Üldandmed Kontakt Otsi

Strateegiad

Käesolevale lehele on koondatud strateegilised dokumendid, millest SA Archimedes lähtub oma igapäevatöö planeerimisel ja elluviimisel.

Meie tegevust suunavad riiklikul tasandil Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ ja Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21”. Rahvusvahelisel tasandil peame silmas Euroopa Liidu majanduskasvu strateegiat „Euroopa 2020“.

Meie rakendavate meetmete strateegilised mõjueesmärgid on seatud riiklikes ning rahvusvahelistes raamdokumentides, mõjueesmärkide täitmist hindavad nende seadjad. Meetmete elluviimisel ning oma tegevuste arendamisel juhindume mitmetest valdkondlikest arengukavadest.

Euroopa Liidu majanduskasvu strateegiat „Euroopa 2020“

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“

Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21”

Eesti elukestva õppe strateegia 2020

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 “Teadmistepõhine Eesti”

Noortevaldkonna arengukava 2014-2020

Kõrghariduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia 2015-2020