Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Ligi 300 vastajat andis tagasisidet Sihtasutuse tegevustele

Sihtasutus Archimedes viis kevadel oma sihtgrupi seas läbi veebipõhise kliendiküsitluse. Seekord andis oma hinnangu Archimedese tegevustele 272 vastajat. Kõrgeima hinnangu said hästi korraldatud infoüritused, sündmused ja koolitused ning töötajate abivalmidus, kättesaadavus ja usaldusväärsus.

Asutuseülese kliendiküsitluse eesmärk oli saada hinnang traditsioonilistele tegevustele kui ka sellel aastal poole peale jõudvale 2014-2020 programmiperioodi tegevustele eelkõige koostööpartneritelt kui kõige olulisemalt sihtgrupilt. Vastajate seas oli Akadeemilise tunnustamise agentuuri, Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri, teadusele ja haridusele suunatud Euroopa Liidu struktuuritoetuste agentuuri, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri ning Noorteagentuuri toetusesaajad ja koostööpartnerid.

Kokku andis küsitluses sihtasutuse tegevustele hinnangu 272 vastajat, kellest enamus on Euroopa Liidu tõukefondide elluviijad, kõrg- ja ülikoolide töötajad, tudengid, stipendiaadid, noorsootöötajad ja õpetajad. Lõviosa vastajatest on sihtasutuse pikaajalised koostööpartnerid. Rohkem kui pooled (53%) vastanuist on Archimedesega kokku puutunud viimase viie aasta jooksul korduvalt, 20% on olnud Archimedesega seotud viimase kahe aasta jooksul.

Küsitlusele vastanud hindavad 10-palli süsteemis Archimedese töötajaid ning tegevusi kõrgelt: Archimedese töötajad on klientide meelest abivalmid (8,56), usaldusväärsed (8,37), kompetentsed (8,29) ja kättesaadavad (8,51). Vastus kliendi saadetud küsimusele või tagasiside saadud dokumendile on 10palli süsteemis ammendav (7,80), kiire (8,29), ja selgelt arusaadav (7,72). Mõnevõrra madalamaid punkte saavad aga programmides ja tegevustes osalemise tingimuste arusaadavus (7,52) ning kasutajasõbralikkus (6,83). Archimedese korraldatud infoüritused, sündmused ja koolitused on vastajate meelest huvitavad (8,04), kasulikud (8,33) ja ka hästi korraldatud (8,68); infomaterjalid, trükised ja uuringud saavad 10palli skaalal samuti ühtlaselt positiivse hinnangu – neid hinnatakse huvitavateks (7,91), kasulikeks (8,17) ja lihtsalt arusaadavateks (7,95).
Pea 80% vastajatest olid naised (79,78%) ning enam kui viiendik vastajatest olid mehed (20,22%).

Lisaks palusime küsimustikus jagada Archimedesega seotud nii häid kui kehvemaid kogemusi. Puudustest viidati korduvalt keerulistele nõuetele, bürokraatiale ja muutustele aruandluses. Plusspooltest jäid domineerima töötajate abivalmidus ja koostöövalmidus, lisaks toodi kiiduväärt kogemusena välja Archimedese koolitused ja infopäevad.

 

SA_Archimedes_elukaar_2017

Muuhulgas viidati positiivselt Archimedese korraldatud vebinaridele, võimalusele saada juba kooli tasandil rahvusvahelist kogemust, õpetajate arengu toetamisele, ja sihtasutuse töötajate vastutulelikkusele keerulistes olukordades.

Küsitluse tulemuste abil saab Sihtasutus tagasisidet analüüsida ning arendada oma seniseid tegevusi. Sihtasutuse töötajad tänavad kõiki, kes meid oma vastustega aitasid ning hindavad teie tagasisidet, et anda edaspidigi Eesti hariduse ja teaduse arendamiseks parim.

Lisainfo:

Sihtasutus Archimedes. “Mida arvavad meist koostööpartnerid?” 16. august 2013
Sihtasutus Archimedes. “Üle 300 vastaja andis hinnangu Archimedese tegevustele”. 14. august 2014

Eero Loonurm
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
tel: +372 697 9225

Viimased uudised