Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Selgusid 2008. aasta Eesti üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused

Täna selgusid Haridus- ja teadusministeeriumis toimunud konverentsil 2008. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused. Konkursi auhinnafond on 950 000 krooni.

Konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ja avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ja üliõpilaskollektiividele. Konkursi näol on tegemist pika traditsiooniga – üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub alates 1991. aastast. Konkurssi korraldavad koostöös Haridus- ja teadusministeerium ning Sihtasutus Archimedes.

2008. aastal laekus konkursile taaskord rekordiline arv teadustöid – 359 (veel 2006 oli osalejaid 265). Osales ka rekordiline arv kõrgkoole. Kui konkursi algusaastatel ning isegi veel mõned aastad tagasi osalesid konkursil peamiselt kolme-nelja suurema kõrgkooli üliõpilased, siis tänavu on osalenud kõrgkoolide arv juba 23.

Konkursile laekunud töid hindas 16-liikmeline žürii kolmes tasemekategoorias (rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe) ja neljas valdkondlikus kategoorias (bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, terviseuuringud, loodusteadused ja tehnika).

Konkursi laureaatidele antakse välja kokku 59 preemiat ja 32 tänukirja. Käesoleval aastal antakse esmakordselt välja ka kaks valdkondade- ja tasemeteülest peapreemiat (a 55 000.- EEK).

Konkursil osalevate teadustööde tase on tõusnud viimaste aastate jooksul väga kõrgele. Juba rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes kandideerivad konkursile enamikes valdkondades ISI Web of Science’s refereeritud artiklid või nendega seotud lõpu- ning konkursitööd, magistri- ning doktoriastmest rääkimata. Käesoleval aastal osales väga tublisti doktoriõppe tasemel koguni maailma ühes juhtivaimas teadusajakirjas Nature avaldatud töö. Seega osalevad konkursil juba praeguselgi hetkel teadusmaailmas ilma tegevad tippteadlased, kuigi hetkel veel üliõpilase staatuses.

Lisainfo:

Margus Harak (margus.harak@hm.ee), Haridus- ja teadusministeerium

Terje Tuisk (terje.tuisk@archimedes.ee, 5110356), Sihtasutus Archimedes

Konkursi tulemused

1. Konkursi peapreemiad (a 55000.- EEK):

a. Marten Seppel (Tartu Ülikool), konkursitöö “Näljaabi Liivi- ja Eestimaal 17. sajandist 19. sajandi alguseni” eest;

b. Triin Vahisalu (Tartu Ülikool), konkursitöö “SLAC1 on vajalik taime sulgrakkude aeglast tüüpi aniooni kanalite töös õhulõhede signalisatsioonis” eest.

2. Preemiad bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas:

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (15000.- EEK) Ave Eesmaa (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Transkriptsioonifaktori ITF2 roll neurotrofiini BDNF geeniekspressiooni regulatsioonis” eest;

b. II preemia (10000.- EEK) Riin Tamme (Tartu Ülikool), konkursitöö “Mulla ruumilise heterogeensuse mõju taimede väikeseskaalalisele mitmekesisusele” eest;

c. III preemia (5000.- EEK) Priit Eek (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “11(R)-lipoksügenaasi oksüdatsioonireaktsiooni regiospetsiifilisust mõjutavad determinandid” eest;

d. III preemia (5000.- EEK) Tõnis Uusnurm (Tallinna Tehnikakõrgkool), konkursitöö “Mootorsõidukite järjekordadest tekkivad keskkonna probleemid Luhamaa piiripunkti näitel” eest;

e. Diplom Ly Käsper (Tartu Ülikool), konkursitöö “Taimestatud poolkoksipinnase risosfääri bakterikoosluse analüüs” eest;

f. Diplom Kerli Laur (Tartu Ülikool), konkursitöö “Mudila (Pomatoschistus spp.) vastsete arvukust ja esinemist mõjutavad keskkonnamuutujad Liivi lahe kirdeosas ja Pärnu lahes” eest;

g. Diplom Merili Simmer (Tartu Ülikool), konkursitöö “Mükoriisne sümbioos roosõielistel ja selle seos taimeliikide haruldusega” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (25000.- EEK) Kristel Kaer (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Inimese L1 retrotransposooni antisenss ja senss promootorite interaktsioonide analüüs” eest;

b. II preemia (20000.- EEK) Kadi Jairus (Tartu Ülikool), konkursitöö “Samblike seisundi võrdlus metsa- ja säilikpuudel” eest;

c. II preemia (20000.- EEK) Tuul Sarv (Tartu Ülikool), konkursitöö “Leukogrammi individuaalne varieeruvus rohevintidel: vabalt elavate ja puurilindude võrdlus ning reaktsioon immuunaktivatsioonile ja immuunsupressioonile” eest;

d. III preemia (10000.- EEK) Eveli Sisas (Tartu Ülikool), konkursitöö “Maakasutuse muutused Eestis aastatel 1900-2000 ja prognoos aastaks 2050” eest;

e. Diplom Mario Saare (Tartu Ülikool), konkursitöö “Autoimmuunregulaator AIRE valgu atsetüülimine transkriptsiooni koaktivaatori p300 poolt” eest;

f. Diplom Elsa Suuster (Eesti Maaülikool), konkursitöö “Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Saare maakonnas” eest;

g. Diplom Riin Tamm (Tartu Ülikool), konkursitöö “Inimese tiopuriinmetüültransferaasi farmakogeneetika: genotüübi-fenotüübi võrdlus ja haplotüübianalüüs eestlaste populatsioonis” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (25000.- EEK) Ulvi Karu (Tartu Ülikool), konkursitöö “Antioksüdantne kaitse, karotenoidid ja koktsiidinakkus rohevintidel – immuunaktivatsiooni hinna ja parasiidiresistentsuse mehhanismide hindamine karotenoidsete ornamentidega värvulistel” eest;

b. I preemia (25000.- EEK) Priit Kilgas (Tartu Ülikool), konkursitöö “Vereparameetrid kui füsioloogilise konditsiooni ja luustiku arengu näitajad rasvatihasel (Parus major): looduslik varieeruvus ja rakendamine lindude sigimisökoloogias” eest;

c. II preemia (20000.- EEK) Lauri Laanisto (Tartu Ülikool), konkursitöö “Makroökoloogiline lähenemine taimkatteteadusele: ökoloogiliste seaduspärasuste varieerumine globaalses skaalas” eest;

d. III preemia (10000.- EEK) Helin Räägel (Tartu Ülikool), konkursitöö “Uudne bisubstraatne inhibiitor adenosiin-oligoarginiini konjugaat (ARC) lagundab efektiivselt aktiini tsütoskeletti” eest;

e. III preemia (10000.- EEK) Ly Villo (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Desoksüsuhkru estrite stereoselektiivne kemoensümaatiline süntees kasutades Candida antarctica lipaasi B” eest;

f. Diplom Helen Agasild (Eesti Maaülikool), konkursitöö “Zooplanktoni toitumise mõju madalate eutroofsete järvede ökosüsteemile” eest;

g. Diplom Cecilia Sarmiento (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “RNA vaigistamise supressorid taimedes” eest;

h. Diplom Evelyn Uuemaa (Tartu Ülikool), konkursitöö “Maastikuindeksid jõgede veekvaliteedi ja maastikumustri indikaatorina” eest.

3. Preemiad ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas:

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (15000.- EEK) Märt Uustalu (Tartu Ülikool), konkursitöö “Tartumaa rüütlimõisad XVIII sajandi algusest 1919. aastani” eest;

b. I preemia (15000.- EEK) Uku Varblane (Tartu Ülikool), konkursitöö “Tootlikkuse ja majandusstruktuuri vahelised seosed Eesti töötleva tööstuse näitel” eest;

c. II preemia (10000.- EEK) Jarno Hermet (Tartu Ülikool), konkursitöö “Võlasuhte kujundamine võlatunnistuse ja uuendamisega” eest;

d. II preemia (10000.- EEK) Lee Maripuu (Tartu Ülikool), konkursitöö “Kodune tööjaotus ja selle õigluse tajumine” eest;

e. II preemia (10000.- EEK) Doris Reva (Tartu Ülikool), konkursitöö “Sportlase töösuhte erisused” eest;

f. III preemia (5000.- EEK) Piret Piiroja (Tartu Ülikool), konkursitöö “Seosed inglise ja eesti fraasiverbide partiklite ruumilise ja aspektilaadse kasutuse vahel” eest;

g. III preemia (5000.- EEK) Mats Volberg (Tartu Ülikool), konkursitöö “Demokraatlik haridusekontseptsioon ja kodanikuhariduse probleem” eest;

h. Diplom Aaro Nursi (Tartu Ülikool), konkursitöö “Eferentse motoorse afaasiaga isikute sõnakasutus ja isikute enesehinnang sotsiaalsele toimetulekule” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (25000.- EEK) Jekaterina Koort (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Daodejingi tee ja teede hargnemine” eest;

b. I preemia (25000.- EEK) Arsi Pavelts (Tartu Ülikool), konkursitöö “Võlatunnistus” eest;

c. II preemia (20000.- EEK) Jane Klavan (Tartu Ülikool), konkursitöö “Mediaalpiirkonda väljendavad adpositsioonid inglise ja eesti keeles kognitiivse grammatika vaatepunktist” eest;

d. II preemia (20000.- EEK) Heigo Plotnik (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Sotsiaalsest õiglusest poliitikafilosoofilises perspektiivis, (trüki)meediakajastuses ning Eesti elanikkonna arusaamades” eest;

e. III preemia (10000.- EEK) Marju Raju (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), konkursitöö “Kõrvutiste kestusüksuste kontrastsuse indeks ja muusika: kas teose partituur ja selle esitus erinevad temporaalse kontrastsuse poolest?” eest;

f. III preemia (10000.- EEK) Aive Rumm (Eesti Kunstiakadeemia), konkursitöö “Eesti vara-uusagsete müntide konserverimine. Metoodika ja probleemid.” eest;

g. Diplom Marit Alas (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Kohanimede muutumine Pöide vallas Saaremaal” eest;

h. Diplom Jelena Gandšu (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), konkursitöö “Ostinato-teema ja selle roll Eduard Tubina ooperi “Barbara von Tisenhusen” horisontaalis ja vertikaalis” eest;

i. Diplom Külliki Kuusk (Tartu Ülikool), konkursitöö “Uku Masingu luule subjektist: “mina”-poeetika luulekogus “Udu Toonela jõelt” eest;

j. Diplom Kristina Lindemann (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Rahvuse mõju noorte tööturule sisenemise edukusele” eest;

k. Diplom Kadri Tooming (Tartu Ülikool), konkursitöö “Lõuna-Eesti küla Vene impeeriumi kolonisatsioonipoliitika mõjuväljas 1889-1914” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (25000.- EEK) Kadri Leetmaa (Tartu Ülikool), konkursitöö “Rahvastiku eeslinnastumine Tallinna linnaregioonis” eest;

b. II preemia (20000.- EEK) Mari Sarv (Tartu Ülikool), konkursitöö “Loomiseks loodud: regivärsimõõt traditsiooniprotsessis” eest;

c. II preemia (20000.- EEK) Berk Vaher (Tartu Ülikool), konkursitöö “Plaadistatud/ümberkodeeritud identiteedipoliitika: vinüülikütid kui eksoodid ajas” eest;

d. III preemia (10000.- EEK) Pilvi Kula (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Õpilaste vasakukäelisusest tulenevad toimetuleku iseärasused koolis” eest;

e. III preemia (10000.- EEK) Ingrid Ulst (Tartu Ülikool), konkursitöö “SMS-laenudega seotud õiguslikud probleemid Eestis: kuidas tasakaalustada tarbijaotsuseid ja tarbijakaitset?” eest;

f. Diplom Ivo Juurvee (Tartu Ülikool), konkursitöö “”KGB, Stasi ja Eesti luureajalugu” ning “Välisministeeriumi informatsiooniosakond – kas maailmasõdadevahelise Eesti välisluureteenistus?”” eest;

g. Diplom Katrin Kullasepp (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Dialoogiline muutumine: identiteedi kujunemine” eest;

h. Diplom Tiina Vähi (Tartu Ülikool), konkursitöö “1.Libahundiuskumused arhailise õiguse ja moraali kontekstis. 2. Ülevaade eesti nõiaprotsesside uurimisest.” eest.

4. Preemiad terviseuuringute valdkonnas:

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

a. III preemia (5000.- EEK) Malle Helmdorf (Tartu Ülikool), konkursitöö “Antidepressantide mõju aju plastilisusele epilepsia loommudelis” eest;

b. III preemia (5000.- EEK) Natalja Klimentjeva (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), konkursitöö “Pea- ja kaela piirkonna enamlevinud varajased reaktsioonid välis kiiritusravi saades ja nende leevendamise võimalused” eest;

c. III preemia (5000.- EEK) Helen Uibo (Tartu Ülikool), konkursitöö “Isiksus, afektiivsed hinnangud ja aju bioelektriline aktiivsus” eest;

d. Diplom Krista Kripsaar (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), konkursitöö “Artifisiaalne abort ja ämmaemandus” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (25000.- EEK) Aile Kull (Eesti Maaülikool), konkursitöö “Lüpsilehmade kohanemiskäitumine ja käitumishälbed üleminekul lõaspidamiselt vabapidamisele” eest;

b. II preemia (20000.- EEK) Triin Laisk (Tartu Ülikool), konkursitöö “Ovariaalset reservi mõjutavad geneetilised faktorid – polütsüstiliste munasarjade sündroomi ja enneaegse ovariaalse puudulikkuse näitel” eest;

c. III preemia (10000.- EEK) Miia Rõõm (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Östradiooli sihtmärkgeenid rinnanäärme ja endomeetriumi rakuliinides” eest;

d. Diplom Annely Aleksejev (Eesti Maaülikool), konkursitöö “Brachyspira liikide identifitseerimine ja nende ravimtundlikkuse määramine Saaremaa sigalates” eest;

e. Diplom Kelli Hiio (Tartu Ülikool), konkursitöö “5-HTT geeni 5-HTTLPR ja BDNF geeni val66met polümorfismide mõju depressiivsusele ning sellega seotud isiksuseomadustele” eest;

f. Diplom Margus Varjak (Tartu Ülikool), konkursitöö “Semliki Forest viiruse mittestruktuurse valgu nsP3 degradatsioonisignaali uurimine” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (25000.- EEK) Mati Roasto (Eesti Maaülikool), konkursitöö “Kampülobakterite esinemine Eestis kodulindudel ja tooretes linnulihatoodetes, tüvede tüpiseerimine ja antibiootikumidele tundlikkuse määramine” eest;

b. III preemia (10000.- EEK) Lenne-Triin Heidmets (Tartu Ülikool), konkursitöö “Närviraku adhesioonimolekuli roll neurotoksiinide toimes aju plastilisusele” eest;

c. III preemia (10000.- EEK) Hendrik Luuk (Tartu Ülikool), konkursitöö “Wfs1 valgu levik hiire kesknärvisüsteemis ja selle seos Wolfram’i sündroomi kliiniliste sümptomitega” eest;

d. Diplom Annely Lorents (Tartu Ülikool), konkursitöö “Rakku penetreeruvate peptiidide sisenemine eukarüootsetesse rakkudesse põhjustab plasmamembraani häiritusi, mis indutseerib membraani parandamise vastuse tekkimist” eest.

5. Preemiad loodusteaduste ja tehnika valdkonnas:

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (15000.- EEK) Madis Lõhmus (Tartu Ülikool), konkursitöö “Ülilühikeste optiliste impulsside mõõtmine FROG-ga” eest;

b. I preemia (15000.- EEK) Jaanika-Maria Seinberg (Tartu Ülikool), konkursitöö “Hapniku elektroredutseerumine antrakinooniga modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel” eest;

c. II preemia (10000.- EEK) Eha Kulper (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Mittemetalsete lisandite määramine metallograafilisel meetodil” eest;

d. II preemia (10000.- EEK) Jaan Vajakas (Tartu Ülikool), konkursitöö “Topoloogilise ruumi kujutuste kogumite poolt määratud laiendid” eest;

e. III preemia (5000.- EEK) Tõnis Arroval (Tartu Ülikool), konkursitöö “Titaanoksiidkilede röntgenanalüüs” eest;

f. III preemia (5000.- EEK) Mehis Rohtla (Tartu Ülikool), konkursitöö “Avamere tuuleparkidest ja nende võimalikest mõjudest kalastikule” eest;

g. Diplom Karli Jaason (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Termotöötlusahju keskkonna mõju toodangule” eest;

h. Diplom Urmas Joost (Tartu Ülikool), konkursitöö “Nikliga dopeeritud titaandioksiid kilede valmistamine ja uurimine” eest;

i. Diplom Viktor Kiik (Tartu Ülikool), konkursitöö “Geopositsioneeritud kolmemõõtmeliste mudelite loomine Google tarkvara keskkonnas (Tartu linna näitel)” eest;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (25000.- EEK) Mihkel Rähn (Tartu Ülikool), konkursitöö “Üksikute kiirgustsentrite kasutamine ühe footoni allikana” eest;

b. I preemia (25000.- EEK) Konstantin Tretjakov (Tartu Ülikool), konkursitöö “G=MAT: meetod geeniekspressiooni ja DNA seondumisandmete ühendamiseks” eest;

c. II preemia (20000.- EEK) Villu Kikas (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “FerryBox mõõtmised – vahend mesomastaapste protsesside uurimiseks Soome lahes” eest;

d. III preemia (10000.- EEK) Juri Belikov (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Mittelineaarsete diskreetaja mudelite identifitseerimine ja süntees mudelil põhinevaks juhtimiseks” eest;

e. III preemia (10000.- EEK) Rainer Küngas (Tartu Ülikool), konkursitöö “Tahkeoksiidkütuseelemendis kasutatavate materjalide optimeerimine katseplaneerimise meetodil” eest;

f. Diplom Aljona Aranson (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Põlevkivi keevkihis põletamisel tekkiva tuha karboniseerimine süsteemis gaas-tahke” eest;

g. Diplom Taavi Liblik (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Temperatuuri ja soolsuse vertikaalse jaotuse iseärasused Soome lahes suvekuudel” eest;

h. Diplom Merit Oss (Tartu Ülikool), konkursitöö “Orgaaniliste ainete ESI-ionisatsiooniefektiivsuste kvantitatiivne määramine” eest;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:

a. I preemia (25000.- EEK) Els Heinsalu (Tartu Ülikool), konkursitöö “Normaalne ja anomaalselt aeglane difusioon välistes väljades” eest;

b. I preemia (25000.- EEK) Agnes Kütt (Tartu Ülikool), konkursitöö “Happe-aluse tasakaalude uurimine mittevesikeskkondades” eest;

c. II preemia (20000.- EEK) Niina Kulik (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Fentoni protsesside rakendamine reovete ja pinnaste töötlemiseks” eest;

d. II preemia (20000.- EEK) Ave Sarapuu (Tartu Ülikool), konkursitöö “Hapniku elektrokeemiline redutseerumine kinoonidega modifitseeritud süsinikelektroodidel ning õhukestel plaatina- ja kuldkatetel” eest;

e. III preemia (10000.- EEK) Ilona Oja Acik (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Titaandioksiidi kiled sool-geeli meetodil” eest;

f. III preemia (10000.- EEK) Andrus Seiman (Tallinna Tehnikaülikool), konkursitöö “Kaasaskantav kapillaarelektroforeesi seade koos kontaktita juhtivusdetektori ja ristsisendseadmega” eest;

g. Diplom Martti Pärs (Tartu Ülikool), konkursitöö “Spontaansete ja fotoindutseeritud protsesside uurimine molekulaartahkistes kõrgselektiivse optilise lisandispektroskoopia meetoditega” eest;

h. Diplom Kaja Sõstra (Tartu Ülikool), konkursitöö “Osakogumite kitsendustega hinnang” eest;

i. Diplom Hannes Tõnisson (Tallinna Ülikool), konkursitöö “Kruusa-veeristikurandlates esinevate maasäärte areng muutuva tormisuse ja meretasemete tingimustes” eest.

Lisaks konkursilaureaatidele autasustatakse esimese preemia ja peapreemia pälvinud üliõpilasteadlaste juhendajaid ministeeriumi tänukirjaga.

Tänukirjad konkursil peapreemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

1) Enn Tarvel (Stockholmi ülikool ), Tiit Rosenberg (Tartu Ülikool) Marten Seppeli konkursitöö “Näljaabi Liivi- ja Eestimaal 17. sajandist 19. sajandi alguseni” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

2) Hannes Kollist (Tartu Ülikool), Jaakko Kangasjärvi (Helsingi Ülikool) Triin Vahisalu konkursitöö “SLAC1 on vajalik taime sulgrakkude aeglast tüüpi aniooni kanalite töös õhulõhede signalisatsioonis” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas.

Tänukirjad konkursil 1. preemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

a. Tõnis Timmusk ja Mari Sepp (Tallinna Tehnikaülikool) Ave Eesmaa konkursitöö “Transkriptsioonifaktori ITF2 roll neurotrofiini BDNF geeniekspressiooni regulatsioonis” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

b. Tiit Rosenberg (Tartu Ülikool) Märt Uustalu konkursitöö “Tartumaa rüütlimõisad XVIII sajandi algusest 1919. aastani” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

c. Tiiu Paas (Tartu Ülikool) Uku Varblase konkursitöö “Tootlikkuse ja majandusstruktuuri vahelised seosed Eesti töötleva tööstuse näitel” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

d. Heli Lukner ja Peeter Saari (Tartu Ülikool) Madis Lõhmuse konkursitöö “Ülilühikeste optiliste impulsside mõõtmine FROG-ga” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

e. Kaido Tammeveski (Tartu Ülikool) Jaanika-Maria Seinbergi konkursitöö “Hapniku elektroredutseerumine antrakinooniga modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

2) magistriõppe üliõpilaste astmes:

a. Mart Speek (Tallinna Tehnikaülikool) Kristel Kaera konkursitöö “Inimese L1 retrotransposooni antisenss ja senss promootorite interaktsioonide analüüs” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

b. Rein Raud (Tallinna Ülikool) Jekaterina Koorti konkursitöö “Daodejingi tee ja teede hargnemine” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

c. Paul Varul (Tartu Ülikool) Ari Paveltsi konkursitöö “Võlatunnistus” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

d. Anne Pavlenko (Eesti Maaülikool), Andres Aland (Eesti Maaülikool) Aile Kulli konkursitöö “Lüpsilehmade kohanemiskäitumine ja käitumishälbed üleminekul lõaspidamiselt vabapidamisele” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

e. Martti Pärs (Tartu Ülikool), Ilmo Sildos (Tartu Ülikool) Mihkel Rähni konkursitöö “Üksikute kiirgustsentrite kasutamine ühe footoni allikana” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

f. Sven Laur (Tartu Ülikool), Jaak Vilo (Tartu Ülikool) Konstantin Tretjakovi konkursitöö “G=MAT: meetod geeniekspressiooni ja DNA seondumisandmete ühendamiseks” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

3) doktoriõppe üliõpilaste astmes:

a. Peeter Hõrak (Tartu Ülikool) Ulvi Karu konkursitöö “Antioksüdantne kaitse, karotenoidid ja koktsiidinakkus rohevintidel – immuunaktivatsiooni hinna ja parasiidiresistentsuse mehhanismide hindamine karotenoidsete ornamentidega värvulistel” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

b. Raivo Mänd (Tartu Ülikool) Priit Kilgase konkursitöö “Vereparameetrid kui füsioloogilise konditsiooni ja luustiku arengu näitajad rasvatihasel (Parus major): looduslik varieeruvus ja rakendamine lindude sigimisökoloogias” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas;

c. Tiit Tammaru (Tartu Ülikool) Kadri Leetmaa konkursitöö “Rahvastiku eeslinnastumine Tallinna linnaregioonis” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

d. Marja-Liisa Hänninen (Helsingi Ülikool), Ari Hörman (Euroopa Komisjon), Priit Elias (Eesti Maaülikool) Mati Roasto konkursitöö “Kampülobakterite esinemine Eestis kodulindudel ja tooretes linnulihatoodetes, tüvede tüpiseerimine ja antibiootikumidele tundlikkuse määramine” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;

e. Teet Örd (Tartu Ülikool) Els Heinsalu konkursitöö “Normaalne ja anomaalselt aeglane difusioon välistes väljades” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas;

f. Ivo Leito (Tartu Ülikool), Ilmar Koppel (Tartu Ülikool), Ivari Kaljurand (Tartu Ülikool) Agnes Küti konkursitöö “Happe-aluse tasakaalude uurimine mittevesikeskkondades” juhendamise eest loodusteaduste ja tehnika valdkonnas.

Viimased uudised