Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Euroopa Komisjon kutsub välismaal õppinuid ja töötanuid oma kogemusi jagama

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu selle kohta, kuidas kõige paremini soodustada noorte välismaal õppimist ja töötamist. Kuni 15. detsembrini kestvas diskussioonis on eriti oodatud osalema ise välismaal viibinud.

Küsimused, millele konsultatsiooni teel vastest otsitakse, on:
• Kuidas veenda noori, et nad läheksid rohkem välismaale uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi omandama?
• Millised asjaolud takistavad liikuvust?
• Kuidas saaksid kõik sidusrühmad – komisjon, liikmesriigid, piirkonnad, haridus- ja koolitusasutused, valitsusvälised organisatsioonid – ühendada jõud uues õppealase liikuvuse partnerluses?

Küsimustele võib vastata e-posti teel aadressil eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu või täita inglisekeelses konsultatisiooniveebis http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html asuv küsimustik. Avaliku konsultatsiooni tulemusi võetakse arvesse valdkonna suundade edasisel arendamisel.

Komisjon julgustab kõiki,avalikul konsultatsioonil osalema, kuna see on võimalus anda panus noorte mobiilsusesse Euroopa Liidus ja osaleda Euroopa Komisjoni poliitikakujundamise protsessis.

Eestikeelne pressiteade avaliku konsultatsiooni kohta asub aadressil http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1096&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=fr.

Viimased uudised