Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Ilmus uuring kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest 2014. aastal

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine toimub Eestis alates 2011. aastast. Akrediteerimise peamisi eesmärke on anda tagasisidet kutseõppeasutustele, kuid praeguseks kogunenud suur hulk hindamisaruandeid võimaldab välja tuua ka üldisemaid kutseõppe tugevusi ja parendusvaldkondi.

Käesolev uuring põhineb 66 õppekavarühma hindamiskomisjoni aruande kokkuvõtete analüüsil ning toob välja võtmetugevused ja arendamist vajavad valdkonnad 2014. aastal akrediteeritud kutseõppe õppekavarühmades. Uuringu autorid on Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) analüütik Riin Seema, kutseõppe hindamisekspert Marge Kroonmäe ja juhataja Heli Mattisen.

Uuring pakub ülevaate kutseõppe hetkeseisust välishindajate pilgu läbi ning pakub mõtlemisainet nii õppeasutuste juhtidele, õppekavarühmade eestvedajatele, peamistele partneritele – erialaliitudele ja praktikabaasidele kui ka kutseharidusvaldkonna otsustajatele ja kavandajatele.

Numbriliste hinnangute kohaselt väidetakse rohkem kui ühes kolmandikus õppekavarühmade aruannetes, et õppekavarühma töö hinnatavate kriteeriumide osas vastab nõuetele ja vaid üksikute aruannete puhul on leitud, et õppekavarühma töö pigem ei vasta või ei vasta nõutavale tasemele. Sõnaliste positiivsete hinnangute osas on hindamiskomisjonid kõige sagedamini leidnud, et õppekavarühmadel on kasutada kaasaegne ja asjakohane materiaaltehniline baas, mis toetab õppetöö läbiviimist ning õppe ja kasvatusprotsessi läbiviimiseks on loodud sobivad õppetingimused. Sageli tunnustati kompetentset, kogenud ning motiveeritud personali ning leiti, et üld- ja finantsjuhtimine toetab ÕKR arengut. Arendamist vajavate valdkondadena nimetati enim koostöö vajadust tööandjatega ja vilistlastega ning teiste sidusrühmadega ning täiend- ja ümberõppekoolituse mahu suurendamist. Ka soovitati arenguvaate tegevusi konkreetsemalt fokuseerida vastavalt kooli eesmärkidele, kokku leppida sihtväärtused, võtmetulemused ning määrata eesmärkide saavutamiseks konkreetsed tegevused, tähtajad ja vastutaja.

Loe lähemalt:
Seema, Riin; Kroonmäe, Marge; Mattisen, Heli (2015).  Ülevaade kutseõppe tasemeõppe õppekavarühmade akrediteerimisest 2014. aastal hindamiskomisjonide aruannete põhjal. Uuringu kokkuvõte.

Uuringu lühikokkuvõte

Lisainfo:

Heli Mattisen

EKKA juhataja

Tel 517 8197

 

Viimased uudised