Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Rahvusvahelised eksperdid: Tallinna Tehnikaülikoolil on põhjust pürgida maailma tippülikoolide hulka

Rahvusvahelised akrediteerimiskomisjonid väisasid sel sügisel Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli. Hindamiskomisjonide aruannete põhjal võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 28. jaanuaril  vastu otsused akrediteerida Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikakõrgkool seitsmeks aastaks ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkool kolmeks aastaks.

Komisjonidesse kuulusid kõrgkoolide juhid, konsultandid ja erialaspetsialistid Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest, Hollandist, Itaaliast, Saksamaalt, Šveitsist, Leedust ja Eestist.

Komisjon tunnustas Tallinna Tehnikaülikooli tegevusi rahvusvahelistumise suunal, edukust teadusrahade hankimisel Eesti ja EL vahenditest ning ettevõtetega sõlmitud uurimislepingute mahu suurenemist. Välja on ehitatud suurem osa ülikoolilinnakust, mis annab tunnistust finantsressursside meisterlikust juhtimisest. Muljetavaldavad on üliõpilaste tugisüsteemid ja mitmed algatused ettevõtluse arendamisel, nt Euroopa Innovatsiooniakadeemia käivitamine ning Tallinna Teaduspark Tehnopol, samuti ettevõtluskeskuse Mektory tegevus.

Lähiaastatel  soovitab komisjon ülikoolil keskenduda doktoriõppe efektiivsuse tõstmisele; leida võimalusi tuluallikate mitmekesistamiseks, suurendada interdistsiplinaarsust ning ajakohastada täienduskoolituse süsteemi.  Üks komisjoni soovitustest on pigem suunatud Eesti riigile – vähendada projektipõhisust teaduse rahastamisel, et tagada pikaajalised teadusuuringud Eesti jaoks olulistes valdkondades.

Akrediteerimiskomisjoni otsus on kinnituseks, et TTÜ on õigel teel, ei vaja suuri suunamuutusi valdkondade ega õppekavade osas, vaid pigem peame me lihtsalt kõikjal ühtviisi üha paremaks ja paremaks muutuma. Mida on lihtne öelda, aga teadagi raske ellu viia. Ometigi just seda me planeerime,” sõnas Tallinna Tehnikaülikooli prorektor Erkki Truve.

Tallinna Tehnikakõrgkooli puhul tõstsid eksperdid esile kõrgkooli taristu s.h. õppeinfosüsteemi haldamist ja arendust ning tõhusat koostööd tööandjatega õppekavade arendamisel. Komisjon soovitas seada teadus- ja arendustegevuse valdkonnas selged prioriteedid ja jõukohased eesmärgid. Oluline on suurendada nii õppejõudude kui üliõpilaste rahvusvahelist mobiilsust.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tõstsid eksperdid esile kõrgkooli koostööd kohalike ettevõtete ja organisatsioonidega ning töötavate üliõpilaste vajadustele kohandatud õppevormide rakendamist. Nii kutse- kui kõrgharidusõpet pakkuval haridusasutusel tuleb  selgemalt määratleda erinevate õppetasemete õpiväljundid ning täpsustada üliõpilaskandidaatide taseme ning üliõpilaste edasijõudmise hindamise viisid. Kõrgkool peab seadma oma õppejõududele teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ambitsioonikamaid eesmärke.

Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul. Institutsionaalsel akrediteerimisel hinnatakse, kas kõrgkooli kui terviku juhtimine on sihipärane ja toimimine tõhus, samuti seda, kas ja kuidas kõrgkool arvestab ühiskonna ootustega ning mil moel tagab oma lõpetajate rahvusvahelise konkurentsivõime. Välishindamise eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides.

Lisainfo: EKKA Kõrghariduse hindamisnõukogu istungi protokoll

Kontaktisik: Heli Mattisen, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja, SA Archimedes,  tel 517 8197

 

Viimased uudised