Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur liitub homme Riigi Tugiteenuste Keskusega

1. aprillist hakkab kehtima muudatus, mis on osa riigireformi elluviimise kavast: SA Archimedese ja SA Innove rakendusüksuse funktsioonid tuuakse üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK). See tähendab, et RTK rakendab edaspidi 1 miljardi asemel u 2 miljardit eurot Euroopa struktuurivahendeid. Kokku saab Eesti perioodil 2014-2020 Euroopa Liidult struktuuri- ja investeerimistoetuseid 4,4 miljardit eurot.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2019-2023 on kavas ühtse toetuste rakendusteenuse kasutuselevõtt ning valdkonna konsolideerimine võtab arvesse ka järgmise perioodi, 2021-2027 tehnilise abi eelarve vähenemist.

Riigihalduse minister Jaak Aab / Foto: Eesti eesisitumine Euroopa Liidu Nõukogus

„Hariduse valdkonna eurorahade korralduse viimine ühtsele süsteemile on osa riigireformi tegevustest ning taotlejatele tekib üks kontaktasutus ja teenuse pakkuja – Riigi Tugiteenuste Keskus,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Senine kogemus näitab, et tugitegevuste kesksele haldamisele üleminek loob võimalused vähendada aja- ja tööhulka nii taotlejatele kui menetlejatele ning säästa kuludes. Mida rohkem viime tugitegevusi kesksele haldamisele, seda parem.“

Riigi Tugiteenuste Keskus alustas tugiteenuseid konsolideeriva asutusena 1. jaanuaril 2020 oma kaheksandat tegevusaastat võimaldades sellega oma klientidel keskenduda nende põhitegevusele.

„Läbi aastate on meie eesmärgiks olnud osutada kõrgel tasemel teenuseid, võtmetegevusteks hea teenuse pakkumisel oleme pidanud nii töötajate erialaste teadmiste arendamist kui kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu. Lähtume riigireformi eesmärkidest keskendudes tugiteenuste kvaliteedi tõstmise kõrval avaliku sektori kulude vähendamisele ja efektiivsuse tõstmisele,“ ütles RTK peadirektor Tarmo Leppoja.

Toetuste valdkonna konsolideerimine algas 1. septembril 2018 korraldusasutuse, sertifitseeriva asutuse ja nelja rakendusasutuse meetmete liikumisega RTKsse. Sihtasutuste rakendusüksuste funktsioonide liitmisega Riigi Tugiteenuste Keskusesse liituvad asutusega 36 Innove ja 24 Archimedese töötajat.

„Parima kliendikogemuse pakkumise nimel viib meie asutus ellu riigireformi seda osa, mis puudutab toetuste korraldamist ja rakendamist – et toetuse saajate jaoks oleks üks selge süsteem, üks toetuste aken. Mul on hea meel, et Riigi Tugiteenuste Keskus on saanud juurde hulga kompetentsi, meiega on liitunud kolm uut valdkonda: elukestev õpe, haridus ja teadus ning tööelu. Vähenev tehnilise abi eelarve paneb meid otsima nutikaid uusi lahendusi, kuidas toetuste andmist uuel perioodil korraldada, konsolideerimine ühtsesse süsteemi on samm õiges suunas,“ ütles RTK peadirektori asetäitja Martin Karro.

TAUST

SA Archimedes rakendas Euroopa struktuurivahendeid kõrghariduse ja teaduse valdkonnas ning toetuse saajateks neis meetmetes on kõrgkoolid, ülikoolid, teadus- ja arendusasutused ning teadmistepõhise tegevusega ettevõtted. Perioodi 2014-2020 toetuste kogumaht on 329 miljonit eurot ja sellest märtsi lõpu seisuga on rakendatud ehk välja makstud 58% ehk 191 miljonit eurot.

SA Innove rakendas Euroopa struktuurivahendeid elukestva õppe ja tööelu meetmetes ning peamisteks toetuse saajateks valdkonnas on erinevad haridusasutused, kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, mittetulundusühingud jt. Perioodi 2014-2020 meetmete kogumaht on 929,2 miljonit eurot ja sellest märtsi lõpu seisuga on rakendatud ehk välja makstud 40% ehk 372,8 miljonit eurot.

Riigi Tugiteenuste Keskus (ametlik lühend RTK) on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. RTK osutab tugiteenuste osutamise kokkuleppe sõlminud keskvalitsuse asutustele keskselt teenuseid, muuhulgas täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni; Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kontaktasutuse; ning õigusaktides määratud juhul ka rakendusüksuse  ülesandeid.

RTK pakutavate teenuste hulka kuulub: personali- ja palgaarvestus; personaliarendus; finantsarvestus; riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamine; riigi nõuete haldamine; riigihangete korraldamine; toetuste kasutamise korraldamine.

Senised SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri töötajad asuvad tööle Riigi Tugiteenuste Keskuse Tartu kontoris aadressil Sõbra 56. 

Viimased uudised