Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Mida arvavad meist meie koostööpartnerid?

Sihtasutus Archimedes viis juunis ja juulis oma sihtgrupi seas läbi veebipõhise kliendiküsitluse, kus oma hinnangu Archimedese tegevustele andis pea pooltuhat vastajat. Sihtasutuse suurimateks plussideks peeti asjatundlikku ja sõbralikku teenindust, eksperdistaatust haridusvaldkonnas ning head mainet.

Sihtasutuse üksused on ka varem oma sihtgruppidelt traditsiooniliselt tagasisidet saanud, kuid asutuseülese kliendiküsitlus toimus esmakordselt. Küsitluse eesmärk oli 2007-2013 programmiperioodi lõpu hakul saada oma tegevusele hinnang eelkõige koostööpartneritelt kui kõige olulisemalt sihtgrupilt. Vastajate seas oli hariduskoostöö keskuse, Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri, Euroopa Noored Eesti Büroo, teadusele ja haridusele suunatud struktuuritoetuste rakendusüksuse ning kõrghariduse arenduskeskuse kliendid ning koostööpartnerid.

Kokku vastas küsitlusele 489 vastajat, kellest enamus on kõrg- ja ülikoolide töötajad, üliõpilased, stipendiaadid, noorsootöötajad, struktuuritoetuste elluviijad ja õpetajad. Lõviosa vastajatest on sihtasutuse pikaajalised koostööpartnerid. Ligi pooled (48%) vastanuist on Archimedesega kokku puutunud viimase viie aasta jooksul korduvalt, 23% vastanustest on olnud Archimedesega seotud just viimase kahe aasta jooksul. Vastajate seas olid suures ülekaalus naised – küsitlusele vastas 398 naist (81,39%) ning 91 meest (18,61%).

Küsitlusele vastanud hindavad 10palli süsteemis Archimedese töötajaid ning tegevusi kõrgelt: Archimedese töötajad on klientide meelest usaldusväärsed (8,98), abivalmid (8,98), kompetentsed (8,94) ja kättesaadavad (8,78).Vastus kliendi saadetud küsimusele või tagasiside saadud dokumendile on 10palli süsteemis kiire (8,64), ammendav (8,52) ja selgelt arusaadav (8,56). Mõnevõrra madalamaid punkte saavad aga programmides ja tegevustes osalemise tingimuste arusaadavus (8,28) ning kasutajasõbralikkus (7,64).Archimedese korraldatud infoüritused, sündmused ja koolitused on vastajate meelest huvitavad (8,40), kasulikud (8,65) ja ka hästi korraldatud (8,96); infomaterjalid, trükised ja uuringud saavad 10palli skaalal samuti ühtlaselt positiivse hinnangu – neid hinnatakse huvitavateks (8,41), kasulikeks (8,64) ja lihtsalt arusaadavateks (8,64).

Kõige enam eelistatakse infosaamise viisina Archimedese või Archimedese alamtegevuste kodulehekülgi (69,73%), info otse sihtasutuse töötajalt saamist (61,96%) ja info saamist meililistidest (58,28%). Veel mainiti ära infotunnid ja seminarid, info saamine sotsiaalmeedia kanalitest ning info saamine oma asutuse koordinaatorilt.Veel meeldisid vastajatele suuremate valikute ja rohkemate võimaluste loomine enesetäiendamiseks, uus koduleht ja fakt, et eri haridusprogrammid on koondatud ühe asutuse alla.

Soovile saada eeskujusid teiste organisatsioonide näol, kellelt Archimedesel oleks võimalik eeskuju võtta, anti vastuseid seinast seina. Viidati Briti Nõukogule töötajate heale ettevalmistusele, sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital headele taotlusvormidele ja aruannetele ning soomlaste haridusasutuse CIMO tööle. Hea meel oli tõdeda, et mitmel korral viidati sellele, et Archimedes võiks ka teistele asutustele ise eeskujuks olla.

Avatud küsimuses oli võimalik sihtasutust nii kiita kui laita. Puudustest viidati korduvalt bürokraatiale, keerulistele euronõuetele ja pidevatele muutustele aruandluses, kuid plusspooltest jäid domineerima töötajate valmisolek anda kiireid vastuseid, ja ka nende loovus ja koostöövalmidus. Küsitluse tulemusel ilmnenud keskmisest tunduvalt kõrgem rahulolu, aga samas ka mõningased puudused annavad sihtasutusele hea võimaluse ette valmistada ja planeerida uut Euroopa Liidu programmiperioodi.

Sihtasutus tänab kõiki, kes meid oma vastustega aitasid, hindab teie tagasisidet ning annab ka edaspidi endast Eesti hariduse ja teaduse arendamiseks parima.

 

 

 

 

Loe veel:
EÜL: Archimedes on 2012. aasta tudengielu toetaja – 12. märts 2013

Lisainfo:

Eero Loonurm
Kommunikatsioonijuht
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
tel: +372 697 9225
Vaata meid ka:
https://www.facebook.com/Archimedes.ee

Viimased uudised