Baltimaade ENIC/NARIC keskuste kohtumine

Keskuste iga-aastane kohtumine toimus seekord 28.-29. jaanuaril Riias, kus jagati haridusteemalist infot ja kogemusi välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ning tunnustamise osas.

Kui varasematel aastatel on põhitähelepanu koondunud kvalifikatsioonide hindamise erinevatele aspektidele, siis seekord tutvustasid riigid hindamiseks esitatud taotluste ja dokumentide menetlemist. Peamine erinevus keskuste töökorralduses seisneb selles, et kui Eestis tegeleb avalduse vastuvõtmise ja dokumentide registreerimisega välisriigi kvalifikatsioonide hindaja, siis nii Läti kui Leedu keskuses on selleks abipersonal.

Läti ENIC/NARIC keskuse menetluspraktikat muutis 2015. aasta suvel jõustunud valitsuse määrus, mille kohaselt on välisriigi kvalifikatsioonide hindamine tasuline teenus. Teenustasude haldamine on lisanud keskusele halduskoormust vaatamata abipersonali olemasolule. Leedu ENIC/NARIC keskusesse esitatud taotluste menetlemine on tänu uudsele elektroonilisele dokumendihaldus- ja töövoogude juhtimise süsteemile paremini jälgitav.

Riikide hariduskvalifikatsioonidest tutvustas Läti ENIC/NARIC keskus Usbekistani kvalifikatsioone. Läti keskusele esitatakse hindamiseks üle 600 Usbekistani kvalifikatsiooni aastas, mistõttu on neil nimetatud dokumentidega lai kogemustepagas. Eesti ENIC/NARIC keskusele oli põhjalik esitlus väga vajalik, sest keskusele on hindamiseks esitatud vaid üksikud Usbekistani haridusdokumendid (2015. aastal 5, 2014. aastal 3).

Jätkuvalt on aktuaalne konfliktipiirkondadest pärit kvalifikatsioonide hindamine. Selgus, et Baltimaade ENIC/NARIC keskustele esitatavad jätkuvalt kõige rohkem taotlusi Donetski ja Luganski oblastitest pärit põgenikud. Ukraina põgenike kvalifikatsioonide hindamine ei põhjusta probleeme, sest üldjuhul on hindamiseks vajalikud haridusdokumendid olemas. Euroopa pagulaskriisiga seoses on dokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide hindamise kogemus Leedu ENIC/NARIC keskusel, kes osales ühe osapoolena Afganistanist pärit dokumentideta põgeniku kvalifikatsiooni hindamisel. Teised Balti riigid on analoogset süsteemi välja töötamas.

Rahvusvahelistest projektidest leidsid kajastamist „Kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni“  (nn. Lissaboni tunnustamise konventsioon) rakendamise monitooringu tutvustus. Leping jõustus 01.02.1999, kuid seniajani puudus ülevaade, kuidas lepingu ratifitseerinud riigid lepingut rakendavad. Monitooringut tutvustas Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja, kes on Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee president.

Kohtumise oodatuim osa on kogemuste vahetamine seoses huvitavate juhtumitega kvalifikatsioonide hindamisel. Nagu varasematel aastatel, esitleti ka seekord mitmeid haridusdokumentide võltsinguid Venemaalt, Moldovast ja Valgevene NSV-st. Lisaks võltsitud haridusdokumentidele, on võltsinguid tuvastatud ka dokumendikoopiate kinnitamisel, kus taotleja esitas hindamiseks dokumentide koopiad, mille on väidetavalt kinnitanud Moskvas asuv Nigeeria Suursaatkond. Juhtumite arutelus toodi välja mitmed õpingute ülekandmise, eelneva hariduse ja kõrgkoolide tunnustamisega seotud küsimused.

Järgmisel aastal toimub Baltimaade ENIC/NARIC keskuste kohtumine Leedus.

Eesti kõrgharidus on nüüd Aasias nähtavam

Aasia riigid on Eesti kõrghariduse jaoks üks olulisemaid sihtgruppe, seda nii teadlasvahetuses kui välisüliõpilaste värbamisel. Piirkonna võtmerolli nähakse Indial ja Hiinal, kust pärit välisüliõpilaste arv on viimastel aastatel stabiilselt kasvanud – 2015. aasta seisuga õpib Eestis 122 välisüliõpilast Indiast ja 107 üliõpilast Hiinast. Samuti kasvavad mujalt Aasiast pärit välisüliõpilaste arvud. Eesti kõrgkoolid on Aasias teinud aastaid suurepärast tööd kõrghariduse turundamises, keskendudes valdavalt Hiinale ja Indiale, kuid samuti on osaletud erinevatel Euroopa Liidu poolt korraldatud haridusalastel turundusüritustel ka Vietnamis ning 2016. aastal Malaisias.

Eesti kõrghariduse tutvustamisele aitab kaasa Aasia akadeemilise tunnustamise infokeskuste koduleht Asian National Information Centres Coordinating Website (ANICCW), kus kaheksa Euroopa riigi seas on esindatud ka Eesti. Kõrgharidusteabe kättesaadavaks tegemine võrgustiku leheküljel äratab huvi õpingute jätkamiseks Eestis ning muudab Eesti kõrghariduse Aasiast pärit tudengikanditaatidele nähtavamaks ja usaldusväärsemaks.

ANICCW valmis 2015. aastal ning sealt leiab informatsiooni Aasia ja Vaikse ookeani regiooni riikide kõrgharidussüsteemide ja tunnustamise kohta. Lehekülg aitab kaasa tunnustamise alase teabe edastamisele, sisaldades viiteid tunnustamise põhimõtetele, koostöövormidele ning reguleerivatele rahvusvahelistele õigusaktidele. Lisaks Eestile on Euroopa riikidest leheküljel esindatud Küpros, Austria, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Läti ja Holland.

Rahvusvaheline tunnustamisalane konverents Moskvas

Akadeemilise tunnustamise agentuuri välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva osales 16.-17. oktoobril Moskvas Venemaa riikliku infokeskuse GLAVEXPERTCENTRE korraldatud rahvusvahelisel konverentsil “Fair recognition: best practices and innovative approaches”, kus tutvustas Eesti kvalifikatsiooniraamistiku arengut ja struktuuri.

Konverentsil oli osalejaid 18 riigist, esindatud oli 25 Venemaa ülikooli, kellel on õigus iseseisvalt tunnustada välisriigi kvalifikatsioone. Konverentsil osalejad jagasid omavahel tunnustamisalast informatsiooni, tutvustasid tunnustamise tavasid oma riigis ja asutuses ning vahetasid kogemusi.

Aktuaalsemateks teemadeks käesoleval konverentsil olid kvalifikatsioonide automaatne tunnustamine ja väljakutsed piiriüleste kvalifikatsioonide tunnustamisel. ENIC koostöövõrgu president Claudia Gelleni rääkis võrgustiku globaalsest dimensioonist kvalifikatsioonide tunnustamisel. Paneeldiskussiooni arutelu automaatse tunnustamise teemal näitas arvamuste ja praktikate paljusust selles valdkonnas, sealhulgas ka vahetusüliõpilaste õppeperioodide tunnustamise osas. Piiriüleste kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise probleemidest rääkisid nii Hiina, kui ka Venemaa ning Euroopa riikide esindajad. Peterburi Polütehnilise Ülikooli esindaja andis ülevaate sellest, kuidas kõrgkoolid tunnustavad kvalifikatsioone, mille on andnud ühe haridussüsteemi kõrgkoolid, kuid mille asukoht on teises riigis. Konverentsi lõpetas ettekanne, milles käsitleti akadeemilise petturluse ja haridusdokumentide võltsimise problemaatikat Venemaal ja maailmas.

Eesti ENIC/NARIC keskus käis õppevisiidil Moskvas

Akadeemilise tunnustamise agentuuri juht Gunnar Vaht ja välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva koos kolleegidega Läti ja Leedu ENIC/NARIC keskustest külastasid 21.-23. septembril Venemaa riiklikku infokeskust GLAVEXPERTCENTRE, kes tegeleb Venemaal välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamisega.

Moskva 21.09.2015Venemaa kolleegid tutvustasid oma keskuse tööd alates taotluse vastuvõtmisest kuni kvalifikatsioonile hinnangu väljastamiseni ning näitasid töös kasutatavaid andmebaase ja tarkvara. Jagati teadmisi ja kogemusi välisriigi kvalifikatsioonide hindamise kriteeriumitest ja protseduurist ning arutati Lissaboni tunnustamise konventsiooni ja Bologna protsessi teemadel.

Lisaks toimusid kohtumised teiste Venemaa asutustega. Kohtuti Venemaa Haridus- ja Teadusministeeriumi erinevate struktuuriüksuste esindajatega, kes tutvustasid oma üksuse vastutusvaldkonda ning andsid ülevaate Venemaa haridussüsteemis toimunud muudatustest. Akrediteerimiskeskus andis olulist teavet kvaliteedi hindamise ja tagamise osas, mis on eriti oluline diplomite ja teiste kvalifikatsioonide tunnustamiseks väljaspool Vene Föderatsiooni. Lisaks toimus kohtumine Venemaa Rahvaste Sõpruse Ülikooli juures tegutsevad akadeemilise tunnustamise ja mobiilsuse teabekeskuses, kus räägiti välistudengite õppimisvõimalustest ja nende kvalifikatsioonide hindamisest.

Eesti ENIC/NARIC keskusele esitatakse igal aastal üle 200 taotluse Venemaa kvalifikatsiooni hindamiseks, mis moodustab umbes 10% keskuse poolt hinnatud välisriigi kvalifikatsioonide kogumahust. Seetõttu on väga oluline olla kursis Venemaa haridussüsteemi viimaste uudistega. Õppevisiit oli suurepäraseks võimaluseks saada vajalikku teavet ametlikest allikatest.

ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakoosolek Austrias

Akadeemilise tunnustamise agentuuri juhataja Gunnar Vaht ja välisriigi kvalifikatsioonide hindajad Marina Klementjeva ja Siret Salm osalesid 8.-9. juunil Bregenzis (Austria) 22. ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakoosolekul.

Osalejaid oli 131 kõigist ENIC ja NARIC liikmesmaadest, lisaks Euroopa Nõukogu, UNESCO, Euroopa Komisjoni, EURASHE, Euroopa Üliõpilaskondade Liidu, Euroopa Kvaliteediagentuuride Assotsiatsiooni ja Rahvusvahelise Ülikoolide Liidu esindajad.

Aastakoosolekul jagasid osalejad omavahel tunnustamisalast informatsiooni ning tutvustasid kõrghariduse valdkonnas toimunud muutusi, sh arenguid ja trende välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise alal.

Riikide haridussüsteemidest tutvustati seekord Argentina, Iraani, Venemaa, Türgi ja Ameerika Ühendriikide kõrgharidussüsteeme. Toimusid erinevad töögrupid koostöövõrkude tegevuste teemadel nagu tunnustamise protseduur, hindamise kvaliteet, kvalifikatsioonide automaatne tunnustamine ja väljakutsed piiriülese kõrghariduse kvalifikatsioonide tunnustamisel. Mitmes ettekandes käsitleti ka informaalse ja mitteformaalse õppe tunnustamise küsimusi.

Välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamisel on oluline osa seda valdkonda reguleerivatel konventsioonidel ja regioonidevahelisel koostööl. Aastakoosolekul anti ülevaade  Lissaboni tunnustamise konventsiooni ühiskraade puudutava lisadokumendi kavandist ja Lissaboni konventsiooni rakendamise monitooringu ettevalmistamisest ning edasistest tegevustest. UNESCO esindajad andsid ülevaate arengutest teiste regioonide regionaalsete tunnustamisalaste konventsioonide rakendamisest ja kavadest ülemaailmse konventsiooni ettevalmistamisel.

Eesti ja Hiina allkirjastasid kõrgharidust tõendavate kvalifikatsioonide tunnustamise lepingu

27.04.2015 allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja Hiina Rahvavabariigi aseharidusminister Li Weihong Eesti ja vahelise kõrgharidust tõendavate kvalifikatsioonide tunnustamise lepingu. Sündmus leidis aset ASEMME5 (Fifth Asia-Europe Meeting of Ministers for Education) kohtumisel Riias.

Leping hõlmab kõiki kõrgharidust tõendavaid kvalifikatsioone, mis on välja antud peale keskharidust mõlema riigi haridussüsteemis ning lisaks on kokku lepitud õppeperioodide vastastikuses tunnustamises õpingute jätkamisel.

Kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise protseduuri lihtsustamiseks edastavad Hiina ja Eesti teineteisele kõrgkoolide nimekirjad, informatsiooni riikide haridussüsteemide ja akadeemiliste kraadide, õigusaktide jms kohta.

Kokkulepe jõustub, kui välislepingute jõustamise protseduur riikides on lõpetatud.

Lepingu tekst: Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Hiina Rahvavabariigi Haridusministeeriumi vaheline kõrgharidust tõendavate kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise kokkulepe

ASEM tunnustamise deklaratsiooni rakendamise töörühma koosolek

ASEM (Asia-Europe Meeting) tunnustamise deklaratsiooni rakendamise töörühma 3. koosolek toimus 26.-27.03.2015 Hangzhous (Hiina). Osalejaid oli kaheksast riigist – Eesti, Hiina, Indoneesia, Jaapan (vaatlejana), Leedu, Läti, Malaisia ja Suurbritannia.

Töörühma kaks peamist ülesannet on luua Aasia akadeemilise tunnustamise infokeskuste koduleht ja töötada välja tunnustamise juhendraamat ASEM riikidele.

Aasia infokeskuste koduleht – Asian National Information Centres Coordinating Website (ANICCW)
Koduleht on vahendiks tunnustamise alase teabe edastamiseks, sisaldades viiteid tunnustamise põhimõtetele, koostöövormidele, reguleerivatele rahvusvahelistele õigusaktidele ning koondades Aasia ja Vaikse ookeani regiooni riikide andmed kõrgharidussüsteemide ja tunnustamise kohta. Lisaks haridusalasele teabele leiab sealt praktilist informatsiooni välisriigis õppimise, stipendiumide, viisataotluste jms kohta. Kodulehte esitletakse ja avatakse avalikkusele viiendal ASEMi Haridusministrite kohtumisel Riias, käesoleva aasta aprillis.

Tunnustamise juhendraamat – Guidlines, Principles and Practices on Recognition in the ASEM Region
Juhendraamatu väljatöötamist koordineerivad Suurbritannia ja Hiina ning selle eesmärgiks on pakkuda teavet kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise kriteeriumite ja protseduuri kohta ASEM riikides. Kuigi Euroopa ja Aasia regioonides on oma hindamise ja tunnustamise juhendid, siis vajadus on ühtse juhendi koostamiseks, mis oleks kohandatud mõlema regiooni tarvis.

Lisaks kahele põhiteemale arutab töörühm piiriülese kõrghariduse kvaliteedi tagamise koostöövõrgustiku Cross-border Quality Assurance Network in Higher Education (CBQAN) loomist. Koostöövõrgu eesmärgiks on kvaliteedi ja tunnustamise vahel dialoogi pidamine piiriülese kõrghariduse pakkumisel ning tasakaalustatud ja kvaliteedil põhineva akadeemilise mobiilsuse edendamine. Hetkel on CBQAN-iga liitunud mitmed asutused Bruneis, Lõuna-Koreas, Malaisias, Tais, Suurbritannias ja Hiinas. Kavas on levitada teavet CBQAN tegevuse ja kavade kohta, et ka teiste riikide asutused/organisatsioonid koostöövõrguga liituksid.

Põhja- ja Baltimaade kõrgharidust tõendavate kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise algatus

Kõrghariduskvalifikatsioonide automaatne tunnustamine on üks prioriteetseid valdkondi Euroopa Liidu kõrghariduspoliitikas ja Euroopa Kõrgharidusruumis.

Eesmärk on jõuda Euroopa Kõrgharidusruumis kvalifikatsioonide automaatse tunnustamiseni, mis tähendab, et võrreldavate kvalifikatsioonide korral vähendatakse hindamiseks vajalikke protseduure ning lihtsustatakse tunnustamise korda. Lihtsustamise all mõistetakse valdavalt seda, et kõrgkoolid  omavad piisavat teavet teiste Euroopa Kõrgharidusruumi kõrgkoolide kraadidest, need on põhimõtteliselt võrreldavad ning väljaspool kõrgkooli pole vajalik teostada täiendavaid protseduure kvalifikatsiooni hindamiseks ja vastavuse määramiseks.
Eesti ENIC/NARIC keskus osaleb hetkel kahes regionaalses automaatse tunnustamise projektis – projekt Balti riikide kvalifikatsioonide automaatseks tunnustamiseks ja projekt Põhja- ja Baltimaade kvalifikatsioonide automaatseks tunnustamiseks.

Taani ja Rootsi ENIC/NARIC keskuste initsiatiivil on plaanis koostada Põhja- ja Baltimaade kõrghariduskvalifikatsioonide lühikirjeldused peamiste indikaatoritega (tase, profiil, maht, õpiväljundid, õpingute jätkamise õigus, kraadide täisnimetused), et võrrelda, kas Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolidel on võimalik kõrghariduskvalifikatsioone automaatselt tunnustada.

Projekt käivitus 2015. a veebruaris, mil koguti kokku andmed kõrgharidust tõendavate kraadide ja diplomite kirjelduste kohta. Projekti koordinaatorid on Rootsi, Taani ja Eesti ENIC/NARIC keskused.

Projekt on lühiajaline ja näeb ette võrdlustabelite koostamist Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolidele, mille tulemusel saavad vastavate riikide kvalifikatsioonid hinnatud ja tunnustatud lihtsustatud korras ilma vajaliku lisateabe ja muu protseduurita.

Töörühma esimene koosolek toimub Tallinnas, 17.-18.03, et koostada ühtne võrdlustabel, millele eelneb arutelu ja võrdlemine, millised kvalifikatsioonid on automaatselt võrdsed ja millistes kvalifikatsioonides esineb olulisi erinevusi.

Projekti raames väljatöötatud võrdlustabelid esitatakse kõrgkoolidele selle aasta aprillis.

Balti riikide ENIC/NARIC keskuste kohtumine

Keskuste iga-aastane kohtumine toimus seekord 12.-13. veebruaril Tallinnas.
Kohtumise eesmärgiks on jagada haridusteemalist infot ja kogemusi välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ning tunnustamise osas.

Keskused andsid ülevaate riigi haridussüsteemis toimunud arengutest ja keskuste eelmise aasta tegevustest. Ühise joonena saab välja tuua keskustele esitatud taotluste hulga kasvu, mis on 20-30% rohkem kui 2013. aastal.

Üheks päevakorrapunktiks oli infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine hindamise ja tunnustamise protsessis. Selles valdkonnas on teinud edusamme Leedu keskus, kes võttis 2014. aasta alguses kasutusele uue kodulehe, mille kaudu saab hindamise taotlusi elektrooniliselt esitada, samuti on taotluse esitajal võimalus jälgida oma haridusdokumentide hindamise menetlemise käiku.

Keskused tutvustasid neile teadaolevaid välisriikide kvalifikatsioonide verifitseerimise andmebaase, mille põhjal koostatakse ühine andmebaaside nimekiri. Kvalifikatsioonide verifitseerimine andmebaaside vahendusel kiirendab oluliselt hindamise protsessi nende riikide puhul, kus tavapäraselt tuleks kvalifikatsiooni õigsuse kinnitamiseks teha järelepärimine õppeasutusele.

Ühise probleemina tõusetus Krimmis ja Ida-Ukraina oblastites väljastatud haridusdokumentide tunnustamise küsimus. Tõdeti, et tunnustada on võimalik ainult neid kvalifikatsioone, mis on väljastatud Ukraina riiklikul diplomi või lõputunnistuse vormil.
Lisaks tutvustasid keskused oma seisukohti India akadeemiliste kraadide võrdlemisel ning nende tunnustamise või mittetunnustamise põhjuseid.

Traditsiooniliselt jagati praktilisi kogemusi keerulistest juhtumitest kvalifikatsioonide hindamisel. Sel aastal tutvustati mitmeid Venemaa haridusdokumentide võltsinguid, käsitlemist leidsid ka USA kodukoolid ja Austraalia diplomiveski.

2013. aasta kohtumisel alustati Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi valitsuste vahelise Balti haridusruumis haridustunnistuste akadeemilise tunnustamise lepingu uuendamise temaatikaga. Sealjuures on oluliseks aspektiks kvalifikatsioonide võimalik automaatne tunnustamine Balti riikide vahel. Selleks käivitasid Baltimaade ENIC/NARIC keskused projekti Automatic Recognition between Estonia, Latvia and Lithuania (AURBELL). AURBELLi projektimeeskonna kohtumine leidis aset 13. veebruaril.

Järgmisel aastal toimub Baltimaade ENIC/NARIC keskuste kohtumine Riias.

Aafrika riigid allkirjastasid diplomite ja kraadide tunnustamise konventsiooni

Eelmise nädala lõpul allkirjastasid Aafrika riigid Etioopia pealinnas Addis Ababas kõrgharidust tõendavate diplomite ja kraadide tunnustamise konventsiooni.

Allkirjastatud Aafrika regiooni konventsioon on nn uue põlvkonna konventsioon, mis järgib 1997. a allkirjastatud Euroopa regiooni ja 2011. a allkirjastatud Aasia ja Vaikse ookeani regiooni tunnustamise konventsioonide põhimõtteid.

Konventsiooni kavandi arutelu ja allkirjastamise konverentsile oli UNESCO poolt kutsutud Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee presidendina Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, kes tegi ettekande Lissaboni konventsiooni komitee ja selle büroo ülesannetest. Ettekande eesmärgiks oli tutvustada ühe regionaalse konventsiooni rakendamist ja kirjeldada, millised organid selle rakendamisele kaasa aitavad ning millised on selleks ettenähtud vahendid.

Uue konventsiooniga püütakse lihtsustada kõrgharidust tõendavate diplomite ja kraadide hindamise süsteemi ja korrastada kvalifikatsioonide tunnustamise põhimõtteid Aafrikas. Konventsioon on eelduseks ka kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks Aafrika riikides, kuna kvaliteedi tagamine on tunnustamise eeldus ning vastavale on ka allkirjastatud konventsioonis tähelepanu juhitud.

Nagu uue põlvkonna regionaalsetele konventsioonidele kohane, seab Aafrika konventsioon riikidele kohustuseks kvalifikatsioonide hindamiskriteeriumite ja protseduuri läbipaistvaks ja usaldusväärseks muutmist, tagada riikide kõrgharidussüsteemi kirjelduste ja tunnustatud õppeasutuste kohta käiva teabe kättesaadavus ning rajada riikides tunnustamisalased infokeskused.

Uus Aafrika regionaalne tunnustamise konventsioon on kasulik ka Euroopa riikidele mitmest aspektist. Esmajoones tähendab uue konventsiooni olemasolu Aafrika regiooni kõrghariduskvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise süsteemi ja põhimõtete lähenemist Euroopas rakendatavatele põhimõtetele, mis omakorda lihtsustab Euroopa ja Aafrika riikide tunnustamisalast koostööd. Teise olulise punktina tuleks rõhutada, et tunnustamise infokeskuste rajamine ja kõrgharidusalase teabe kättesaadavaks tegemine võimaldab kiiremini hinnata Aafrika riikide diplomeid ja kraade ning kontrollida dokumentide autentsust.

Aafrika riikide konventsioon jõustub, kui selle on ratifitseerinud kümme riiki. Konventsiooni saavad allkirjastada vaid Aafrika riigid ja Vatikan.