Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Kõrgkoolide ja ettevõtjate ühisprojektideks toetuse saamiseks esitati taotlusi kogusummas 330 miljonit krooni

Ettevõtjate ja kõrgkoolide ühist tegutsemishuvi näitab Archimedesele laekunud taotluse hulk, mida esitati oodatust kolm korda suuremas mahus. Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatava ettevõtjate ja kõrgkoolide koostöö kahe taotlusvooru toetuste eelarve on ligikaudu 100 miljonit krooni ning teine taotlusvoor on kavas korraldada järgmisel aastal.

“Esitatud avalduste suur arv on kinnitus sellest, et ettevõtjatel ja kõrgkoolidel on palju ühiseid huvisid,” ütles haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. “Koostöö kõrgkoolidega ei anna ettevõtjatele kohest tulu, kuid just pidev arendustöö, uusimate oskuste kasutamine ja parimate teadmiste omandamine loovad alusmüüri firmade konkurentsieelisele. Vajadus ühistegevusteks on mõlemapoolne, sest kõrgkoolid peavad üha tihenevas konkurentsis pakkuma rahvusvahelisel tasemel haridust.”

Ettevõtjale partneriks olemine loob kõrgkoolile eelduse õppekavade kaasajastamiseks ja ühiste õppekavade arenduseks. See omakorda on aluseks väga heade teadmistega spetsialistide koolituseks, kellel on võimalus praktiseerida valdkonna parimates ettevõtetes. Lisaks saab eriala tipptaseme hariduse tagamiseks kutsuda tunnustatud õppejõude välismaalt ning koostada või tõlkida uut teadus- ja õppekirjandust. Koostöös loodud rakenduskõrghariduse õppekaval on tööandjatel võimalus täienda ka oma kõrgharidusega töötajaid, kes vajavad uusi teadmisi ja oskusi. Kaasaegne elukestev õpe tähtsustab kõigi inimeste pidevat enesetäiendamist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuniku Heli Aru sõnade kohaselt on projekte esitatud eri valdkondadest nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, materjalitehnoloogia, tervishoid, logistika, loomemajandus ja turism. Esindatud on ka energeetika ning uue teemana tuumaenergeetika õppekavad. Kõrgkoolide partner-ettevõtted on oma tegevusharu tuntud ettevõtted. Heli Aru lisas, et koostöö algatamise lõppeesmärk on baasi loomine ettevõtluse ümberstruktureerimiseks kõrgema lisandväärtusega teenuste ja toodete pakkumiseks.

Toetust võisid taotleda kõrgkoolid koostöös partneritega kõigist majandusharudest, samuti ettevõtluse ja kutseala arendamise eest seisvad mittetulundusühendused. Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt pool miljonit ja maksimaalselt 5 miljonit krooni. Toetuse abil võib rahastada kuni 75% projekti kogumaksumusest ning toetuse saajal või tema partneril tuleb rahastada vähemalt 25% maksumusest.

Projektide valikukomisjoni kuuluvad Kaubandus- ja Tööstuskoja, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Arengufondi esindajad ning ettevõtluse eksperdid.

Eelmisest aastast alates on ESFist eraldatud toetusi teaduse ja kõrghariduse arenduseks viie programmi raames, kokku üle miljardi krooni. Praegune ettevõtete ja kõrgkoolide koostöö algatus pole esimene taoline, edukalt toimib ESFi toel aastate eest alguse saanud Eesti Masinatööstuse Liidu ning kõrgkoolide ja kutsekoolide koostöö projekt Innomet.

Ettevõtjate ja kõrgkoolide koostöö taotlusvooru taustateave: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13146251.
Innomet: http://www.innomet.ee/innomet2sf/tutvustus.html

Lähem teave:
Annemari Päll, SA Arhimedes teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamise büroo juhataja; tel 730 0394, annemari@archimedes.ee
Heli Aru, HTMi nõunik; tel 529 0520, heli.aru@hm.ee

Viimased uudised