Diplomas 2).

Lisaks aastakonverentsile toimus Brüsselis ka projekti FRAUDOC kohtumine ja projekti osalejate õppevisiit Belgia Flandria piirkonna NARIC keskusesse. Õppevisiidi raames tutvustasid Flandria kolleegid regiooni haridusvaldkonna uudiseid ning näitasid oma igapäevast tööd välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise alal. Erilist tähelepanu pööratakse võitlusele diplomiveskite ja võltsitud dokumentide vastu, mis on ka FRAUDOC projekti põhiteemaks. Järgmine FRAUDOC projekti õppevisiit toimub 2017. aasta veebruaris Eesti ENIC/NARIC keskuses Tallinnas.

Print

Eesti ekspert aitab arendada Aserbaidžaani välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi

Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht osales koos Läti eksperdiga 17.-21. oktoobril Aserbaidžaani välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi hindamisel.

Eksperdid viibisid Bakuus Twinning projekti raames, mille eesmärgiks on parendada Aserbaidžaani kõrgharidussüsteemi ning viia see vastavusse Euroopa kõrgharidusruumi nõuete ja standarditega. Missiooni käigus tutvuti Aserbaidžaanis kehtivate praktikate ja tulevikuplaanidega akadeemilise tunnustamise valdkonnas. Selleks külastati Aserbaidžaani akrediteerimise ja nostrifitseerimise keskust (ANO) ning kahte kõrgkooli – Bakuu Riiklikku Ülikooli ja Aserbaidžaani Riiklikku Nafta ja Tööstuse Ülikooli.

Aserbaidžaani akrediteerimise ja nostrifitseerimise keskuses saadi ülevaade selle funktsioonidest, protseduuridest, kvalifikatsioonide hindamise kriteeriumidest ning valdkonda reguleerivatest  õigusaktidest. Kvalifikatsioonide hindamisel on ANO rolliks dokumentide vastuvõtmine, välisriigi kõrgkooli ja läbitud õppekava akrediteeringu kontrollimine ning vajadusel taotluse esitaja intervjueerimine. Kvalifikatsiooni sisuline hindamine õppekavade võrdlemiseks toimub kõrgkoolides, kus töötavad selleks vastavad komisjonid.

Visiidi tulemusel koostati raport, milles muuhulgas tehti ettepanekud tunnustamise süsteemi arendamiseks. Ekspertide ettepaneku kohaselt tuleks välisriigi kvalifikatsioonide hindamisel enam lähtuda Lissaboni konventsiooni ja selle lisadokumentides kehtestatud kriteeriumidest nagu õpiväljundid, kvalifikatsiooniraamistiku tase ja kvalifikatsiooniomaniku formaalsed õigused. Teiseks arengukohaks on muuta kvalifikatsioonide hindamise protseduur ja kriteeriumid läbipaistvamaks.

Valmis Põhja-ja Baltimaade vastuvõtu juhend

Põhja- ja Baltimaade ENIC/NARIC keskustel on valminud kõrgkoolide vastuvõtuspetsialistidele suunatud Põhja-ja Baltimaade vastuvõtu juhend (The Nordic-Baltic Admission Manual), mille leiab leheküljelt http://www.nordbalt.org.

Juhend on abimaterjaliks üliõpilaskandidaatide vastuvõtul ja kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamisel ning aitab kaasa sellele, et Põhja-Balti regiooni kvalifikatsioonid oleksid tunnustatud automaatsemalt ja ladusamalt. Projekti aluseks on töö nn rajaleidja rühmas, kes soovitas regionaalset koostööd kui olulist sammu automaatse tunnustamise süsteemi loomise suunas Euroopas.

Põhja- ja Baltimaade keskused edastavad nüüd informatsiooni oma riigi kõrgkoolide vastuvõtuspetsialistidele. Juhend, mis sisaldab teavet Põhja- ja Baltimaade haridussüsteemide, kraadide, kvalifikatsiooniraamistiku tasemete, õpiväljundite, õppekava mahu, regiooni kvalifikatsioonide võrdluse kohta, on vajalik ka ENIC/NARIC keskustele teistes riikides.

Eesti ekspert valiti UNESCO töörühma ülemaailmset konventsiooni välja töötama

UNESCO kõrgetasemelisse töörühma, mis hakkab koostama ülemaailmset kõrghariduse vastastikuse tunnustamise konventsiooni, valiti üheks rahvusvaheliseks eksperdiks Gunnar Vaht.

Gunnar Vaht on sihtasutuse Archimedes akadeemilise tunnustamise agentuuri juhataja. Ta on juhtinud akadeemilise tunnustamise protsessi Eestis alates 1990. aastate lõpust. Vaht´i kandidatuuri esitas UNESCO-le Haridus- ja Teadusministeerium.

„Eesti eksperdi kaasamine UNESCO töörühma näitab, et Eestis tehtavat tööd diplomite akadeemilise tunnustamise alal hinnatakse maailmas kõrgelt,“ märkis Heli Aru, kes on haridus- ja teadusnõunik Eesti alalises esinduses OECD ja UNESCO juures.

23 riigi esindajatest koosnev töörühm koguneb esimest korda 11.-12. mail UNESCO peakorteris Pariisis. Ülemaailmse kõrghariduse vastastikuse tunnustamise konventsiooni esialgne kava peab valmima järgmise aasta juuniks, edasised sammud otsustatakse UNESCO 39. konverentsil 2017. aasta sügisel.

Vajaduse sedalaadi ülemaailmse normatiivse dokumendi järele tingib globaliseerumine koos üha rahvusvahelisemaks muutuva kõrgharidusega. Loodav konventsioon puudutab 2,5 miljonit tudengit, kes õpivad väljaspool oma koduriiki ning lähematel aastatel on oodata selle arvu suurenemist.

unesco-296x300Ülemaailmne konventsioon loob silla seniste regionaalsete konventsioonide vahele. Eesmärk on soodustada kõrghariduses rahvusvahelist koostööd, mobiilsust, elukestvat õpet ja demokraatiat. Konventsiooniga luuakse kvalifikatsioonide tunnustamisega seotud märksõnade ja põhimõtete kogu, mis aitab võrrelda erinevate riikide ja regioonide kvalifikatsiooniraamistikke ja kvaliteedi tagamise kriteeriume.

Taustainfo

  • Kvalifikatsioonide tunnustamine on protsess, mille tulemusena antakse välisriigi haridusdokumendi omanikule õigus juurdepääsuks õpingutele järgmisel haridustasemel või kõrghariduse järgmisel astmel. Kvalifikatsioonide tunnustamine Eestis.
  • Põhjalikum info ülemaailmse konventsiooni koostamisest UNESCO veebilehel.
  • Kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumine on Eesti jaoks riiklik eesmärk ja riigi konkurentsivõime nurgakivi. Viimastel aastatel on välisüliõpilaste ja -teadlaste arv suurenenud, Eestis õpib alaliselt ligi 3500 välisüliõpilast ning töötab üle 400 välisteadlase. Järgnevate aastate eesmärk on suurendada neid arvusid veel.

Allikas: Haridus- ja teadusministeerium

ASEM tunnustamise töörühma koosolek Tallinnas

14.-15. aprillil toimus Tallinnas neljas ASEM tunnustamise töörühma koosolek, ametliku nimetusega The 4th Working Group Meeting for Implementation ASEM Recognition Bridging Declaration.

Koosolekul osales 11 esindajat kaheksast riigist: Hiinast, Eestist, Lätist, Leedust, Malaisiast, Filipiinidelt, Rumeeniast ja Ühendkuningriigist. Koosolekul osalesid esmakordselt Filipiinide ja Rumeenia esindajad.

Koosoleku avas Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidak, kes rõhutas oma sõnavõtus välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamise tähtsust globaliseeruvas maailmas.

Koosolek algas ülevaatega tunnustamisalases tegevuses Euroopa ja Aasia regioonis 2015. aastal. Euroopas olid olulisemateks tegevusteks Lissaboni tunnustamise konventsiooni ühiskraade puudutava lisadokumendi vastuvõtmine, konventsiooni rakendamise monitooring, automaatse tunnustamise algatused ning globaalse konventsiooni ettevalmistamine UNESCO peakontoris Pariisis.

Ülevaate tunnustamisalastest arengutest Aasias andis töörühma eesistuja hr Lisheng Wang. Aasias on mitmeid regionaalsed lepinguid, kuid 2011. aastal alla kirjutatud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna tunnustamise konventsiooni (nn Tokyo tunnustamise konventsioon) jõustamine toimub aeglases tempos. Selle põhjuseks on kultuurilised, majanduslikud ja ajaloolised erinevused piirkonna riikide vahel. Teiseks olulisemaks tegevuses Aasia regioonis on riikide kvalifikatsiooniraamistike suhestamine ASEAN kvalifikatsiooniraamistikuga ASEAN Qualifications Reference Framework aastaks 2018.

Üheks käegakatsutavamaks töörühma töö tulemuseks on Aasia akadeemilise tunnustamise infokeskuste koduleht Asian National Information Centres Coordinating Website (ANICCW). Nüüd seisab ees koostöö tõhustamises lehekülje tutvustamisel sihtrühmadele Aasias ja Euroopas. Ühe võimalusena pakuti välja koostöö Enic-Naric võrgustikuga ning võrgustiku koduleheküljega www.enic-naric.net. Teiseks võimaluseks on platvormile kaasata rohkem kõrgkoole nii Aasiast kui Euroopast.

Töörühma järgmine suurem ettevõtmine saab olema Aasia ja Euroopa riikide võrdlusel põhineva tunnustamisalase käsiraamatu ettevalmistamine. Käsiraamatu idee pärineb Euroopa regiooni tunnustamisalasest käsiraamatust EAR Manual. Arvestades ASEM tunnustamisalase töörühmas osalevate riikide eripalgelisust, on esmaseks ülesandeks kokku leppida käsiraamatu kontseptsioonis, ulatuses ja ülesehituses.

Töörühma järgmine koosolek toimub Aasias, valmidusest koosoleku korraldamiseks andis teada Malaisia.

Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee istung Pariisis

29. veebruaril 2016 toimus Pariisis Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee 7. istung. Sellel osalesid Lissaboni tunnustamise konventsiooni ratifitseerinud riikide esindajad, UNESCO ja Euroopa Nõukogu sekretariaadid ning vaatlejatena Euroopa Komisjon ja mitmed kõrgharidusalased assotsiatsioonid.

Istungi kolm põhiteemat olid Lissaboni konventsiooni täitmise monitooring ja selle raport, seisukoha kujundamine pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise osas ja ühiskraadide tunnustamise lisadokument.

Konventsioonikomitee büroo viis 2015. aastal esmakordselt läbi monitooringu, kuidas riigid on reguleerinud ja täitnud konventsiooni põhimõtteid. Edaspidi analüüsitakse monitooringu tulemusi koostöös ENIC/NARIC koostöövõrkudega, et esitada andmed ka Bologna jätkurühmale edasiseks tegevuseks.

Pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise teema oli läbivalt aktuaalne. Seda teemat puudutasid nii Euroopa Nõukogu kui UNESCO oma raportites, kui ka eraldi sessioonis. Ilmnes, et enamikes riikides puudub dokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide hindamiseks vastav regulatsioon. Konventsioonikomitee kutsus riike üles looma nimetatud süsteem 2018. aasta lõpuks. Konventsioonikomitee büroo omakorda töötab välja konventsiooni lisadokumendi pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise soodustamiseks.
Kuna senini kehtinud ühiskraadise tunnustamise lisadokument on aastast 2004, oli vajadus selle uuendamiseks ja kaasajastamiseks, mis arvestaks muutusi ja arenguid, mis on toimunud ühisõppekavade ja ühiskraadidega Euroopa regioonis. Lissaboni tunnustamise konventsioonikomitee võttis uue lisadokumendi vastu.

Sessioonil esitas büroo peamised prioriteedid järgmiseks perioodiks (2016-2019), milleks on pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise lisadokumendi väljatöötamine, konventsiooni rakendamise monitooringu edasine analüüs koos ENIC/NARIC koostöövõrkudega ning mitmed kõrgharidusalase teabe kättesaadavamaks tegemisega seotud küsimused.

Teiste teemadena olid arutusel tunnustamise visioonid aastal 2030 ja ülemaailmse konventsiooni väljatöötamise kava. Lissaboni tunnustamise konventsioonikomitee presidendina jätkab ka järgmisel ametiajal Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht.