Osalemine projektides

Eesti ENC/NARIC keskuse osalemine rahvusvahelistes projektides eksperdi, nõustaja või projektipartnerina

TPG-LRC: Thematic Peer Group on the implementation of the Lisbon Recognition Convention in EHEA countries (Temaatiline ekspertgrupp Lissaboni tunnustamise konventsiooni rakendamiseks Euroopa kõrgharidusruumis). Projekti eesmärk on kaardistada Lissaboni konventsiooni rakendamisega seotud tõrked, ning pakkuda lahendusi nende kõrvaldamiseks. Projektis ollakse projekti partnerina, projekti koordineerivad Itaalia, Prantsusmaa ja Albaania ENIC keskused.
Projektist: http://www.ehea.info/page-peer-group-B-LRC

RecoAsia: Regional Cooperation in the field of recognition among Asian countries (Regionaalne tunnustamisalane koostöö Aasia maades). Projekti eesmärk on arendada tunnustamisalast koostööd Aasia regioonis, pakkudes Euroopa kogemust tunnustamisalases koostöös, ENIC/NARIC keskustes, kui ka tunnustamisalasest tegevusest ülikoolides. Eesmärk on külastada kaheksa Aasia riigi (sh Kambodža, Mongoolia, Filipiinid, Sri Lanka, Tai ja Vietnam) haridusega seotud asutusi ja kõrgkoole, tunnustamissüsteemi arendamiseks. Koos Tartu Ülikooli ja Itaalia ENIC/NARIC keskusega ollakse projekti Euroopa partneriks.
Projektist: http://www.recoasia.eu/

I-Comply
Projekti eesmärk on analüüsida Lissaboni tunnustamise konventsiooni põhimõtete täitmist erinevates Euroopa riikides. Projekti koordineerib Hollandi ENIC/NARIC.
Projektist: https://www.nuffic.nl/en/subjects/i-comply-implementation-lrc-compliant-practices-ehea/

DigiRec
Projekti eesmärgiks on kaardistada kasutatavaid elektroonilisi kvalifikatsioonide andmebaase, ning teha soovitusi nende kasutamiseks kvalifikatsioonide hindamisel. Projekti tulemusel valmib juhis, milles antakse ülevaade üliõpilasandmete digitaalsete lahenduste ja kvalifikatsioonide hindamise protsessi digitaliseerimise hetkeolukorrast ning antakse soovitusi digilahenduste kasutamiseks kvalifikatsioonide hindamisel. Projekti koordineerib Hollandi ENIC/NARIC. Projektis ollakse koos Kanada, Itaalia, Poola, Prantsusmaa ja Rootsi keskustega.
Projektist: https://www.nuffic.nl/en/subjects/digirec/

FraudSCAN
Projekti ülesandeks on koguda ja skanneerida võltsitud haridust tõendavad dokumendid ENIC/NARIC keskuste poolt kasutatava andmebaasi jaoks. Projekti kooridneerib Itaalia ENIC/NARIC keskus, partneriteks on Belgia (Flandria), Taani, Hollandi, Eesti ja Rootsi keskused.
Projektist: http://www.cimea.it/en/projects/projects-recognition-of-qualifications.aspx

QUATREC
Projekti eesmärk on võrrelda erinevaid bakalaureuse- ja magistriõppekavu peamiselt õpiväljunditest lähtuvalt, et demonstreerida kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse tunnustamise võimalikkust Euroopa regioonis. Projektis ollakse partner koos Läti, Armeenia, Suurbritannia ja Bulgaariaga.
Projektist: http://www.aic.lv/portal/en/par-aic/projects/quatrec

ISOBAQ
Projekti raames kogutakse Bologna-eelsete kvalifikatsioonide tunnustamise alaseid õigusakte ja dokumente ning koostatakse vastav andmebaas. Projekti koordineerib Bulgaaria, projektis ollakse partner koos Rumeenia, Läti, Leedu, Poola, Horvaatia ja Armeenia keskustega.
Projektist: https://nacid.bg/en/projects/ISOBAQ_2016

FRAUDOC
Projekti ülesandeks on koguda teavet diplomiveskite ja võltsdiplomite kohta ning koostada koostöövõrgustikele juhendmaterjalid. Projekti kooridneerib Itaalia ENIC/NARIC keskus, partneriteks on Belgia (Flandria), Taani, Portugali, Eesti ja Rootsi keskused.
Projektist: http://www.cimea.it/en/projects-ist/fraudoc/fraudoc-project.aspx

SCAN-D2
Projekti eesmärgiks on täiendada Euroopa kõrgkoolide diplomite näidiste andmebaasi. Projekti kooridneerib Itaalia ENIC/NARIC keskus, partneriteks on 24 ENIC ja NARIC võrgustiku riiki.
Projektist: http://www.cimea.it/en/projects-ist/scan-d/scan-d-project.aspx

AURBELL
Projekti eesmärgiks on analüüsida kolme Balti riigi kõrgharidussüsteemide sarnasusi ja leida võimalusi kõrghariduskvalifikatsioonide automaatseks tunnustamiseks. Projekti tulemusel valmis kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise kokkuleppe kavand.
Projektist: www.aic.lv/portal/en/par-aic/projects/aurbell-automatic-recognition
Lisainfo automaatse tunnustamise kohta Baltimaades: https://archimedes.ee/enic/akadeemiline-tunnustamine/riikidevahelised-kokkulepped/2057-2/

Põhja- ja Baltimaade automaatse tunnustamise töörühm
Projekti eesmärk on koostada kõrghariduskvalifikatsioonide lühikirjeldused peamiste indikaatoritega (tase, profiil, maht, õpiväljundid, õpingute jätkamise õigus, kraadide täisnimetused), et võrrelda, kas Põhja- ja Baltimaade kõrgkoolidel on võimalik kõrghariduskvalifikatsioone automaatselt tunnustada. Projektis osalevad kõik Põhja- ja Baltimaad, töörühma juhivad Taani ja Rootsi ENIC/NARIC keskused.
Põhja- ja Baltimaade vastuvõtujuhend: https://norric.org/nordbalt
Projektist: https://norric.org/nordbalt/nordbalt-about